is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, 01-04-1893 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Punt 3, rekening en verantwoording door de Penningnieesteres van het Hoofdbestuur, zooals deze te vinden is op blz. 31, geeft aanleiding tot de volgende discussie: De rekening en verantwoording der Algemeene Kas toont over het afgeloopen jaar een saldo van iets over drie duizend gulden; het Hoofdbestuur stelt voor: daarvan drie duizend gulden te gebruiken ten einde het legaat van Mejuffrouw Zegers Veeckens aan te vullen tot nominaal f 200000.—, waaraan nog vijf duizend gulden ontbreken, zooals in het eerste besprekingspunt is uiteen gezet. De afgevaardigde uit Botterdam wenscht daarvoor niet het geheele saldo van dit jaar te besteden, doch slechts één duizend gulden, ten einde zóó doende in "vijf jaar tijds de bovengenoemde vijf duizend gulden aan te zuiveren. De afgevaardigde van den Haag herinnert er aan, dat in vroeger jaren de saldo's gestort werden in de Fondskas; zij wenscht gedeeltelijk op dien weg terug te keeren, en gedeeltelijk het voorstel van het Hoofdbestuur over te nemen, en stelt mitsdien voor: 1/s van het op ƒ3000.— gerekende saldo te storten in de Fondskas, de overige 2/3 te gebruiken overeenkomstig het voorstel van het Hoofdbestuur. De gedelegeerde van Arnhem vraagt: of het o-een fictie is, die twee ton nominaal vol te willen maken,

o 7 1

wanneer er toch nog geen bepaald plan bestaat, hoe dit geld in het vervolg te gebruiken ? en ook: of men niet nu reeds kan overgaan tot het geven van eene bestemming aan dit geld. De Voorzitster antwoordt, dat het geld vooreerst nog niet ter beschikking der Vereeniging zal zijn, aangezien de renten er van grootendeels, ja bijna geheel, moeten worden besteed overeenkomstig testamentaire beschikkingen der erflaatster; dat er dus van nu reeds beschikken over de hoofdsom geen sprake kan zijn. De gedelegeerde van Delft wenscht het saldo te besteden ten behoeve van noodlijdende Afdeelingen, zooals b.v. de hare, die met het bedrag harer contributiën volstrekt niet kan voorzien in de behoeften harer werksters aan werk. De Voorzitster acht deze beslemming van het saldo zeer ondoel-