is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 6, 1931-1932, no 3, 01-12-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn toegestaan, terwijl deze mogelijkheid in die gebieden tot dusverre was uitgesloten.

Het Episcopaat schreef speciale gebeden voor teneinde het wet worden van bedoeld ontwerp te verhinderen, aangezien de geestelijkheid het ontwerp heeft verworpen, omdat het haars inziens een „bolsjewistische maatregel" is.

Locomotief.

VEREENIGING VOOR HUISVROUWEN TE BATAVIA.

Zooals wij reeds in het Maandblad hebben medegedeeld, heeft de Vereeniging voor Vrouwenrechten op 7 Augustus j.1. te Batavia de Vereeniging van

Huisvrouwen opgericht.

Deze vereeniging heeft thans in haar orgaan „de Huisvrouw in Indië", dat 1 November j.1. voor het eerst verschenen is, bekend gemaakt, dat zij zich ten doel stelt de organisatie van de huishouding in betere banen te leiden. Op allerlei gebied worden organisaties opgericht, alleen op huishoudelijk gebied schijnt men dit tot nu toe niet noodig te hebben

geacht.

In Europa is men reeds sedert een aantal jaren

tot een ander inzicht gekomen.

Eerst begon men Huishoudscholen op te richten, waar het jonge meisje, de aanstaande huisvrouw, goede denkbeelden over de leiding van eene huishouding bijgebracht werden, terwijl zij tevens leerde hoe in de praktijk het beste te handelen. Veel invloed ten goede ging en gaat ervan deze scholen uit voor de huishoudingen en dus ook voor de maatschappij. Dat men dit in steeds wijdere kringen begint in te zien, blijkt uit het toenemend bezoek aan genoemde inrichingen. In Holland is het aantal dezer scholen in de laatste jaren sterk uitgebreid.

Eene erkenning van eene betere gezinsorganisatie als een groot maatschappelijk belang, ligt opgesloten in het feit, dat het vierde Internationale Congres voor Wetenschappelijk Bedrijfsorganisatie aan hare af deelingen voor Industrie, Landbouw, Handel, Administratie en Onderricht, eene zesde gelijkwaardige afdeeling heeft toegevoegd, n.1. die voor Gezins-

huishoudkunde.

Dit Congres werd gehouden in Juni 1929 in Frankrijk en het eerstvolgende Internationale Congres zal zijn zetel hebben in Holland in 1932. Ook hier begint dus de belangstelling voor gezinshuishoudkunde te stijgen en het Internationale Congres zal zeker het zijne er toe bijdragen. In het Maandblad der Vereeniging voor Huisvrouwen zal te zijner tijd op dit onderwerp teruggekomen worden.

Is het een wonder, dat hier in Indië ook reeds af en toe stemmen zijn gehoord, die vroegen of het niet de tijd werd aan de Indische Huishouding eens ernstig aandacht te schenken op allerlei gebied ?

Tot op heden zijn dit op zichzelf staande uitingen gebleven en kwam men niet tot samenwerking dezer gelijkgestemden om een nuttig en noodig resultaat te bereiken.

De ernst der tijden is oorzaak, dat steeds meerdere stemmen zich verhieven om te komen tot betere organisatie van de Huishouding en hier meer speciaal van de Indische Huishouding. Want ieder, die Indië kent, is overtuigt, dat de Indische Huisvrouw wel met belangstelling zal moeten volgen datgene wat door hare zusters in Europa bereikt wordt en gereorganiseerd, maar dat zij toch in heel veel haren eigen weg zal moeten zoeken, aanpassend aan de eigenaardige toestanden hier te lande.

Zoo ontstond de „Vereeniging voor Huisvrouwen" hier te Batavia, die dit doel nastreeft en inziet, dat een groot sociaal belang gemoeid is met eene goede gezins-organisatie. Zij wil zich op allerlei gebied, het gezin rakend, oriënteeren en daar, waar zij minder gewenchte toestanden aantreft, deze helpen verbeteren, in overleg en samenwerking met andere organisaties. De Indische Huisvrouw zal zich steeds om raad tot haar kunnen wenden, wat voor de, het eerst in Indië en in de stad zich vestigende huisvrouw, van niet te onderschatten belang zal zijn.

Verschillende Dames hebben zich reeds zeer welwillend bereid verklaard voor de onderscheidene afdeelingen als Commissaresse op te treden.

Dat zeer vele vrouwen het groote nut inzien van eene goede Vereeniging voor Huisvrouwen, blijkt uit het met den dag toenemende aantal leden.

De contributie, vijftig cents per maand, is daarom zoo laag gesteld, dat deze voor geen enkele huisvrouw een bezwaar zal zijn om lid te worden van de Vereeniging.

Behalve door ledenvergaderingen zullen de leden middels een maandelijksch orgaan, door de Vereeniging uit te geven, op de hoogte gehouden worden van allerlei, dat voor eene huisvrouw nuttig en noodig is te weten.

Dit orgaan zal den leden kosteloos worden toegezonden, terwijl ook niet-leden buiten de stad tegen een nader te bepalen abonnementsprijs zich zullen kunnen abonneeren op het Maandblad.

Mevrouw Bodenhausen heeft zich bereid verklaard als Beschermvrouwe van de Vereeniging op te treden, en Mevrouw Meyroos als Eere-Presidente.

Het voorloopig Bestuur is samengesteld uit de volgende Dames, bij wie men zich als lid kan aanmelden :

Dagelijksch Bestuur:

Mevrouw H. J. V. O. Kluit—Kelder, Presidente, Redactrice van het Maandblad, Julianaweg 6, telef. 4343 Wit.

Mevrouw C. H. Razoux Schultz-—Metzer, Secretaresse, Matramanweg 30, Mr. C., telef. 98 Mr. C.