is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intiuiiig gciiidcmi uuur Aiien (üruKie in ae Douwvakken) en Tilburg (veel vraag).

Te Enschede en Nijmegen overtrof het aanbod de vraag, maar overigens waren beide gelijk. G. w.

.. . 4T1ien/B\ E"sohe^e (B)> Maastricht (As), Nijmegen (B), Sittard (KF), Tegelen (V), Tilburg (As), Udenhout <Mv), Zutfen (B). v b

II. Bewerking van diamant en andere edelsteeikeii en gesteenten.

(Diamant et autres pierres précieuses.)

Diamantindustrie. Evenals de vorige maanden was de toestand een weinig gedrukt, zonder dat er bepaald van slapte kon worden gesproken. De stand der markt van geslepen diamant was ten opzichte van sommige artikelen minder gunstig. Ook de vraag naar klein geslepen nam af. Het aanbod van werkkrachten was behalve in sommige branches, nog niet groot. Het aantal werkloozen was minder dan in Januari. '

Amsterdam (Bn).

III. Boek- en steendrukkerij, fotografie, enz.

(Imprimerie, etc.)

Boek- en courantdrukkerijen. Drukte heerschte in meerdere of mindere mate te Amsterdam (werkkrachten aangenomen), Gouda (als voren), 's-Gravenhage (overwerk), Leeuwarden (overwerk), Middelburg (volgens Bb enkele werklieden aangenomen) Nijmegen, Rotterdam (vrij algemeen overwerk) en Schiedam. Overal eldeis werd de toestand normaal genoemd. Slapte werd slechts waargenomen in een enkele onderneming te Haarlem en Vlissingen.

Te Gouda was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, maar overigens bestond er tusschen beide evenwicht en werkloosheid kwam niet voor n a u? A'nsterdam (D), Arnhem (B), Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Delft (B)!

Dordrecht (B,) Gouda (B) s-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B),

Utrecht^D) Vikingen (B)'Mlddelburg (Bb eu KF)' Nijmegen (Vg), Rotterdam (D),Schiedam (Vg),

Steendrukkerij, enz. Te Amsterdam heerschte nog drukte, terwijl in de overige plaatsen geregeld werk was. Vraag en aanbod waren gelijk. G w

's-(iravenhage (D), G,„„i„s,u (B), H-rtan (D), Vfl.rt.g»-

Fotografie. Leiden rapporteerde geregeld werk, terwijl de overige verslaeen van eenige slapte spraken.

Te Utrecht overtrof het aanbod de vraag, maar overigens waren beide gelijk. G. w.

Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Utrecht (D).

IV. Bouwbedrijven, openbare werken, reiniging.

{Construction de bütiments, etc.)

Bouwvakken (algemeen). Te 's-Gravenhage, Helmond en Steenbergen ontstond sedert de vorige maand zooveel verlevendiging, dat de slapte eindigde De seizoenslapte bleef echter nog voortduren te Maastricht (binnenkort wordt met eenige groote werken begonnen), Middelburg, Rotterdam en Vaals (de loonen worden gedrukt door de ongeorganiseerden uit de omstreken van Valkenburg)

1 e Helmond en Middelburg waren vraag en aanbod van werkkrachten ongeveer gelijk, maar te 's-Gravenhage, Maastricht, Steenbergen en Vaals overtrof het aanbod de vraag. Werkloozen waren er nog te Maastricht, Steenbergen (niet veel meer) en Vaals. (Voor Rotterdam zie men onder de afzonderlijke vakken)

s-Gravenhage (B), Helmond (KF), Maastricht (As), Middelburg (KF), Rotterdam (B), Steenbergen (Mv), Vaals (W). w

Timmerlieden. Slapte bleef heerschen te Arnhem, Breda (in naburige gemeenten vonden velen echter werk), Bussum, Dordrecht, Enschede (ontslag), Gouda (ontslag), ®"^er|pSenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Middelburg (ontslag), Nijmegen, Kotterdam, Schiedam, Zutfen en Groningen. Evenwel viel reeds verlevendiging waar te nemen te Bussum, Hilversum, Leeuwarden, Groningen (in deze vier plaatsen aanneming van werkkrachten en in Groningen tevens verlenging van den arbeidsdag) en Arnhem.

p> Gunstiger,^s ^ toestand te Amersfoort (aanneming van werkkrachten),

(vnJ druk), s-Gravenhage (verlevendiging), Den Helder (werkkrachten aan-