is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een firma te Essen-Ruhr, die per week 5 a 6 cokes-, plaats- en mijnwerkers kon plaatsen (zie afl. 9, 1911, bladz. 585), wenscht geen Nederlandsche arbeiders meer te betrekken, wegens de slechte ervaringen door haar met dezen opgedaan.

Werkloosheidverzekering. *)

(Assurance contre le chómage.)

September (septembre) 1911.

De gegevens over September hebben betrekking op 502 vereenigingen met 44954 verzekerde leden2) (tegenover 498 vereenigingen met 44 583 verzekerde leden in Augustus).

Alle bedrijven te zaïnen. (Toutes les industries.)

~~ """" ~ Diamantindustrie. (Industrie diamantaire.)

®öoo»o©o«#> Drukkersbedry ven. (Imprimerie.)

+ 4- -f + -+-4- Bouwbedrijven. (Construct ion.)

-f- -4- —'4- — Metaalbewerking, machinefabricage, scheepsbouw.

(Metallurgie, construction de machines et de navires.)

—. ®— o»-®.»®— Tabaksbewerking. (.Industrie du tabac.)

Deze 502 organisaties kunnen als volgt verdeeld worden: a. 310 vakorganisaties, niet bij een gemeentelijk werkloozenfonds aangesloten, met 26 135 leden, waarvan 25 211 tegen werkloosheid verzekerd; b. 180 vakorganisaties,

bij een gemeentelijk werkloozenfonds aangesloten, met 19 086 leden, waarvan 18 638 verzekerd; c. 12 alge-

meene vereenigingen (niet-vakorganisaties) bij gemeentelijke werklozenfondsen aangesloten met 1 105 verzekerde leden. Het totaal aantal leden werd door vele der sub c. genoemde vereenigingen (b.v. afd. van Patrimonium, van den R.-K. Volksbond) niet opgegeven; daaronder toch bevinden zich vele personen, die geen arbeider en wegens den aard hunner betrekking nooit werkloos zijn en zich dus nimmer tegen werkloosheid zouden verzekeren. Bijna de helft van het aantal verzekerde leden kwam voor in NoordHolland, nl. 20 084 in 105 organisaties. Hiervan waren er 17 645 in 33 te Amsterdam gevestigde vereenigingen ge-

nrcranispprH

Uit tabel II (zie blz. cdiii) blijkt, dat van de 44 954 verzekerde leden gemiddeld 1,9 pCt.

1) Tabellen op blz. CCCXCVII e. v.

2) De organisaties telden eigenlijk 44857 verzekerde leden; hierbij zijn echter gevoegd 42 verspreide leden van den Alg. Ned. Typografenbond, 19 van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius", 33 van den Ned Bond van Boekverkoopersbedienden en 3 van den Chr. Metaalbewerkersbond in Nederland.