is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRIJFSGROEPEN.

Aantal door doodelijke ongevallen

getroffen werklieden in (Nombre des ouvriers, tue's d la suite d'accidents du travail en)

1906 1907

1908

1909

lftlO

o 5 I

> ©-? k-S

iS"3.! ei;?

$ 5

GROUPES D'INDUSTRIES.

Scheepvaart

Mijnbouw:

onder den grond

boven den grond

Totaal . . .

Steengroeven

Spoorwegen:

spoorwegpersoneel .... werklieden in dienst van aannemers

fabrieken en werkplaatsen:

textielnijverheid (excl. drukkerijen, ververijen en bleekerijen) .......

metaalbewerking

machinenmdustrie, scheeps¬

bouw enz

[ overige industrieën (iuel. bleekerijen)

(Totaal fabrieken en werkpl. .

Dokken, pakhuizen, bouwbe¬

drijven enz

Overige bedrijven

Totaal generaal . . .

1 200

1036 142

1178

97

68 167

259

310

1363

1 283

1130 149

1194 151

1 152

1 354 139

1 102

1657 155

1279

1 345 1 493 ,1 812

89

92

469 498 14 11

413 19

804

312 44

4118

95 198

244

315

852

82 148

236

301

767

327 57

4 476

275 32

4 226

84

84

364

419 7

64 82

152 155

200 267

284 318

700 • 822

246 26

4 073

258 19

4 523

1 220

1274 147

1421

89

433 12

7S 164

241

_306_, 789

283 36

4 283

Navigation.

Mines:

au fond.

a la surfaee.

Total.

Carrières.

Chemins de fer:

personnel des chem. de fer.

employés d'entrepreneurs.

Fabriques et ateliers: ind. textile (exel. fabriques de toiles peintes,teintureries et blanchisseries). métaux.

machines, navires etc. autres industries (incl. blanchisseries).

Total fabriques et ateliers.

Docks, magasins, batiment

etc.

Autres.

Total général.

doodelijke ongevallen getroffen werden, waren 15 vrouwen, 2 kinderen, 86 jeugdige personen en 719 volwassen mannen; het totaal-aantal was 122 meer dan in 1909 en 33 boven het gemiddelde voor het tijdvak 1906—1910. In de textielnijverheid kwamen 82 doodelijke ongevallen voor, tegen 64 in 1909, in de metaalbewerking 155, tegen 152 in 1909, en bij den scheepsbouw 111, tegen 78 in het voorgaande jaar.

Van de 258 ongevallen met doodelijken affoop in dokken, pakhuizen, de bouwbedrijven enz. kwamen 136 voor in dokken, op werven en kaden (117 in 1909) en 92 in de bouw- en aanverwante vakken (98 in 1909).

Bij vergelijking der cijfers voor de verschillende bedrijven is het van belang voor elk bedrijf de verhouding tusschen het aantal door doodelijke ongevallen getroffenen en het totaal-aantal personen, in dat bedrijf werkzaam, na te gaan. De volgende tabel geeft een overzicht van het gemiddeld aantal jaarlijks door doodelijke ongevallen getroffenen per 10 000 arbeiders voor het tijdvak 1906—1910.

Gemiddeld aantal door doodelijke ongevallen

getroffenen per prattppq

BEROEPSGROEPEN. 10 000 arbeiders.

(Nombre moyen des tues pg pROFESSIONS.

ö la suite d'accidents du travail sur 10000 ouvriers.)

Zeelieden 46,1 Marins.

Mijnwerkers 14,2 Mineurs.

Werklieden iu steengroeven 10,3 Carrières.

Spoorwegpersoneel. . . . 7,1 Chemins do- fer.

Arbeiders in fabrieken en

werkplaatsen (excl. tex- Fabriques et ateliers

tielfabrieken) 2,2 (excl. textiles)..

Textielarbeiders .... 0,7 Textiles.

De hier genoemde bedrijven

te zamen 6,2 Les industries susdits.

1 200 1 363 1 283 1 152 1 102 j 1 220

1 036 1 130 1 194 1 354 1 657 1 274

142 149 151 139 155 147

1178 1279 1 345 | 1 493 1 812 1 421

97 89 92 84 | 84 89

469 498 413 364 419 433

14 ! 11 | 19 8 7 12

68 95 82 64 82 7S

167 198 148 152 155 164

259 244 236 200 267 241

310 315 301 284 318 306

804 852 767 700 | 822 789

312 327 275 246 258 283

44 57 32 26 19 36

4118 4 476 4 226 4 073 4 523 4 283