is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 8, 01-11-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeeling Amsterdam. Het adres der Secretaresse. 'Mejuffrouw P. II. WOLTERBEEK, is thans: IVlarnixstraat 408.

Leiden. Hartelijk dank aan de Afdeeling Amersfoort voor haar gift van ƒ 15 en aan de Afdeeling Zierikzee voor die van ƒ10 ten behoeve onzer onderwijzeres in plant- en dierkunde.

A. SCHOLTEN.

Botterdam. Tot Bestuurderes onzer Afd. is Mevrouw CADET— Kempeus toegetreden , waardoor in de vacature is voorzien.

Haarhm. Nog mocht ik de volgende bijdragen ontvangen voor de leerlinge der Industrieschool: van de Afdeeling Leiden ƒ10, Zierikzee ƒ10, Nijmegen ƒ10, Amersfoort ƒ15, Hillegom ƒ5 en Kapelle ƒ5. Aan allen mijn hartelijken dank voor de vriendelijke wijze, waarop aan mijn verzoek voldaan is.

C. POSTMA.

Zalt-Bommel. Wegens voortdurende ongesteldheid ziet Mevrouw A. LOUWENRIER—Munters zich genoodzaakt ontslag te nemen als Bestuurslid onzer Afdeeling.

Haarlem. Als Bestuurslid onzer Afdeeling is benoemd geworden Mejuffrouw M. DES AMORIE YAN DER HOEVEN, die deze benoeming heeft aangenomen.

H, II. BODEL BIENEAIT—

Brouwer Starck, Pres.

M. A. YAN DER LAAN —

De Joode , Secr.

Bemiddelingsbureau tot het bezorgen van betrekkingen, uitsluitend aan beschaafde' vrouwen.

Da Directrices der Bemiddelingsbureaux en Correspondenten zenden hare advertentiën in vóór den 25n der maand, uitsluitend bij de Secretares van het Hoofdbestuur, met opgave omtrent betalende advertentiën of zij worden geplaatst door leden of door niet-leden.

Ten behoeve van werksters der Vereeniging on andere beschaafde vrouwen die eenen werkkring zoeken, kunnen de Directrices der Bemiddelingsbureaus en de Correspondenten éénekeer gratis voor iedere persoon epne advertentie plaatsen; bij herhaling is de prijs voor 5 regels ƒ0,50, voor iederen regel meer 10 cents.

De leden der Vereeniging kunnen advertentiën plaatsen met betrekking tot de beschaafde, onbemiddelde vrouw — mits ingezonden bij de Directrice van het Bemiddelmgsbureavi harer Afdeeling, hare Correspondente of de Secretares van het Hoofdbestuur — tegen ƒ 1,- per 5 regels en 10 cents voor iederen regel meer.