is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hanzebode; off. orgaan van De Hanze, R.K. Vereeniging van Neringdoenden, jrg 1, 1902, no 1, 31-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie Jaargang.

Vrijdag 31 October 1902.

1

DE HANZEBODE

Officieel Orpan van De Haaze.

i U. ïereenlgffig van iringfleenilen.

Goedgekeurd hij Koninklijk hesluit van 29 Aug. 1902, no. 47. Goedgekeurd en aanbevolen door Z. D. H. Mgr. W. Yan de Yen, hisschop van ’s-Bosch.

Redactie : Dr. J. Nouwens, Ord. praem. Marinus van Hout en W. Nieuweniiuizen.

Allo stukken voor de redactie te zenden aan Dr. J. Nouwens te Ileeswijk.

Offloiëele berichten van de afdeelingen aan W. Nieuwenhuizen, Nijmegen.

Brieven de administratie betreffende aan P. Stokvis & Zoon, Stoomdrukkerij ’s-Bosch.

Dit blad verschijnt den eersten Vrijdag van elke maand, en wordt den leden der IIanze kosteloos toegezonden.

Prijs der advertentiën voor de leden per regel 5 Cent. voor nlet-leden „ „ 71/2 n Bij plaatsing van 250 regels 10 “/o korting. » . . 500 „ 20 7„ « , « 1000 „ 30 v„

Abonnementsprijs per jaar 50 Cent. Afzonderlijk nummer 10 „

Ofliciëele Mededeelingen.

Oprichting der Hanze.

Den 6 Februari dezes jaars werd eeiie vergadering bijeen geroepen door den WelEerw. Zeer Gel. Heer Dr. J. Nouwens en den Edelgrootachtb. heer F. Manders te Vegdiel, naar aanleiding van eene serie artikelen van eerstgenoemde in den Noordbrabanter, over den toestand der neringdoende middenklasse. Eene commissie werd gekozen om te onderzoeken de ontwerp-statuten voor eene vereeniging van katholieke neringdoenden in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, opgemaakt door Dr. Noiweus.

Tot leden der commissie werden gekozen de heeren J. Boex te Eindhoven, M. van Hout te Helmond, Aloys Janssens te Tilburg, J. C. de Kleijn te Raamsdonksveer, F. Manders te Veghel, J. Meijring te ’s-Hertogenbosch en W. Nieuwenhuizen te Nijmegen.

Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid de Bisschop van ’s-Hertogenbosch, wien Dr. Nouwens het plan tot oprichting eener vereeniging van neringdoenden in het Bisdom had voorgelegd, betuigde zijne hooge ingenomenheid met het voornemen en benoemde Dr. Nouwens tot voorloopig adviseur.

Ten einde de benoemden de gelegenheid te geven de zaak grondig te bestudeeren, belegde de heer F. Manders de eerste vergadering der commissie op Donderdag 27 Februari. De gekozenen hadden alzoo 3 weken tijds om de zaak nauwgezet te overwegen.

De commissie koos uit haar midden een voorzitter en een secretaris, met welke functiën belast werden de heeren F. Manders en W. Nieüwenhuizen.

Het bestuur ontving brieven van verschillende neringdoenden, sympatliiseerende met het doel der vereeniging, en zij die op de eerste vergadering reeds als lid der op te richten vereeniging waren toegetreden, zonden hun opmerkingen of bezwaren, betreffende de ontworpen statuten. Bij de behandeling der verschillende artikelen werden die opmerkingen en bezwaren ernstig besproken, en er werd rekening mede gehouden bij het veranderen of wijzigen van het ontwerp.

Als voornaamste opmerking gold de vraag, zullen in de verschillende gemeenten van het Bisdom eenvoudig afdeelingen worden opgericht, op de gelegenheid worden opengesteld om de beoefenaars van eenzelfde bedrijf of nering te vereenigen tot een gtjjdg onder vaklieden vakbelangen te kunnen bespreken. Na ample bespreking kwam men tot de overtuiging dat imt zeer wenschelijk was dat degenen, tot de vereeniging zouden toetreden, vakafdeelingen zouden vormen, en zoowel plaatselijke als diocesane gilden.

De eersten kunnen dan de plaatselijke vakbelangen, de auderer de meer nlgemeeue belangen bespreken. Ook werd de wenschelijklieid geopperfi om de richting waarin

de vereeniging zich zou bewegen, minder scherp belijnd in de statuten te omschrijven, daar men het minder noodig achtte de geestelijke, dan wel de stoffelijke belangen der neringdoenden te behartigen. Daar evenwel de noodzakelijkheid bestond om met de behartiging van het materiëele, het geestelijke te doen samengaan, en de vereeniging bestaan zou uit katholieke neringdoenden, overwoog men de stelling om uitdrukkelijk in de statuten te omschrijven dat de vereeniging zou zijn katholiek, behartigende te gelijk met de stoffelijke behoeften ook de geestelijke belangen van den middenstand; algemeen werd besloten de bedoeling in de statuten te oinschrijven, dat de vereeniging met de handhaving en verspreiding der katholieke beginselen, zoowel in het bijzonder als in het openbaar leven, behartigen zal de economische en maatschappelijke belangen van de neringdoenden in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Om aan te toonen men zich wars zal houden van alle halfslachtigheid in de vereeniging, werd de bepaling nog vastgesteld, bestrijding van neutraliteit.

De katholieke banier zal de vereeniging steeds hoog houden, en onder haar zullen wij werken en strijden voor den middenstand. Na het vaststellen dezer grondbeginselen kon voortgewerkt worden aan het opmaken der regelen, wmarnaar de vereeniging zou worden bestuurd.

Tn dezelfde vergadering werden dan ook de statuten opgeinaakt en werd door den Eerw. tijdelijken Adviseur ter tafel gebracht een door hem, op verzoek van de leden der commissie, ontworpen huishoudelijk reglement voor de vereeniging, dat wegens het vergevorderd uur en om de leden gelegenheid te geven de zaak nauwkeurig te overwegen, gedurende eenige dagen bij de leden zou circuleeren.

Op Vrijdag 14 Maart had de tweede vergadering der commissie plaats, en werd op de eerste plaats besloten tot vaststelling van een algemeen huishoudelijk reglement.

Daar hier geen algeineene beginselen behoefden te worden vastgesteld, was het gemakkelijker dan met de statuten om deze binnen den tijd eener vergadering van een 3 tal uren op te maken, en daarbij nog andere besprekingen te houden.

Hoofdzaak hierbij was dat de toetreding tot de vereeniging geinakkelijk moest worden gemaakt, en dat de financiëele bijdragen der leden van dien aard zouden zijn, dat de geldelijke opoffering gemakkelijk door eiken kleinen winkelier zelfs kan worden gedragen. De contributie werd dan ook vastgesteld op een minimum bedrag van f I. per jaar. Hiervoor zal men dan kunnen genieten van al de voordeelen die de vereeniging mettertijd haar leden zal aanbieden.

Daar de bloei eener afdeeling afhankelijk is van den zegen Gods en de vereeniging zich stelt op katholieken grondslag, is bepaald dat iedere vergadering geopend en gesloten zal Worden met den echt christelijken groet: „Geloofd zij Jezus Ghristus.”

In dezelfde vergadering werden nog geregeld de middelen