is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

(ÉTRANOERJ

Arbeidsmarkt.

{Bulletin du travail.)

België. (Belgique.) April 1911. ') Door 36 kostelooze arbeidsbeurzen werden bij 3 875 aanvragen door patroons 4 102 aanbiedingen van mannelijke arbeidskrachten ingeschreven, d. i. 106 aanbiedingen op 100 aanvragen, tegen 115 in de vorige maand en 109 in April 1910. Omtrent de werkloosheid onder de georganiseerden zijn nauwkeurige inlichtingen ingekomen van 295 vakvereenigingen met 57 075 leden (mijnwerkers, thuiswerkers en landarbeiders uitgezonderd). Omstreeks de tweede helft van April telden die vereenigingen 1036 of 1,8 pCt. werkloozen, tegen 2,0 pCt. in de voorgaande maand en 1,6 pCt. in April 1910. Zoowel uit de gegevens, door de vakvereenigingen verstrekt, als uit de cijfers der arbeidsbeurzen blijkt, dat in de meeste streken de seizoenverlevendiging op normale wijze heeft plaats gehad. Over het algemeen was de stand der arbeidsmarkt dan ook vrijwel dezelfde als in April 1910. De iets ongunstiger toestand waarop de cijfers der vakvereenigingen schijnen te wijzen is voornamelijk een gevolg van de groote werkloosheid (bijna 7 pCt.), welke thans onder de georganiseerde diamantbewerkers te Antwerpen heerscht.

Canada. April 1911. 2) Tengevolge van het koude en veranderlijke weder in de eerste drie weken der maand was de bedrijvigheid iets kleiner dan in April 1910. De vooruitzichten voor de volgende maanden zijn echter beter dan verleden jaar. Met den landarbeid werd eerst laat begonnen en niet voor de laatste dagen der maand kon met het zaaien onder gunstige omstandigheden goed voortgang gemaakt worden. De scheepvaart is twee a drie weken later hervat dan verleden jaar en in het houthakkersbedrijf zal het vervoer der stammen ongewoon laat plaats hebben. In andere opzichten bleef de toestand van handel en industrie echter over het geheel gunstig. De vooruitzichten bij den mijnbouw en het houthakkersbedrijf zijn zeer gunstig en in de bouwbe'drijven en bij den aanleg van spoorwegen wordt een buitengewoon druk zomerseizoen verwacht. In de fabrieksnijverheid werd meerendeels met volle kracht gewerkt, terwijl immigratie, handel en vervoer belangrijk grooter waren dan in April 1910. In de laatste dagen der maand waren vraag en aanbod van werklieden zonder vakkennis in de meeste plaatsen met elkander in evenwicht.

Duitschland. (Allemagne.) Maart 1911. 3) De stand der arbeidsmarkt is in Maart nog verbeterd. In de bouwvakken bleef in verband met den tijd van het jaar weinig omgaan. Bij den kolenmijnbouw is door de verminderde behoefte in verband met het seizoen en de op 1 April van kracht geworden prijsverlaging in het Ruhrgebied eenige verslapping ingetreden; in het Saarbekken werd de productie grooter, doch was de afzet kleiner dan men verwacht had, terwijl ook in Opper-Silezië de toestand lang niet gunstig genoemd kon worden. In de bruinkolenbekkens van Midden-Duitschland was de omzet over het algemeen bevredigend. De bedrijvigheid in de metaal- en machinenindustrie gaf over het geheel eveneens reden tot tevredenheid en was grooter dan in de voorgaande maand. Bij de textielnijverheid was het vooral in de katoenspinnerijen en weverijen in alle deelen van het Rijk niet druk. Daarentegen was de toestand der electrische en der chemische industrie over het geheel gunstig.

Volgens de opgaven der ziekenkassen is de bedrijvigheid in Maart nog toegenomen. Op 1 April 1911 waren 123 019 personen (109 920 mannen en 13 099 vrouwen) meer werkzaam dan op 1 Maart. Vergeleken met 1 Januari is het aantal werk hebbende mannen met 3 pCt. gestegen, terwijl wat de vrouwen betreft de verhouding dezelfde bleef als in de voorgaande maand. De werkloozencijfers

1) Revue du Travail van 15 Mei 1911.

2) Door de welwillendheid van het „Labour Department" werd het Bureau door toezending der drukproef in staat gesteld, vóór het ontvangen van het Mei-nummer der „Labour Gazette" dit overzicht in deze aflevering op te nemen.

3) Reichs-Arbeitsblatt van April 1911.

6*