is toegevoegd aan uw favorieten.

Ha'ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 10, 1938, no 2, 01-02-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen tot de conclusie, dat behalve in de bestaande, hiervoor niet speciaal ingerichte Joodse inrichtingen, in de laatste drie jaren ongeveer 50 kleuters öf onverzorgd bleven öf in niet-Joodse instellingen ondergebracht moesten worden. Zo waren in het Stadsbestedelingenhuis de laatste twee jaar elf, bij het Leger des Heils twee, in Tehuis Annette veertien en bij Hulp voor Onbehuisden drie kleuters. De overige gevallen bleven geheel onverzorgd. Dit zijn slechts Amsterdamse gevallen die wij u geven — en wij willen er u nog op wijzen, hoeveel moeilijker de opvoeding in de daartoe aangewezen inrichtingen is — wanneer de kinderen die er komen, tot hun 6e jaar verwaarloosd zijn.

Wij zullen nu binnenkort een commissie in het leven roepen, die zal bestuderen op welke wijze deze kleuters het best in een Joods milieu verzorgd kunnen worden. Deze commissie zal nagaan:

a. of hiervoor een nieuw tehuis gesticht zal moeten worden;

b. of een speciaal kleuterhuis bij een bestaande inrichting ondergebracht zal kunnen worden.

Wij hopen in de loop van dit werkjaar met definitieve plannen tot u te komen en rekenen dan op de volle medewerking van al onze leden.

Vereniging tot Stichting van Joodse Tehuizen (Beth Schalom).

Vanaf de oprichting van deze vereniging had zij met de afd. Amsterdam een overeenkomst getroffen, waarbij de J.V.R. zekere voordelen genoot, wat plaatsing betreft voor de door hem aangewezen personen. Er zijn nu plannen in voorbereiding om tot het stichten van een zustervereniging te komen, die zich voorstelt Ouden van Dagen ook in andere tehuizen onder te brengen. Door deze verandering achtte de afdeling Amsterdam het gewenst, dat het H.B. voortaan de relatie met deze vereniging zal onderhouden. Het bestuur van bovengenoemde stichting heeft ons voorgesteld ons eventueel twee vrijplaatsen aan te bieden in één der in aanmerking komende tehuizen. Eén van onze H.B.-leden zal zitting krijgen in het bestuur van de nieuwe vereniging. Een nieuw contract, waarbij een en ander definitief geregeld zal worden, is in voorbereiding. De destijds met Amsterdam getroffen regeling zal daardoor te zijner tijd vervallen — met dien verstande, dat de personen, die door onze bemiddeling in Beth Schalom gekomen zijn, er onder dezelfde conditiën kunnen blijven.

Gids voor Joods Maatschappelijk Werk.

Tot onze grote spijt hebben degenen, die zich bereid verklaard hebben een gids voor het Joods Maatschappelijk Werk in Nederland samen te stellen, hun arbeid niet kunnen voltooien. Wij hopen echter binnenkort alsnog tot de uitgave van deze gids, waarvan de behoefte ons ondertussen ook van andere zijde gebleken is ,te kunnen overgaan.

Huishoudelijke opleiding.

De huishoudelijke cursus van de afdeling Amsterdam werd door het H.B. wederom gesubsidieerd, om

het mogelijk te maken een tweede cursus te organiseren.

Vcnwege het H.B. had Mevrouw Kalker zitting in de examencommissie.

Neutrale Internaten voor Dienstboden.

Tot onze spijt zijn wij niet in de gelegenheid gesteld de eerste drie maanden na de opening van het Internaat gebruik te maken. Dit ware in verband met de kasjroet een groot voordeel geweest. Wij hopen alsnog in aanmerking te kunnen komen.

Vacantie-actie.

Het comité van Duitse Vluchtelingen vroeg onze medewerking tot het plaatsen van kinderen van Duitse in Amsterdam woonachtige Joden gedurende de vacantie. Het mocht ons, dank zij de bijzondere hulpvaardigheid van vele Joodse Tehuizen, gelukken, 32 kinderen aan een gezonde en prettige vacantie te helpen. Voor deze bereidwilligheid, die wij ten zeerste waarderen, willen wij op deze plaats nogmaals onze dank betuigen aan de Berg-Stichting, het Leidse Wees- en Doorgangshuis, de Ver. Jozeboko, Stichting Joodse Arbeid Wieringen, Israëlietisch Weeshuis te Rotterdam, Vacantieschool van de Herman Elteschool.

Ondanks onze herhaalde verzoeken is het slechts één van onze afdelingen gelukt, enkele kinderen te plaatsen. Door het H.B. en de afdelingen werd een bedrag van ƒ 145.— aan het Vluchtelingen Comité afgedragen, ter tegemoetkoming in de kosten van deze vacantie-actie.

Tehuis voor Duitse Joden.

Op aanvraag van het Comité voor bijzondere Joodse belangen onderhielden Mevr. Tietz en Mevr. Kalker het contact met het Tehuis (Oosteinde 16) voor Duitse Joden.

Het Tehuis blijkt in een zeer grote behoefte te voorzien, getuige het vele bezoek. Van de cursussen wordt een druk gebruik gemaakt, de lezingen trekken steeds overvolle zalen. In de Gesellschaftsraüme heerst een bijzonder goede stemming. Dit alles is wel in de eerste plaats te danken aan den voortreffelijken leider van dit Tehuis, den heer Bier. De bibliotheek bestaat voor een groot deel uit de boeken van de afdeling Amsterdam en Den Haag van de Joodse Vrouwenraad. Einde Juli waren wij klaar met de regeling van de boeken en kon alles volledig in gebruik genomen worden.

Ook verder werd waar een beroep op onze medewerking werd gedaan, deze zo mogelijk gegeven.

In enkele commissies, die gevormd werden door het Comité voor bijzondere Joodse belangen, namen wij zitting.

Palestinawerk

Hoe langer hoe meer voelen alle Joden zich één in het gevoel voor Palestina. De Joodse Vrouwenraad, die sedert jaren aan de opbouw van Erets Israël medegewerkt heeft, heeft ook in het afgelopen jaar zich bereid verklaard, om aan verschillende acties voor Palestina deel te nemen. Vooral heeft hij ge-