is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 9, 1937, no 10, 01-10-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NED. IND. VER. VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Eere-Presidente :

Mevrouw M. Stibbe-Knoch.

S. van Overveldt-Biekart.

Hoofdbestuur:

Mevr. H. Kluit-Kelder,

Mej. S. de Haan,

Mevr. D. Hartelust-Boonzaiër,

Mej. E. A. Ploegman,

Mevr. A. H. de Vos-Suermondt

presidente, secretaresse, penningmeesteresse. lid.

Eedactie-Commissie:

Mevr. H. Kluit-Kelder,

„ D. Hartelust-Boonzaiër,

„ L. H. G. Hoogesteger-Camman.

Met vaste medewerking van Mevr. S. van Overveldt-Biekart.

CORRESPONDENTIE-ADRES VAN HET HOOFDBESTUUR.

Mej. S. de Haan, Nieuwe Tamarindelaan No. 6, Batavia-C. — Stukken, de redactie betreffende, in te zenden voor den lsten van de maand aan Mevrouw H. Kluit-Kelder, Tandjoenglaan 23, Batavia-Centrum.

AFDEELINGSBESTUREN.

Correspondentie en adresveranderingen, der Afdeelingen te zenden aan de Secretaressen.

Afdeeling Batavia:

Mevr. H. Kluit-Kelder, Presidente.

Mej. T. Beer, Matramanweg 52a, Secretaresse.

Afdeeling Bandoeng:

Mevr. A. H. de Vos-Suermondt, Presidente.

Mej. D. E. Draayer, Burgem. Kührweg 43a, Secretaresse.

Mevr. W. Dommisse-Van Alphen de Veer, Penningmeesteresse.

ADVERTENTIES.

% pag. ƒ 2.—, y4 pag. ƒ 4.—, 1 pag. ƒ 15.— per plaatsing. Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen 10% korting. „ 6 „ » 5% „

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Redactie van het Maandblad.