is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 3, 1928-1929, no 6, 01-04-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e Jaargang.

APRIL 1929

No. 6

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENKIESRECHT

IN NEDERLANDSCH-INDIË

Eere Pres. Mevr. Dr. Aletla Jacobs HOOFDBESTUUR:

Mevr. S. van Overveldt-Biekart, wd. Pres., Sf. Tjipiring, Kendal.-Mej. M. Sassin, Secr., Soendaweg 41 Mevr. A. M. Timmerman de Stuers, wd. penningmeesteres, Tanah Abangheuvel 91. —R. Ajoe Santoso, Koedoes. — Mevr. J. F. van Suchtelen, Oud Gondangdia 30a. Het auteursrecht voor deze aflevering wordt voorbehouden.

Stukken, correspondentie, Advertentiën enz. moeten in het bezit van de redactie zijn vóór den len der maand Adres: Mevr. TIMMERMAN DE STUERS, Tanah

Abangheuvel 91 Aangeteekende stukken s.v.p Bijkantoor Tanah Abang.

INHOUD:

Openingswoord van de wnd. presidente Mevr. S. van OverveldtBiekart op de Alg. Jaarvergadering.— Moties.— Jaarverslag van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië. — Huwelijkswetgeving.— Mededeelingen uit de Afdeeling Madioen. -—■ Vrouwelijke politiebeambten.

OPENINGSWOORD VAN DE WD. PRESIDENTE MEVR. S. VAN OVERVELDT-BIEKART OP DE ALG. JAARVERGADERING.

Afgevaardigden, leden en belangstellenden, nu ik voor de eerste maal de taak heb, U op onze Jaarvergadering te verwelkomen, om met U de balans op te maken, over het jaar dat achter ons ligt, nu doet het mij leed, te moeten verklaren, dat het afgeloopen jaar niet zonder moeilijkheden en teleurstellingen is voorbij gegaan, al wil ik ook gaarne erkennen, dat er lichtpunten zijn te constateeren.

Ge zult U herinneren, dat ik met een bezwaard hart het presidium van onze vorige, niet te vervangen presidente, Mevr. Stibbe, heb overgenomen.

Het zou slechts voor tijdelijk zijn, aangezien de presidente verblijf moet houden te Weltevreden.

In dat vertrouwen heb ik de taak, die mij op de schouders werd gelegd aanvaard.

Doch tot heden toe, is het ons nog niet gelukt een plaatsvervangster voor mij te vinden, zoodat ge me thans nog als presidente voor U ziet. Ik hoop dat U overtuigd wilt zijn dat het niet is, omdat ik geen liefde genoeg voor de zaak heb of dat 't gebrek aan ijver is, als ik de wensch uitspreek, dat het de laatste maal zal zijn, dat ik als presidente onzer vereeniging optreed en dat ik van harte hoop, dat er spoedig iemand gevonden mogen worden, die deze taak van mij over wil nemen.

Er waren allerlei redenen, waarom ik toen reeds voorzag, dat ik het presidiun niet zou kunnen voeren als Mevr. Stibbe dit heeft gedaan. Eén der voornaamste was wel de groote afstand, die mij van Batavia

PRIJS PER ADVERTENTIE ƒ 4.— per % bladzijde BIJ JAAR-ABONNEMENT 10%, en bij HALF-JAARLIJKSCH ABONNEMENT 5% korting LEDEN ontvangen het MAANDBLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden ƒ 2.50 p. jaar.

scheidde, zoodat geregeld vergad^ 3n, om persoonlijk contact met de overige bestuursleden te onderhouden, ten einde met vrucht de belangen van de Vereeniging te bespreken en te behartigen uitgesloten was.

Nu zou dit toch heel wel mogél^k zijn geweest, als we te beschikken hadden gehzyd? over een staf van bestuursleden, die alle hun eigen werkterrein hadden, en den tijd, om zich geheel te wijden aan de hun toevertrouwde functie. Doch ook dit was niet het geval.

Liet Mevrouw Stibbe reeds een onvoltallig bestuur achter, kort na haar vertrek verliet ons ook nog onze ijverige penningmeesteres Mevr. Zeijdel die van den aanvang af onze vereeniging had meegemaakt, om haar echtgenoot naar Holland te volgen, terwijl wij in September onze Secretaresse Mevr. Leijds, eveneens moesten missen, omdat ze meende haar gezinstaak niet naar behooren te kunnen vervullen, als ze een bestuursfunctie bleef waarnemen. Dit gevoegd bij de omstandigheid, dat Mevr. Stibbe op de plaats woonde, waar de Regeeringslichamen zetelden, waren factoren, die haar bij haren arbeid voor onze zaak ten dienste stonden, terwijl ik die mis.

Een beroep in het maandblad op de leden gedaan, om het H.B. behulpzaam te zijn, bij het zoeken van geschikte bestuursleden, bleef zonder resultaat.

Zoo liep ons alles tegen.

Dan miste ik ook de relatie's, die Mevr. Stibbe, uit den aard van den werkkring van haren man in regeeringskringen had, waarin zij niet naliet, elke gelegenheid aan te grijpen, om voor onze zaak te pleiten.

Toch heeft het kleine groepje H.B.'s leden, dat gelukkig werd aangevuld met een uitstekende secretaresse, terwijl ook één der leden werd bereid gevonden de maanbladen te verzenden, gedaan wat het kon, om de zaken gaande te houden, al bleef de omstandigheid, dat de presidente niet te Batavia woonde, op het geheele werk drukken.

Een groote teleurstelling was het voor onze vereeniging dat de belofte van den Directeur van Justitie, om in de voorjaarszitting aan den Volksraad voor-