is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1933, no 1, 01-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen. Als men een geval van woeker hoort, signaleere men het bij de Anti-woekervereeniging.

Mej. Van Dranen dankte den heer Nieboer voor zijn interessante causerie.

DE UNIE VAN VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP TEGEN FAMKE.

Het laatste punt der agenda der Algemeene Vergadering van bovengenoemde Vereeniging: „Verslag van de Brochure-commissie", werd behandeld in een huishoudelijke vergadering, dus niet voor de pers toegankelijk..

Mr. van Dullemen, die als lid dezer Commissie het woord deed, richtte zich in een kernachtig betoog tot de vergadering en deelde het voorstel der Commissie mede om een Brochure tegen Famke uit te geven. Gezien hare onsamenhangende en tegenstrijdige uitlatingen, die een zakelijke bestrijding vrijwel onmogelijk maken, werd op voorstel der Commissie dus besloten het geschrift samen te stellen uit publicaties van verschillende bekende personen tegen Famke's stellingen.

Deze brochure zal in het najaar bij Tjeenk Willink te Haarlem verschijnen. Zij die deze brohure wenschen aan te schaffen, worden vriendelijk verzocht zich zoo spoedig mogelijk bij het Secr. Zeestraat 84 op te geven. Ook Afdèelingsbesturen, die zouden willen opgeven hoeveel ex. zij willen verspreiden, worden verzocht dit nu reeds te doen. Prijs 1.25 gld.

Verder was de Commissie van oordeel, dat Mevr. Veen—Brons (Famke) niet langer lid kan blijven van de Ned.-Vereen. voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, omdat haar geschriften absoluut ingaan tegen doel en principes der Vereeniging.

Besloten werd dus Famke het verslag der Commissie toe te zenden en haar te verzoeken namens de Algemeene Vergadering, als lid onzer Vereeniging te bedanken.

Verdere maatregelen zullen overwogen worden na. ontvangst van Famke's antwoord.

Intusschen is dit antwoord binnengekomen, luidende :

Zeer geacht College,

Door Uwe secretaresse ontving ik het rapport betreffende de brochure tegen mij en het besluit van Uw Algemeene Vergadering. Van beide heb ik kennis genomen. Wat dit besluit betreft moet ik U hetzelfde antwoord geven als ik U eenigen tijd geleden zond, toen een dergelijk verzoek mij uit Uw bestuurskringen bereikte*).

*) Noot van de Redactie: Dit antwoord was negatief.

Met belangstelling zie ik de verschijning der brochure tegemoet, waarna ik tegenover het publiek mijn houding zoo noodig verder zal motiveeren.

Hoogachtend,

(w.g. A. C. Veen-Brons) (Famke).

OPLEIDINGSSCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK.

Te Soerabaja werd door het Nederlandsch-Indisch Genootschap voor Philantropischen arbeid een opleidingsschool opgericht voor maatschappelijke werksters.

Zoo ooit, dan kunnen thans de maatschappelijke werksters van nut zijn, nu zoo vele gezinnen, ja, de gansche maatschappij gebukt gaat onder den nood der tijden.

Wij moeten het betreuren, dat Indië niet reeds eerder het voorbeeld van Nederland heeft gevolgd door de oprichting van deze instellingen, die in Holland reeds jaren bestaan, en wier nut vooral in moeilijke tijden zoozeer wordt ingezien.

De opleiding is een driejarige, zoodat over 3 jaar de opleidingsschool te Soerabaja de eerste maatschappelijke werksters zal kunnen afleveren.

De opleidingsschool beoogt het theoretisch en practisch opleiden van meisjes en vrouwen van den leeftijd van 18-30 jaar tot maatschappelijke werksters bij de verschillende inrichtingen voor socialen en philantropischen arbeid.

De leerlingen moeten in het bezit zijn van een einddiploma H. B. S. 5 jarige cursus of een einddiploma H. B. S. 3 jarige cursus, dan wel een einddiploma Middelbare meisjesschool 5 jarige cursus.

Het schoolgeld bedraagt ƒ 25.— per maand.

Waar bedoeld wordt het verrichten van arbeid, die niet om geldelijk voordeel wordt gedaan, doch om zijn naasten met toewijding en liefde te dienen, daar is het duidelijk, dat men voor dit sociale werk roeping moet gevoelen, of wel dat men uit verantwoorde lijkheids—en plichtsgevoel wenscht dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

De opleidingsschool staat open voor alle landaarden en gezindten. Er zal door bekwame en deskundige leerkrachten onderricht worden gegeven in armenzorg, reclasseering- jeugdwerk, kinderbescherming, volksontwikkeling, opvoedkunde zielkunde, geschiedenis, letterkunde, land- en volkenkunde, staatsinrichting, staathuishoudkunde, psychiatrie, criminologie, rechtskennnis, sociologie, statistiek, biologie, anatomie, hygiene, verbandleer, huishoudkunde, handwerken, muziek, gymnastiek, kunstgeschiedenis, teekenen, handwerken, Maleisch.