is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, 01-04-1893 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»verdeeling tusschen de Afdeelingen"; met 77 tegen 4 stemmen wordt gestemd vóór »gedeeltelijk kapitaliseeren"; tegen stemden Wageningen, Bergen-op-Zoom en Apeldoorn; de voorstellen van Botterdam, en den Haag worden daarop ieder afzonderlijk aan stemming onderworpen; met 41 tegen 40 stemmen neemt de Vergadering het voorstel van Botterdam aan, zoodat duizend gulden van het saldo zullen worden gekapitaliseerd bij het legaat van Mejuffrouw Zegers Veeckens, en de resteerende /'2206.531/2 gevoegd bij de Fondskas. Vóór den Haag stemden: Amsterdam, den Haag, Alkmaar, Dordrecht, Schiedam, Leiden, Zalt-Bommel, Arnhem—Oosterbeek, Eem- en Gooiland, Groningen, Apeldoorn. Bheden en het Hoofdbestuur, behalve Mevrouw Van der Kaaij.

Het rapport der Commissie, belast geweest met het nazien der boeken, die geheel in orde zijn bevonden, wordt daarna voorgelezen, waarin de opmerkingen zijn neergelegd, waartoe de cijfers • aanleiding geven in vergelijk met gelijke posten in andere jaren.

Punt 4, het vaststellen der begrooting voor het volgende jaar, is nu aan de orde. Naar aanleiding van den post: »Reiskosten Hoofdbestuur en Gedelegeerden" stelt de afgevaardigde van den Haag voor om terug te keeren tot het vroeger steeds geldende tarief, n.1. vergoeding van reiskosten le klasse. Het komen ter vergadering toch brengt behalve de absolute kosten van spoor of boot, nog allerlei kleine uitgaven met zich, die nu wellicht dames afschrikken, die anders de geschikste gedelegeerden zouden zijn.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 59 tegen 22 stemmen aangenomen; tegen stemden, behalve eenige leden van het Hoofdbestuur, Amsterdam, Middelburg—Vlissingen, Apeldoorn, Haarlem, Gorinchem, Lisse—Bennebroek, Almelo, Deventer en Bheden. *)

) Op grond van Art. 16 van hot Huishoudelijk Reglement, zal dit punt

op nieuw op de Agenda worden geplaatst. „

b D .pKidisi. Hoofdbestuur.