is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1933, no 1, 01-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesprokene op de conferentie op de hoogte wilde zijn, van onschatbare waarde geweest.

De strijd, die door het comité in woord en geschrift werd gevoerd tegen het kwaad, dat gesticht wordt door steeds te verwachter, en er over te spreken, dat een nieuwe oorlog niet sa 1 kunnen uitblijven; de actie, die gevoerd wordt tegen het vervaardigen van gifgassen en moordwerktuigen voor den oorlog; de propaganda die daartegenover voor den vrede wordt gemaakt; dat alles neemt een einde, als het comité wordt ontbonden.

Laten wij, vrouwen, die zooveel hebben te verliezen bij een oorlog, ieder iets bijdragen om The disarment commitee of Women 's intevnutioncil ovtjanisci f ions, 25 Quai du Mont Blanc, Genéve, te laten voortbestaan.

Kendal. S. van Overveldt-Biekart.

WOEKERBESTRIJDING.

Op Donderdag 28 September hield de heer W. H. D. J. Ni eb o er, voorzitter van het Werkcomité der Vereeniging tot bestrijding van den woeker te Batavia, voor de afdeeling Batavia van de Vereeniging voor Vrouwenrechten in NederlandschIndië een lezing over het kwaad van den woeker.

Een twintigtal personen was aanwezig.

Nadat de presidente van de afdeeling Batavia van de Vereeniging voor Vrouwenrechten, m e j. G. J. M. van Dranen, de bijeenkomst met een kort woord geopend had, ving de heer Nieboer zijn lezing aan.

Spr. zeide, dat over den woeker en zijn bestrijding zoo veel te vertellen zou zijn, dat hij zich in zijn voordracht wilde bepalen tot drie punten: ten eerste, de v/oeker; ten tweede, de woekerbestrijding; en ten derde, de bereikte resultaten.

De vraag „Wat is woeker?" beantwoordend, merkte spr. op, dat voor velen deze eenvoudig te beantwoorden is. Woeker is, zeggen zij, geld uitleenen tegen woekerrente. Maar zoo eenvoudig is het niet. Het begrip woekerrente is zeer moeilijk te omschrijven. Wat de een woekerrente noemt, noemt de ander billijke rente.

Zeker is het risico, dat de beroepsgeldschieter loopt, groot, maar vrij algemeen wordt thans aangenomen, dat een rente van 2 procent per maand, dus van 24 procent per jaar, niet onbillijk is en ook de rechter neemt aan, dat daarin het risico voldoende verdisconteerd is.

Er is echter volstrekt niet altijd sprake van het uitleenen van contant geld. Woeker komt ook voor bij verkoop van goederen, bijvoorbeeld — hetgeen vooral veel geschiedt — bij verkoop van goederen op crediet, op afbetaling, door juweliers. Voor een horloge, dat contant ƒ 50 kost, wordt dan ƒ 100 extra berekend.

Sommige handelaars in muziekinstrumenten, die radiotoestellen en gramofoons op afbetaling verkoopen, oefenen dezelfde practijken uit en leveren de goederen alsdan tegen exorbitante prijzen.

Overgaande tot een bespreking van het accept, de acceptatie, welke een geducht wapen in de handen van den woekeraar blijft, wees spr. er op, dat het vaak gebeurt, dat de woekeraar domicilie kiest ten kantore van een ver verwijderd residentiegerecht of ten

huize van zichzelf, waardoor de mogelijkheid

bestaat, dat de geldleener er geheel onkundig blijft dat er een sectie tegen hem is ingesteld en hij onverwacht voor het feit komt te staan dat hij gegijzeld zal worden! Het gebeurt, dat de woekeraar niet den geldleener in gijzeling laat zetten, maar zijn echtgenoote, als deze het accept voor afval geteekend heeft. Dergelijke gevallen, waarin de Antiwoekervereeniging dadelijk ingrijpt, hebben zich meerdere malen voorgedaan.

Spr. vertelde daarop uit de practijk van de Antiwoekervereeniging het geval van een Inlander, die van een Arabier ƒ 100 geleend had en aan zijn geldschieter tot het oogenblik, waarop hij met de Antiwoekervereeniging in contact kwam, een bedrag

van ƒ 2700 had betaald. De man was indertijd

overeengekomen ƒ 25 per maand te betalen, maar had er, voor meerdere zekerheid van den geldschieter, in toegestemd, dat de huur van het huisje, dat hij bezat en dat hij voor ƒ 25 per maand had verhuurd, werd gecedeerd aan den Arabier voor onbepaalden tijd. Negen jaren achtereen had de man op die manier zijn schuld van ƒ 100 afbetaald. Tegen dien geldschieter is niet alleen een vordering voor het te veel betaalde ingesteld, doch hij wordt ook aangeklaagd wegens oplichting.

Uit de ervaring van de vereeniging blijkt, zeide spr., voortgaande, dat de herhaalde salariskortingen vooral lagere ambtenaren en particulieren in de handen van woekeraars gedreven hebben, wanneer bijvoorbeeld geld geleend moest worden wegens ziekte, terwijl spr. meedeelt, dat van de 1700 ingeschreven gepensionneerden te Djocja een aantal van 1300 pensioentrekkers zich in de macht van woekeraars bevindt. De pensioenacte is veelal veilig opgeborgen bij den woekeraars. Een oud-militair, die voor ƒ 100 in het krijt stond, moest elke maand aan den woekeraar ƒ 10 betalen, terwijl zijn pensioen slechts ƒ 12.30 bedroeg. Met recht, aldus spr., wordt de woeker „de vloek van Indië" genoemd.

Wat de bestrijding van den woeker betreft, in Nederlandsch-Indië is in 1916 bij Staatsblad 643, hetwelk geldt voor alle bevolkingsgroepen, bepaald, dat, als door de eene partij misbruik is gemaakt van de lichtzinnigheid, de onervarenheid of den noodtoestand van de andere partij, de rechter op verzoek van