is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonregeling der beambten en werklieden bij de Spoor= wegmaatschappijen.

(Salaire pour les employés et ouvriers des chemitis de fer.J

Door den Minister van Waterstaat zijn voor de beambten en werklieden bij de spoorwegmaatschappijen nieuwe loonregelingen vastgesteld, ter vervanging van die van 1907. De loonregeling voor de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en voor de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij werd vastgesteld bij beschikking van 24 December 1910, die voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bij beschikking van 29 December 1910 en die voor de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij bij beschikking van 31 December 1910. Zij traden op 15 januari 1911 in werking.

De achter in deze aflevering geplaatste tabellen, aan bovengenoemde loonregelingen ontleend, stellen tot vergelijking met de regelingen van 1907 (zie afl. 8, 1907, bladz. 59 en vlg.) in staat.

Gemengde mededeelingen.

(Communications diverses.)

Arbeidsvoorwaarden. Collectieve arbeidsovereenkomsten. Groningen (B).') In het timmerliedenbedrijf en het metselaarsbedrijf worden van de zijde der gezellen pogingen aangewend om met de patroons collectieve arbeidscontracten aan te gaan. Tot dusver bereikte men evenwel geen succes.

Gemeentebestekken. — Hilversum (B). Door den Gemeenteraad werd besloten, in de bestekken voor werken ten dienste der gemeente de bepaling op te nemen, dat aan de werklieden steeds een uurloon moet worden betaald, dat 1 cent hooger is dan het gewone, normale loon, tenzij dit loon bij collectieve arbeidsovereenkomst is vastgesteld.

Andere mededeelingen omtrent arbeidsvoorwaarden. — Dordrecht (B). Tengevolge van een actie van de afdeeling van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond werd met ingang van 1 April de werktijd aan twee machinefabrieken (omvattende ± 150 arbeiders) met l'/2 uur per week verkort, zonder dat de weekloonen verminderden. Des Zaterdags wordt voortaan om 1 uur 's middags met werken geëindigd.

— 's-Gravenhage (Vg). In enkele melkinrichtingen werden de loonen van het personeel verhoogd.

— Groningen (B). Het loon der witters werd iets verhoogd en bedraagt nu 20—22 ets. per uur.

De onderhandelingen, die in het lood- en zinkwerkersbedrijf over loonsverhooging gevoerd werden, sprongen af, waarop de gezellen op 1 Mei het werk staakten.

— Haarlem (Mh). De actie van de meubelmakersgezellen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden (zie Afl. 2—1911, blz. 141) heeft nog niet tot succes geleid. Wel wilden de patroons het loon van 23 op 24 ets. per uur brengen, maar alleen voor die gezellen, welke zij bekwaam genoeg achten.

— (Vg). Door de werklieden der kunstboterfabrieken werd aan enkele patroons verzocht, vacantiedagen voor hun personeel in te stellen. Eén patroon willigde het verzoek in en met anderen wordt nog onderhandeld.

— Heerlen (V). Op de Staatsmijnen werden door tusschenkomst van den Chr. Mijnwerkersbond met het oog op het ingestelde pensioenfonds de dagloonen met 10 ets. en de weekloonen met 70 ets. verhoogd.

— 's-Hertogenbosch. Den len April 1911 werd door den bisschop van's-Hertogenbosch bij circulaire den rekenplichtigen besturen opgedragen om bij de voor hunne rekening uit te voeren werken de volgende voorwaarden te stellen:

A. lo. De aannemers mogen voor hunne werklieden de artikelen 1638 c en e? van de Wet op het Arbeidscontract niet buiten werking stellen. (Reeds gepubliceerd in de Communicanda voor 1911.)

•) Voor de verklaring dezer letters, waarmede de bronnen worden aangeduid, zij verwezen naar blz. 319.