is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hanzebode; off. orgaan van De Hanze, R.K. Vereeniging van Neringdoenden, jrg 1, 1902, no 1, 31-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de vereeniging zou aanweuden om bekend te worden bij de katholieke neringdoenden in het Bisdom.

Onder de middelen die de Hanze aan zal wenden om haar doel te bereiken, de verheffing van den middenstand op zedelijk en stoffelijk gehied, is op de eerste plaats genoemd het steunen der katholieke Pers. Waar wij dus van onzen kant alles in het werk stellen om de katholieke pers te steunen, mochten wij vast vertrouwen, dat zij van haar kant alles zon aanwenden om de Hanze in te leiden hij den katholieken middenstand, en in dat vertrouwen zijn wij niet beschaamd geworden.

Met de katholieke dagbladen in het Bisdom voorop, steunden alle katholieke bladen onze jeugdige vereeniging metterdaad, zoo in hoofdartikelen als anderszins, en het is aan haar te danken dat de vereeniging reeds bekend is bij vele neringdoende katholieken.

Onze Doorluchtige Iverkvoogd, die zooals bekend is, er steeds opuit is de katholieke actie te bevorderen, en zooals hiervoor reeds is medegedeeld, zijn ingenomenheid had hetnigd met de oprichting, wilde, toen Dr. Nonwens aan Monseigneur de opgemaakte statuten en het huishoudelijk reglement voorlegde, om er inzage van te nemen, aan de vereeniging een bewijs geven van zijne hooge tevredenheid met de opgestelde regelen, en hij voorzag statuten en reglement van zijn visum en aanbeveling.

Sterk door dit bewijs van bisschoppelijke gunst meenden wij niet heter te doen, om algèmeene deelneming te verkrijgen, dan de Eerw. Pastoors, die volgens de statuten ambtshalve adviseur zullen zijn, uit te noodigen de vereeniging bij hunne parochianen hekend te maken, en hen te verzoeken ook de vergadering den 25 April in de Katholieke Kring te ’s-Bosch te honden, met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Hun medewerking is noodig om te slagen, en wij twdjfelen dan ook niet of de Bisschoppelijke aanbeveling zal er toe bijdragen dat de Eerw. Geestelijkheid van het Bisdom, zooals wij steeds van haar gewoon zijn, alles in het werk zal stellen om de vereeniging te doen bloeien.

Daar in de statuten door de commissie opgemaakt, geschreven was, het oprichten of steunen van alle inrichtingen welke het heil van de neringdoenden bevorderen, meende de commissie dat zij niet achter mocht blijven wanneer reeds nn daartoe de gelegenheid geboden werd. Zooals genoegzaam bekend is, zal de regeering steun verleenen aan den middenstand zoo hij zich organiseert en van zijn kant meewerkt om die toestanden te verbeteren, die nadeelig zijn voor dit deel dermaatschappij. Onze tijd, de tijd van vereenigingen, vergaderingen en congressen, acht een congres waar samenkomen verschillende vertegenwoordigers van een tak der wetenschap, beoefenaars eener zelfde nijverheid, de personen die een gemeenschappelijk doel of belang hebben, een geschikt middel om de regeering of de belanghebbenden te doen weten welke misbruiken belmoren te worden nitgeroeid, of welke maatschappelijke instellingen of toestanden moeten worden gewijzigd of geregeld naar nieuwe ontstane behoeften. Zoo zon er plaats hebben een nationaal en een internationaal congres. In de commissie van voorbereiding was als comitélid opgenomen Dr. Nonwens ; aan het bestuur van het nationaal congres zonden wij bewijs van adhesie, terwijl de heeren Dr. Nonwens en Manders namens de vereeniging de vergadering te Rotterdam bijwoonden, alwaar geregeld zon worden de inrichting van het nationaal congres; en de Hanze mocht het genoegen smaken dat op de aanbeveling van den voorloopigen geestelijken adviseur besloten werd het congres te Rotterdam te honden na dat te Amsterdam, waaraan de Hooge Regeering haar medewerking had toegezegd; voorwaar een schoon succes voor de Hanze.

Ook om de Pers te steunen en van den anderen kant de neringdoenden te bevoordeelen, werd overleg gepleegd of niet eenige faciliteiten verleend konden worden aan de leden der Hanze, en wij mochten ervaren dat enkele directeuren van katholieke bladen (1) genegen waren aan de leden voor hunne ahbonnementen en handelsadvertentiën eenige korting toe te staan. Er is dus reeds door vereeniging en samenwerking een voordeel gekregen en ’t is zeker dat meerdere zullen volgen.

