is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk.

0France.)

Wetsontwerpen tot wijziging der wet op de vakvereenigingen. ')

{Projets de loi modifiant la loi sur les syndicats professionnels.)

Bij de Kamer van Afgevaardigden zijn door eenige harer leden twee wetsontwerpen tot wijziging der wet op de vakvereenigingen van 21 Maart 1884 ingediend.

Het eerste ontwerp heeft ten doel het recht van organisatie der arbeiders uit te breiden en te verzekeren. Met het oog daarop wordt in hoofdzaak voorgesteld niet langer uitsluitend vakorganisaties van werklieden, die hetzelfde beroep of verwante beroepen uitoefenen, doch alle soorten organisaties van alle mogelijke categorieën van arbeiders toe te laten, de verplichte overlegging der statuten en opgave der namen van de leden van bestuur en administratie te doen vervallen, geen rechtspersoonlijkheid meer aan de organisaties te verleenen — waardoor deze niet civielrechtelijk aansprakelijk gesteld zullen kunnen worden voor haar eigen handelingen noch voor die van haar leden bij geschillen tusschen patroons en werklieden — en het posten geoorloofd te verklaren. In het ontwerp wordt voorts de beslechting van geschillen over collectieve en individueele arbeidscontracten aan de verzoeningsraden opgedragen (beroep zal uitgesloten zijn) en elk optreden van de gewapende macht bij stakingen verboden. Werkgevers, die door pressie te oefenen arbeiders gedwongen of verhinderd hebben lid eener organisatie te zijn, of de organisatie in hare ontwikkeling belemmeren, worden gestraft met gevangenisstraf van 6 dagen tot een maand en (of) boete van 100 tot 2 000 fr.

Het tweede ontwerp wil in de wet een artikel invoegen, volgens hetwelk werkgevers, die in geval van een geschil met hun arbeiders weigeren te onderhandelen met de betrokken vakorganisatie, gestraft zullen worden met boete van 100 tot 1000 fr., bij herhaling bovendien met gevangenisstraf van 5 dagen tot een maand.

Groot=Britannië en Ierland.

{Grande Bretagne et Irlande.)

Bedrijfsongevallen gedurende 1910.2)

{Les accidents du travail pendant 1910.)

In totaal werden in 1910 4 523 bedrijfsongevallen met doodelijken afloop gemeld, d.i. 450 meer dan in 1909 en 240 meer dan het gemiddelde voor de vijf jaren 1906 — 1910. Het sterkst nam het aantal doodelijke ongevallen toe in den mijnbouw. Het aantal personen, dat onder den grond gedood werd, steeg met 303. Deze stijging staat grootendeels in verband met de rampen in Cumberland en Lancashire, resp. in Mei en December 1910.

De tabel op bladz. 310 geeft een overzicht van het aantal werklieden, dat in elk der jaren 1906—1910 door bedrijfsongevallen met doodelijken afloop werd getroffen, benevens de gemiddelde cijfers voor deze 5-jarige periode.

Van de 1 102 doodelijke ongevallen, in 1910 aan zeelieden overkomen, kwamen 998 voor op koopvaardijschepen en 104 op visschersvaartuigen; de overeenkomstige cijfers voor 1909 waren resp. 1 019 en 133.

Van de 1 812 ongevallen met doodelijken afloop, in 1910 aan mijnwerkers overkomen, hadden 155 boven den grond plaats; van de overige waren 656 het gevolg van instortingen, 500 van ontploffingen van mijngas. en 95 van schachtongevallen, terwijl 234 personen door wagens of bakken overreden of verpletterd werden. Het aantal omgekomenen was in 1910 hooger dan in een der jaren 1905—'09 en 391 boven het gemiddelde voor de periode 1906—'10.

Bij de spoorwegen werden in 1910 — arbeiders in dienst van aannemers niet medegerekend — 419 personen gedood, d.i. 55 meer dan in 1909 en 14 beneden het gemiddelde voor het tijdvak 1906—1910. Van deze 419 ongevallen stonden 384 in verband met het in beweging zijn van spoorwagens. Het grootste aantal ongevallen met doodelijken afloop in één beroep kwam, als gewoonlijk, voor bij de wegwachters n.1. 90.

Onder de 822 arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, die in 1910 door

') Afdrukken van deze ontwerpen werden door den Gezant te Parijs toegezonden, -) Labour Oazette v/in Maart 1911.