is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 1, 1927, no 10, 01-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Raden Ajoe Soejono, regentsvrouwe van Pasoeroean, uit particuliere middelen te Pasoeroean een Kartinischool heeft gesticht?

dat Mejuffrouw Dr. C. C. de Lange is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de paediatrie (kindergeneeskunde) aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam ?

dat de Universiteit te Wisconsin twee bekende actrices Minnie Maddern Fiske en Maud Adams begiftigd heeft met een eeredoctoraat in de letteren?

HERZIENING DER HUWELIJKSWETTEN.

Plet H. B. heeft zich in verbinding gesteld met het Nederlandsche Comité ter herziening van de huwelijkswetten en de vereeniging van Staatsburgeressen om zoo mogelijk gezamenlijk te komen tot het indienen van een verzoek tot het benoemen van een nieuwe Commissie, bestaande voor de helft uit vrouwen, die tot taak zal hebben een bepaalde termijn tat betere resultaten te komen, dan de Commissie Limburg heeft bereikt.

Genoemde Commissie, onder Presidium van Mr. Limburg is na acht jaar arbeid met voorstellen voor den dag gekomen, die zoo weinig verbetering in de rechtspositie der getrouwde vrouwen beloven, dat men wel tot de conclusie moet komen, dat in deze Commissie aan de vrouw te weinig medezeggingsschap is gegeven.

UIT DE AFDEELINGEN.

Batavia. Op den ioden Augustus j.1. kwam het afd. bestuur Batavia van de vereeniging van Vrouwen-kiesrecht voor de tweede maal sedert zijn kort bestaan weder bijeen. Het college was in pleno te samen gekomen, moge het dan ook in den vervolge zoo blijven.

Verschillende voorstellen kwamen aan de orde, verscheidene beslissingen werden genomen. Het bestuur stelt zich o.a. voor, om bij voldoende deelname en belangstelling een cursus te openen over zuigelingen-verzorging te geven door een vrouwelijke arts. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor deze cursus, die acht weken zal duren een lesgeld geheven van twee gulden per persoon per heele cursus, bij vooruitbetaling te voldoen. Deze leerrijke avonden zijn voor een ieder toegankelijk, ook voor niet-leden. Belanghebbenden kunnen zich schriftelijk of mondeling wenden tot Wl. tel. 1930 of Mr.-Cornelis tel. 20. Het afd. bestuur Batavia neemt het plan in overweging om bemiddeling te verleenen aan alleenstaande vrouwen en meisjes inzake belastingzaken, rechtsquesties enz. meer. Verder deelt het bestuur mede, dat de heer de Haas, Hoofd v.h. Tucht-, opvoedings- en armwezen, zich bereid verklaard heeft in de Loge ,,De Ster van het Oosten" op 16 September a.s. om 7 uur n.m. een openbare lezing te houden over de met 1 October a.s. in werking tredende „Kinderwetten".

Mevr. Dr. Walch heeft zich bereid verklaard in het Maleisch een cursus te geven voor Indonesische vrouwen en meisjes, waar behandeld zullen worden: Babyverzorging, Verbandleer en Eerste hulp bij ongelukken.

Soekaboemi. Voornamelijk door het vlijtige medewerken van ons nieuw Inlandsch bestuurslid, Mevrouw Prawira Adiningrat, traden wederom eenige Inlandsche dames tot onze Vereeniging toe.

Op 13 Augustus werd voor de Afdeeling e; 11 zeer interessante en druk bezochte lezing gehouden door den heer Schotman, burgemeester van Cheribon. De heer Schotman die aanvankelijk tot onderwerp had gekozen „Heeft de Europeaan hier nog een taak te vervullen", veranderde dit onderwerp, uit verschillende overwegingen, in „Gedachten over onderwijs en opvoeding". Waar goede verslagen over deze lezing in de

diverse dagbladen verschenen, kan een bespreking hier achterwege blijven. Het is het Bestuur mogen gelukken twee cursussen te organiseeren voor de Afdeeling.

ie. Een cursus over Kinderverzorging gehouden door Mevr. de Nie. Deze cursus wordt druk bezocht door een 40-tal Inlandsche en Indo-Europeesche meisjes, leerlingen van de verschillende scholen en inrichtingen alhier, met hunne begeleidsters. Van Europeesche zijde bestaat weinig belangstelling voor dezen cursus, voornamelijk doordat, met het oog op de jeugd der toehoordstertjes, de cursus zeer eenvoudig wordt gehouden. Een onzer plaatselijke doktoren heeft zich daarom beschikbaar gesteld, om over eenige maanden een meer. uitgebreide serie lezingen te geven over Hygiëne en Kinderverzorging, die ook voor volwassenen van meer belang zullen zijn.

Onzen dank brengen wij hier tevens aan het plaatselijk bestuur van de Kindervacantie kolonie, dat zoo bizonder welwillend was om een lokaliteit voor dezen cursus beschikbaar te stellen.

2e. Een cursus over finantieele aangelegenheden gehouden door den heer Zeijdel. Deze cursus wordt door verschillende dames geregeld bezocht. Een woord van dank aan den heer Zeijdel is hier wel op zijn plaats, waar deze heer zoo vriendelijk was zijn reeds zoo druk bezetten tijd hieraan te willen besteden en het door hem gehuurde lokaal beschikbaar te stellen.

Semarang. Naar aanleiding van het besluit van de Sem. Gemeenteraad, waarbij uit zuinigheidsoverwegingen aan een gehuwde vrouw ontslag werd verleend uit den Gemeentedienst, heeft de afd. haar verontwaardiging daarover te kennen gegeven. In de Locomotief van 20 •— 30 Aug. '27 zijn hierover uitgebreide verslagen verschenen, zoodat hier niet verder op ingegaan behoeft te worden. — De presidente zal in Sept. een lezing houden over het werken en streven van „Pro Juventute". Tot onzen spijt verloor de afd. door overlijden het geacht bestuurslid Mej. A. J. Haverbult. Deze vacature zal vervuld worden door mevr. A. H. van ZIMMEREN-Joustra.

Leden! geeft uw adresveranderingen tijdig en juist op aan de afd. secr. of aan het H. B. Dan zal het orgaan U ook op tijd bereiken.

NIEUWE LEDEN.

Batavia — Mevr. Bedier de la Prairie, Mevr. Bouten, Mevr. Schultze-Kluit.

Soerabaia — Mej. Mr. J. Adolfs.

Soekaboemi. Mej. Kaden Nannv Bihaeni, Raden Ajoe Nata Legawa, Mej. Soeraja.

Semarang. Mevr. A. II. van Zimmeren-Joustra.

BOEKHANDEL en ANTIQUARIAAT

O. KOLFF & Co. j

Batavia — Weltevreden -— Leiden

ALGEMEENE BINNEN EN BUITENLANDSCHE

BOEKHANDEL & ANTIQUARIAAT

Uitgebreide Schoolboekhandel Moderne Kantoorboekhandel

Levering van alle tijdschriften tegen de laagste prijzen.

Indonesische Drukkerij, Weltevreden.