is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 12, 01-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, waarvan ook weer de kern is dat slechts redding kan worden gevonden door de erkenning van de verbondenheid met allen en het dienen van God

in de menschen.

In 1935 verscheen haar laatste bundel lyrische poezie ,.Tusschen tijd en eeuwigheid , waarin Gods stem tot haar spreekt met de aanmaning zich niet terug te trekken in de rust en de stilte, maar om door te werken want altijd is er nog te werken voor de menschheid, die zij liefheeft met een zoo groote liefde. Bij alle bekommernis over het leed der menschen straalt er nu over haar leven een nieuw licht nu zij weet dat „Gods kind is geboren . Zij bezint zich op de groote levenswaarden : Liefde, Schoonheid en Waarheid en zij verlangt slechts nog tot deze bron-zelf te kunnen gaan, die zij weet dat God-zelf is.

De Zielegang van Henriëtte Roland Holst is niet, zooals zij in haar jeugd verwachtte een rechtstreeks opstijgen tot de hoogten van het goddelijke geweest, maar een gang door de diepten van leed, eenzaamheid en schuld. Dan eerst zou zij de liefde vinden ,,die de ziel naar boven draagt tot de sfeer van het eeuwige leven".

Na deze met gedichten doorweven ontroerende voordracht, sprak de presidente tot mevrouw van der Gugten de groote dank der vergadering uit.

A. M. Tan - Schepers.

WIJLEN GRAVIN PHILIPPINE VAN HEERDT TOT EVERSBERG-QUARLES VAN UFFORD.

Uit Nederland bereikte ons het bericht, dat in het begin van deze maand in Den Haag overleden is de douairière gravin Philippine van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford. Op 5 December j.1. zou zij 77 jaar geworden zijn. Helaas heeft zij dezen datum niet meer mogen beleven.

Haar leven heeft gestaan in het teeken van dienstvaardigheid voor de menschheid, waar het gold het opbouwen en verwerven van hoogere waarden in de gemeenschap. Tot haar overlijden heeft zij met een energie, werkkracht en geloof, waaraan menige jongere een voorbeeld kan nemen, gearbeid, vooral voor het grootste ideaal in haar leven : het verwerven en grond¬

vesten van den wereldvrede. Een diepe teleurstelling is voor haar geweest het weder uitbreken van een Europeeschen oorlog, maar desniettemin ging zij onvermoeid voort met haar arbeid voor

den vrede.

Zij was eere-vice-presidente van de Union Mondiale de la Femme pour la Concorde Internationale, die haar hoofdbureau heeft te Genève en waarvan ook hier in Indië een afdeeling gevestigd is.

Dertig jaccr geleden was zij lid van de Eerste Kamer in Nederland.

Tot het laatst toe is zij aan den arbeid gebleven voor wat zij beschouwde als haar levenstaak en allen, die haar van nabij gekend hebben en ook hier te land steeds in geregelde correspondentie met haar waren, weten hoe ernstig zij dit werk opvatte. Voor het Novembernummer van het orgaan der Nederlandsch-Indische V redes-federatie schreef zij nog een artikel, getiteld : „Nil desperandum".

Vele boeken en geschriften van haar hand zullen, ook na haar verscheiden, blijven getuigen van het vele werk, dat zij voor het vredes-ideaal gedaan heeft.

Zij ruste in vrede.

NIEUWS UIT HET MOEDERLAND.

De eerste vrouwelijke Gedeputeerde.

Nederland heeft ook een vrouwelijke gedeputeerde in het college van Ged. Staten gekregen.

In de buitengewone zitting van de Provinciale Staten van Gelderland is n.1. in de vacature in het college van Ged. Staten, ontstaan door het overlijden van den heer I. L. B. Keurschot (S. D.), tot lid van dit college gekozen Mevrouw C. A. Weersma - v. Duin (S. D.) te Zutfen. Van de 58 stemmen kreeg zij er 41.

Mevrouw Weersma - v. Duin werd geboren te Amsterdam op 17 Januari 1885.

Zij heeft wiskunde gestudeerd en de middelbare akte behaald. Tijdens een langdurige ziekte van haar man, die leeraar was aan het Gymnasium te Zutphen, is zij geruimen tijd als tijdelijk leerares aan die instelling werkzaam geweest.