is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, 01-04-1893 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffend en raadt de afgevaardigde aan om de regeling har er zaken te wijzigen, wanneer de Bestuurderessen steeds zooveel in voorschot zijn op de Afdeelingskas; kan dit niet, dan niet meer werk aantenemen of uittegeven dan men kan bekostigen, of te trachten ander werk, dat goed verkoopbaar is en dus geregeld weg gaat, voor hare werksters op te zoeken, meer koopmansgeest te ontwikkelen in één woord; beter geen werk geven dan het vervaardigen—aanmoedigen van werk, dat — hoe goed ook gemaakt — incourant is en dus door loterijen, bazars als anderszints steeds beneden de waarde moet worden verkocht of opgeruimd. Op de 'vraag der Afgevaardigde of andere Afdeelingen, die geld in kas over hebben en geene of weinig werksters, dan niet goederen zouden willen overnemen, van Spreekster's depot, antwoordt Mevrouw van der Kaay, dat iedere Afdeeling daarin vrij is, en Spreekster door middel van het Blaadje het verzoek daartoe aan de andere Afdeelingen kan richten. Mevrouw Lugt raadt aan, om te trachten de werksters door hulp van het Bemiddelingsbureau ander soort verdienste te bezorgen. Ten slotte verwijst de Voorzitster naar art. 2 der Statuten, dat het schenken van giften aan de werksters uitsluit. De afgevaardigde van Apeldoorn wenscht verdeeling van het saldo aan Afdeelingen en Correspondentschappen in verhouding van ieders ledental. De correspondente van Almelo

wenscht te weten of de Fondskas behoefte heeft aan meer geld,

, ° '

of m. a. w. of de aanvragen om hulp uit de Fondskas de beschikbare gelden overtreffen, welke vraag door de Penningmeesteres bevestigend wordt beantwoord. Hierna worden de beraadslagingen gesloten en overgegaan tot stemming.

Het voorstel van het Hoofdbestuur wordt verworpen met 57 tegen 24 stemmen , vóór stemden, behalve het Hoofdbestuur : Delft, Alkmaar, Dordrecht, Schiedam, Leiden, Zalt-Bommel en Salland; de voorstellen van Botterdam en den Haag, samengevoegd tot »gedeeltelijk kapitaliseeren", worden in stemming gebracht tegen die van Delft en Apeldoorn, samengevoegd tot