is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeidsinspectie in Nederland in 1909.

(L'inspection du travail en Hollande, 1909)

(Slot.)')

Naleving der Veiligheidswet.

Met voldoening kan er op gewezen worden, dat verschillende ambtenaren in meer of mindere mate het vertrouwen van industrieelen gewonnen hebben, een vertrouwen n.1. dat hunne adviezen en voorschriften inderdaad een gunstig resultaat zullen hebben en de meerdere kosten die daarmede gepaard gaan ook waard zijn. Uit den aard der zaak bestaat deze gewenschte toestand niet overal. Vooral bedrijfshoofden van kleine werkplaatsen geven niet even spoedig medewerking; zij hebben vaak eenigen dwang noodig, zoowel om datgene te doen wat voor de naleving der verschillende wetsbepalingen vereischt wordt, alsook om de verschillende hygiënische inrichtingen goed te onderhouden. Nog zeer veel wordt door de ambtenaren geklaagd, dat de arbeiders weinig medewerken, en soms zelfs tegenwerken. Daartegenover staat, dat zulks dikwijls moet worden toegeschreven aan het inderdaad nog gebrekkige der voor hen bestemde inrichtingen alsook aan de geringe belangstelling der werkgevers.

In 't algemeen zij nog opgemerkt, dat de bemoeiingen der arbeidsinspectie zich niet streng beperken tot de naleving der Veiligheidswet. Waar hun advies gevraagd wordt, in 't bijzonder bij den bouw en ombouw van fabrieken geven zij zoo ruim mogelijke voorlichting, opdat niet alleen aan de minimum-wetseischen wordt voldaan, doch opdat toestanden verkregen worden, die later zoowel den arbeiders als den werkgevers reden tot tevredenheid geven. Ook wordt hun hulp meermalen ingeroepen ter verbetering van voor de gezondheid of de veiligheid der arbeiders nadeelige toestanden, waarvoor de wet hun geen middelen aan de hand doet. Meestal wordt die hulp naar vermogen verleend.

Met behulp van het woningtoezicht werd soms aan buitengewoon slechte toestanden een einde gemaakt, al kon niet verhinderd worden, dat de patroon de meerdere kosten voor den huur van een nieuw werklokaal op de arbeiders verhaalde. Waar soms gevaarlijke toestanden in fabrieken aangetroffen werden, waarvoor de wet geen voorschriften bevatte, dan wel deze zeer gebrekkig nageleefd werden, kon een verhoogde premie voor de ongevallenverzekering meermalen een gunstige verandering tot stand brengen. De opmerking werd gemaakt, dat in het algemeen de werkgevers, wier risico voor de ongevallenverzekering overgedragen was aan een particuliere instelling, in meerdere mate tot veiligheidsiriafitregelen bereid waren, dan zij die bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten

Dat er meermalen klachten inkwamen over toestanden, die niet in strijd met de wet waren, bewijst, dat eenerzijds in het algemeen de kennis der wettelijke eischen bij de arbeiders nog te wenschen overlaat; aan den anderen kant moet daaruit de gevolgtrekking gemaakt, dat van de zijde der arbeiders de wensch naar wettelijke regeling op verschillend gebied zeer groot is.

In het algemeen is meerdere voorlichting der arbeiders omtrent de wetgeving en in het bijzonder over de gevaren, die hun gezondheid en hun leven bedreigen alsmede van de middelen, die daartegen zijn aan te wenden, zeer gewenscht. Zulks zal de naleving der Veiligheidswet zeer kunnen bevorderen. Daarom is het

te juichen, dat het thans bestaande Veiligheidsmuseum te Amsterdam overgebracht en uitgebreid zal worden in een nieuw gebouw en dat een reorganisatie dezer instelling in wording is, die meerdere activiteit op het gebied der bedrijfshygiëne ten gevolge zal kunnen hebben.

k - Overtredingen betreffende de vrije luchtruimte komen nog hoofdzakelijk voor bij bakkerijen, die in kelders met zeer geringe hoogte gevestigd zijn of gevestigd worden, en verder bij sigaren makerijen, en kleermakers- of naaisterswerkplaatsen en dergelijke, waar het personeel zeer wisselend is, en waar het aantal nu eens meer dan weer minder dan het toelaatbaar aantal personen in eenig lokaal bedraagt.

Het verkrijgen van een goede luchtverversching in werklokalen levert nog steeds groote moeilijkheden op Dit geldt vooral de kleine werklokalen. In de werklokalen van grootere fabrieken komt een benauwde atmosfeer als in de

') Zie afl. 12, 1910, bladz. 913.

Zie voor de ressorten der verschillende districten de noot op bladz. XXXV van deze aflevering.