is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 10, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12de Jaargang. Januari 1893. N0 |g

TESSBLSCHADB,

Beschermvrouw : ft. JA. de JIoningin—Regentes.

CORBESPOWDENTIE-BL AAPJE.

De Afdeeliiig Amsterdam wenscht allereerst aan de Leden der "Vereemging haren dank te betuigen voor de ruime aankoopen, in

t i N,C0laaswee1k ^edaan' Mochten er onder de vele koopsters ook dames zijn die toevallig voor de eerste maal het Depót bezochten, dan hoopt het Bestuur, dat zij, tevreden over 't geen zij

zullen "Si°°k lat6n harB beste)lin?en aa» Tesselschade zullen willen toevertrouwen De Dépöthoudster en de dames-

r'm 1 T 'Ugen 7t31 200 llarteIi.ik een grooten afzet. Ook li. al. de Koningin-Regentes had de groote welwillendheid een

behouden ter keuze te ontbieden en daarvan veel te

i T en slotte onzen vriendelijken dank aan de jonge dames verkoopsters, die ons in die drukke dagen zoo goed hebben geholpen.

fcjrTdT V°Z 06 Van de JOn-e dame die voor apothe¬

kers-bediende wordt opgeleid, vragen wij nogmaals dringend om

bijdragen, daar zij anders hare studies niet kan voortzetten.

, ca,Kldate> waarvoor verscheidene Afdeelingen en Correspondenten bijdroegen, slaagde in November voor het examen teekenen //lager onderwijszoo zij nog een cursus konde bijwonen voor het schilderen, zou dit tot het verkrijgen van lessen zee bevorderlijk zijn, maar de financiën zijn uitgeput

Van A. ontvingen wij hiervoor reeds een gift van f25. Mo eren veen dit goede voorbeeld volgen en hunne bijdragen zenden aan de le Secretares P. 11. WOLTERBEEK, Marnix,straat 406.

Amsterdam. Onze Afdeeliiig vraagt bestellingen voor eene harer werksters op kinderjurken volgens Engelsche wijze met verschillende patronen //gesmookt;" (zij heeft dit in Engeiand geleerd). Aan enkelen is deze uitdrukking misschien onbekend, er wordt mede bedoeld eene wijze van inrimpelen, die zonder het fatsoen te bederven, toelaat, dat de jurk in lengte en breedte meegeeft.

Bestellingen hierop ontvangt gaarne Mevrouw S. J MOMMA

Dhuyvesteyn, Wetcriiigplantsocn 9, of het Depót Leidschê Plein waar een model voorhanden is.