is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur in Groot-Britannië en Ierland gedurende 1910, zooals zij voorkwamen in de Labour Gazette van Januari, opgenomen. Aan het onlangs verschenen desbetreffende rapport is nog het volgende ontleend. Voor de cijfers der voorgaande jaren zij verwezen naar afl. 9, 1908, bladz. 67, afl. 11, 1909, bladz. 1285 en afl. 9, 1910, bladz. 738.

Veranderingen in het loon. Bij de loonsveranderingen, die in 1910 plaats hadden, waren 548 900 arbeiders (landarbeiders, zeelieden en spoorwegpersoneel niet medegerekend) betrokken; van 391 200 werd het loon met in totaal £16 400 per week verhoogd, van 137 400 met in totaal £ 1900 per week verlaagd, terwijl het loon van 20 300 werklieden in 1910 wel gewijzigd werd, maar op het eind van het jaar even hoog was als aan het begin. Het gevolg van alle veranderingen was dus een stijging der loonen met £ 14 500 per week. In alle bedrijfsgroepen zijn in 1910 de loonen gestegen, n.1. in de bouwbedrijven met £ 377, bij den kolenmijnbouw met £ 5 488, bij andere mijnen met £ 414, bij de steengroeven met £ 289, in de ijzer- en staalindustrie met £ 1 864, in de machinenindustrie en den scheepsbouw met £ 2 646, in de andere takken der metaalindustrie met £ 222, in de textielnijverheid met £ 1 848, in de kleedingindustrie met £ 200, in de drukkersbedrijven enz. met £ 275, bij de glas- en steenbewerking enz. met 4.' 53 en in de overige bedrijven (landarbeiders, zeelieden en spoorwegpersoneel uitgezonderd) met £ 573, terwijl de loonen der beambten bij openbare diensten met £ 285 stegen.

Het volgende staatje geeft een overzicht van de wijze waarop in 1910 de loonsveranderingen in de verschillende bedrijven tot stand kwamen.

Aantal werklieden wier loonswijzigingen plaats grepen {Nombre des ouvriers dont les salaires se modifiaient)

. . , , Totaal. GROUPES

BEDRIJFSGROEPEN , na op andere wijze, b.v.

• krachtens van verzoenragsraden directe onderhandeling. iTotal.) D'INDUSTKIES.

loonschalen. of arbitrage. . , . v

•, 77 / 7 {autrement,

(parechelle (par mediation des „ eXt par néyotiation

mobile.) conseils de prud'lwmmes directe entre les parties.)

ou par Varbitraye.)

Bouwvakken .... — 1 357 3 613 4 970 Batiment.

Mijnen en steengroeven. 1 569 375 370 22 965 399 904 Mines et carrières. Metaal- en maehinen-

industrie en scheeps- Métaux, machines et

bouw 38 425 1 880 57 038 97 343 navires.

Textielindustrie ... — 640 28 580 29 220 Industries textiles.

Kleedingindustrie . . — 2 459 1 379 3 838 Vêtement.

Andere vakken ... .— — 9 850 9 850 Autres.

Openbare werken . . — — 3 813 3 813 Travaux publiés.

Totaal.... 39 994 381 700 127 238 548 938 Total.

In pCt. ... 7,3 69,5 23,2 100 Pour-eeut.

Van 538 663 werklieden werd het loon gewijzigd zonder, van 10 275 na werkstaking, d. i. resp. van 98,1 en 1,9 pCt. van alle werklieden, wier loon in 1910 gewijzigd werd.

Veranderingen in den arbeidsduur. Bij deze veranderingen waren 27 366 werklieden betrokken; van 8 006 werd de arbeidsduur met in totaal 7 086 uur per week verlengd, van 19 360 met in totaal 54 661 uur per week verkort. Het resultaat van alle veranderingen was dus een verkorting van den werktijd met in totaal 47 575 uur per week.

Het volgende staatje geeft een overzicht van de veranderingen in de verschillende bedrijfsgroepen.