is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 1, 1927, no 10, 01-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebt gij Uwe schoolbesturen beïnvloed, dat het onderwijs veranderd moet worden? Dat in dat onderwijs verwerkt moet worden de gedachte van samenwerking en overleg, de gedachte van eerbied voor eikaars overtuiging, zelfs al deelt men die niet; de gedachte van eerbied voor het leven, het ongeborene, het jonge leven, maar ook al het andere leven van mensch, dier en plant ?

Hebt gij Uwe schoolbesturen gevraagd, de lessen in geschiedenis en aardrijkskunde zóó te geven, dat daarvoor eerbied gewekt wordt voor al de kunst, door ieder land op zijn wijze gewrocht, voor al de wetenschap in den loop der eeuwen vergaard, tot heil der menschheid; dat daarn duidelijk tot uiting komt, dat geen onzer het recht heeft te schenden, wat het dierbaar bezit is van een ander; dat, waar het individu strafbaar is voor zulke feiten, ook een heel volk strafbaar moet zijn.

Hebt gij de "international spirit" in Uwe scholen laten aankweeken, zooals de Volkenbond dit gaarne zag?

Neen, immers althans niet genoeg, anders zou de kleine wereld der jeugd evenals de groote wereld der volwassenen er anders uitzien!

Onze kinders groeien vaak op in de gedachte dat zij, die anders gelooven, anders denken, zij, die een andere huidskleur hebben, van mindere waarde zijn dan het eigen IK JE, en, opgegroeid, worden deze kleine mensch jes mannen, die den oorlog maken, en vrouwen, die er onverschillig tegenover staan, die al haar aandacht gevende aan de mooie japon en het leuke pretje, geen tijd hebben om te denken aan de vernietiging van levens in oorlogstijd-

Nog is het tijd, Moeders, moge de voorspelling van den generaal evenals zoovele voorspellingen van groote mannen niet uitkomen!

Maar laten wij er in ieder geval aan mede gewerkt hebben, dat oorlog voorkomen worde!

INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR

DEN D. V. G. aan de vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Voor de inheemsche vroedvrouwen.

1. Zijn er overal op Java vroedvrouwen?

Ta, verdeeld naar mate er zijn, maar er zijn er niet voldoende.

2. Hoeveel?

Zal nagegaan worden; er vallen er jaarlijks af, maar er komen er natuurlijk ook bij; 't verloop is echter groot.

3. Hoe staat 't met de Buitenbezittingen?

Zooals boven, maar er melden zich maar heel weinigen aan.

4. Welke meisjes zijn er vroedvrouw?

Van allerlei landaard: Javaansche, Ambonneezen, Manadoneezen.

5. Waar geschiedt de opleiding en door wie?

Door doktoren in de groote C. B. Z. te Batavia, Semarang, Soerabaja. Er is veel levend materiaal noodig, dus de opleiding kan niet overal gebeuren.

6. Hoe lang duurt de opleiding?

Eerst een onderbouw voor verpleegster van 3 jaar, daarna een bovenbouw voor vroedvrouw van 2 jaar.

7. Hebben zij de opleiding kosteloos?

Niet alleen kosteloos, zij krijgen zelfs een toelage voor voeding, huisvesting en kleine uitgaven.

het ie jaar te zamen ƒ 17.50 per nmd. „ 2e „ „ „ 20.— „

„ 3e » .. » 22-5° ».

tJ 4e >> 7> tt J, tf

,, 5e ,, >, ,, 2/.50 >> »

8. Komen zij daarna in gouvernementsdienst?

Ja-

9. Wat verdienen zij ?

Als gouvernementsvroedvrouw ƒ 45.— ƒ 95.— 1 ste kl. ƒ 55.— ƒ 110.— „ hoofdvroedvrouw ƒ 95.— ƒ 135.—

met recht op particuliere praktijk en pensioen.

Opleiding voor Indo-Europeesche vroedvrouwen.

1. Is er eene opleiding van gouvernementswege '

Nog niet; als de begrooting wordt aangenomen, komt er in 1928 een.

2. Van wie krijgen zij die opleiding?

;t Verzoek is uitgegaan van de I. E. V. 't Gouvernement verleent eene subsidie.

3. Mogen er Europeesche en Chineesche meisjes aan deelnemen ?

Er is nog geen vraag naar, maar ze zijn natuurlijk niet uitgesloten.

4. Duur van de opleiding?

2 a 3 jaar.

5. Is de opleiding voor de meisjes kosteloos?

Ja.

nb je bijna bij liet eindpunt bent: Dit „seconri wind1'

6. Kunnen ze daarna in gouvernements-betrekkingen geplaatst worden?

Daar is nog niet over gedacht, voorloopig zijn zij vrij.

WIST MEN,

dat onder de jaarlijksche onderscheidingen is bekend gemaakt, Grootkruis van den Ned. Eeeuw: H. K. H. Juliana, Louise, Emma, Marie, Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg.

dat het wetsontwerp tot toelating van vröuwen als getuigen bij acten is aangenomen.

dat in de voormalige Kweekschool te Goenoeng Sahari 45 een inrichting is gekomen, waar kraamvrouwen van alle landaarden opgenomen en verzorgd kunnen worden, niet alleen tegen gewoon tarief, dqch ook tegen zeer matige vergoeding, van af ƒ 3.— per dag en zelfs kosteloos? Aan deze inrichting worden cursussen gehouden tot opleiding van Vroedvrouwen.

Tot het geven van inlichtingen heeft zich de leider Dr. Knoch, beschikbaar gesteld, iederen ochtend van 10 en 11 uur.

dat Mej. Dr. Cabell, doktores bij de C. B. Z., een Surinaamsch meisje, door de Regeering tot Bidder in de Oranje Nassau is benoemd wegens haar moedig gedrag tijdens de onlusten in het Bantamsche? Hulde!

dat aan het Gemeenteziekenhuis te Soekaboemi tijdelijk werd benoemd als Directrice-Doctoresse: Mej. Dr. P. Kirbergen.

dat te Malang de functie van Gemeente-Secretaresse, zoowel als die van adjunct-Secretaresse door een vrouw wordt bekleed?

dat Dr. Stokvis-Cohen Stuart in samenwerking met anderen bezig is een boek te schrijven over de Opleiding van verpleegsters en vroedvrouwen? dat dit boek in het Maleisch geschreven is, en binnenkort verschijnen zal?

Wij hopen, dat er ook een Hollandsche vertaling bij zal zijn ten dienste van het Hollandsche meisje.

dat Mevr. Dr. Walch te zamen met Raden Ajoe Abdoelrachman, regentsvrouwe van Mr. Cornelis, een Cursus (Maleisch) hebben gegeven in zuigelingen-verzorging aan de hand van het dictaat van Dr. Stokvis-CohenStuart ? Dat het succes zeer groot was ? Aan de besturen der Afdeelingen wordt in overweging gegeven, deze cursussen in hare afdeelingen te doen houden.