is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 9, 1934-1935, no 12, 01-11-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arthur Henderson begon zijn loopbaan als metaalbewerker, werd al spoedig leider van de arbeiders en daarna achtereenvolgens lid van de Geheime Raad, lid van het coalitiecabinet van Asquithm, minister van onderwas, minister van de posterijen.

In het eerste cabinet van Mac Donald, in 1924, werd Henderson benoemd tot Minister van Binnenlandsche Zaken en in het tweede cabinet, in 1929, tot dien van Buitenlandsche Zaken.

Deze laatste functie bekleedde hij nog toen hij in 1931 benoemd werd tot voorzitter van de Ontwapeningsconferentie. Hoe groot moet de teleurstelling van dezen man geweest zijn, die zoo met hart en ziel voor ontwapening streed en innig overtuigd was, dat deze met den goeden wil der mogendheden te bereiken zou zijn, toen de ontwapeningsconferentie mislukte.

Dat de besprekingen van het ontruimingsvraagstuk op de HaagsChe Conferentie in 1929 tot een resultaat heeft geleid, hebben we aan Henderson te danken.

Hoezeer de Volkenbond Arthur Henderson in zijn arbeid voor de vrede en ontwapening heeft gewaardeerd, blijkt wel uit het volgende telegram, dat zijn weduwe van den Bond ontving:

„Als voorzitter van de ontwapeningsconferentie offerde hij de laatste jaren zijns levens aan een groote zaak op. Hij realiseerde zich de moeilijkheden, welke aan zijn taak verbonden waren, doch hij wanhoopte nooit aan de uiteindelijke volbrenging ervan. Zijn naam zal hier met sympathie en eerbied in aller herinnering voortleven".

Ook de vrouwen zullen met eerbied en dankbaarheid den man gedenken, die mét hart en ziel heeft getracht om de wereld te helpen verlossen van het oorlogsmonster.

Kendal.

S. v. O. — B.

DE VROUW EN HET CONFLICT TUSSCHEN ITALIË EN ETHIOPIË.

Het Bestuur van de Wereld-Unie van de Vrouw voor de Internationale Eensgezindheid zond ons het volgende bericht, naar aanleiding van een

schrijven, dat deze Vereeniging uit Genève ontving:

Na het beroep, dat het Ontwapenings-Comité van de Internationale vrouwen-Vereeni gingen den 13en September van dit jaar, toen wij nog stonden aan den vooravond van het liitbreken der vijandelijkheden tusschen Italië en Etiopië, gedaan heeft op de regeeringen der verschillende landen, die aangesloten zijn bij den Volkenbond, om alles in het werk te stellen een nieuwe oorlog te voorkomen, zonden de vrouwen, vertegenwoordigd door dit Comité, wederom op 5 October daaraanvolgend een oproep aan de leden van den Volkenbond van den volgenden inhoud :

Wij vrouwen kunnen onmogelijk de gruwelen van een nieuwen oorlog aanvaarden, waarom wij ons nogmaals, in den angst van ons hart, wenden tot den Volkenbond en ons beroep op de regeeringen van alle landen van 13 September j.1. herhalen.

Wij willen, in deze moeilijke uren, ons vertrouwen in den Volkenbond uitspreken en onze hoop, dat hij alles zal doen, volgens de reglementen van het Verdrag, om het conflict op te lossen met vreedzame middelen en de hoop op Vrede in de wereld te doen herleven.

H.J.V.O.K.K.

STRIJD TEGEN HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE PREPARATEN BIJ HET OORLOGVOEREN.

Onder het opschrift: „Verzoek van Vrouwen", lezen wij in de Javabode van 29 October j.1. een telegram van het Vereenigd Persbureau uit Nederland over een besluit, dat door de Af deeling Nederland van den Internationalen Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid genomen is, ten opzichte van het gebruik van chemische preparaten bij het oorlogvoeren.

Op de 26 October j.1. gehouden jaarvergadering werd n.1. het voorstel aangenomen om de Nederlandsche Regeering te verzoeken bij den Volkenbond een voorstel in te dienen de chemische preparaten voor het voeren