Op de vergadering van 25 April werd de Hanze definitief opgericht. Het verslag dier vergadering geven wij in een volgend nummer. Voor dien tijd heeft men beweerd dat de Hanze

(1) In een volgend nummer zullen wij mot de namen dier bladen vermelden de toegestane korting voor de leden der Hanze.

was een doodgeboren kind. Het kind is sinds dien mondig geworden, en kan nn door een eigen orgaan zijne geschiedenis vertellen.

Tot nn toe zijn opgericht de volgende afdeelingen;

Best, Boxmeer, Eindhoven, Heeswijk en Binther, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Oirschot, Oss, Schijndel, Tilburg, Veghel, Waalwijk en Zevenbergen.

Beleefd verzoeken wij de afdeelingen zoo spoedig mogelijk opgave te doen van het hestnnr, adviseurs, ledental, gilden en gildebestnren en andere dergelijke officiëele mededeelingen aan den heer W. Nienwenhnizen, secretaris der Hanze, te Nijmegen;

en verdere berichten betreffende de werkzaamheden aan de redactie.

Door verschillende leden is het verlangen kenbaar gemaakt te weten, wie op andere plaatsen lid der Hanze zijn. De opname van de geheele ledenlijst in De Hanzebode zou te veel plaats vorderen. Wij zijn echter overtuigd van het groot nut dat alle leden weten wie elders lid onzer vereeniging zijn; dit zal bevorderen het onderling vertrouwen en samenwerking; daarom hopen wij met Nieuwjaar de naamlijst van alle leden te publiceeren.

Bij het dageljiksch bestuur van de Hanze bestaat bet voornemen om op te richten een spaar- en voorschotkas, en een onderlinge brandassurantie.

Ter voorbereiding van die spaar- en voorschotkas en brandassurantie zij tl 2 commissiën benoemd, en wel voor de voorschotkas de heeren M. van Hout te Helmond, W. Nieuwenhuizen te Nijmegen, G. J. Vermeulen te ’s-Hertogenbosch, en M. Völker te Veghel ; en voor de brandassurantie de heeren Aloys. Janssens te Tilburg, H. Mandors te Veghel, Jules Pillot te Zevenbergen en H. Schulte te Helmond. De benoemde commissiën hebben het recht zich een of twee leden toe te voegen.

Het bestuur van de Hanze heeft zich een wapen gekozen, dat als volgt is gedeeld; de rechterflank van goud met een hal ven dubbelen adelaar van sabel; de linkerflank is horizontaal gedeeld ; boven een verkort kruis van zilver op een veld van lazuur; beneden weegschaal van goud op een veld van keel.

De dubbele adelaar was het wapen der Hanze nadat Lubeck, dat ook den dubbelen adelaar in zijn wapen voerde, de hoofdstad der Hanzesteden was geworden.

Het devies zijn de woorden van den Apostel juste et pie, rechtvaardig en godvreezend, doelend op de symbolen van geloof en gerechtigheid in het linkerflank van het wapen.

Ons recht van bestaan.

Weinigen is de eer te beurt gevallen te zijn bestreden, vóór hun geboorte. Toch was dit het geval met ons; men heeft het goed recht van bestaan van De Hanzebode betwist. Het past ons dus op de eerste plaats den lezer onze geloofsbrieven te overhandigen.

Den 25en April werd de Hanze opgericht; thans telt deze vereeniging' 14 afdeelingen met ongeveer 1300 leden, over geheel het Bisdom verspreid. Het hoofdbestnnr achtte een eigen orgaan, een maandblad noodzakelijk. „Om de zedelijke verheffing van het volk, de vorming van het klasse-bewnstzijn, te bereiken, om den gemeenschapszin te ontwikkelen”, noemde het congres van Milaan als een der beste middelen het nitgeven van een volksblad.

Naar het voorbeeld van andere bizondere vereenigingen, meenden wij dat in een vakblad voor neringdoenden de Hanze grooten steun zon vinden. De heer Dalle sprak op het congres van den middenstand te Antwerpen: „De vereeniging (Bond van vereenigingen voor handelsreizigers, beambten en patroons) geeft een weekblad uit, dat gratis aan de leden wordt verzonden.

Het is een der belangrijkste middelen welke ons ten dienste staan, het is ons beste propagandamiddel.” Die hoop koesteren ook wij; daarom werd besloten tot het nitgeven van een eigen orgaan.

Alaar de Hanze schreef in haar program „het steunen der Kath. Pers”, omdat zij dit als een der beste middelen beschouwt om den middenstand zedelijk te Verlieffen. Ook andere vereenigingen trachten door dit middel de katholieke partij te steunen, het zedelijk bewustzijn wakker te schudden of aan te wakkeren. Maar de Hanze noemde dat middel in