is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 | 2 3j 4lö |6j 7j 8| 9 10 31 [ 12 j 13 14 15

I

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph" 65 1,25 1,25 1,25 7,25 7,25 7,25 5,8 5,8 5,8 3,625 2,90 2,175 1,74 Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Utrecht) 125 6,— 1,- 1,— 36,— 6,— 66,- 6,- 6,- 3 — 3,— 1,80 1,80

Kalk- en Steenbewerkersgilde „De

Heilige vier Gekroonden". ... 62 3,75 0 0 20,50 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0

Vaksectie Kalk- en Steenbewerkers van de afd. Utrecht van den Ned.

Chr. Bouwarbeidersbond .... 11 1,— 0,50 0,50| 3,50 1,75 1,75 3,5 3,5 3,5 1,14 2,28 0,68 1,36 Chr. Bond v. Sigarenm. enTabakbew.

in Nederland (afd. Utrecht) ... 59 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- ; 1,— 4,— 0,60 2,40

Schildersgilde „St. Lucas" .... 26 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 l,50j 6,- 6,- 6,- 0,75 3,— 0,45 1,80

Zaandam. 19)

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Zaandam) 33 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- 0,75 3,— 0,75 3,—

Zeist. 2o)

„De Voorzorg" (St. Joseph) .... 26 1,— 1,—j 0 || 4,75 4,— 0 4,7 4,- 0 2,— 2,— 0 0

') Zie bladz. 640 van deze aflevering.

Geen werkloosheid kwam voor bij de vereenigingen aangesloten bij de gem. werkloozenfondsen te

Deventer: de Kalk- en Steenbewerkersvereen. „St. Lebuinus" (12 leden), de afd. Deventer van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (69 leden), het R.-K. Houtbewerkersgilde „St. Joseph" (11 leden), de afd. Deventer van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (42 leden), het R.-K. Pakhuis- en Magazijnbediendengilde „St. Antonius van Padua" (8 leden), de afd. Deventer van de Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (87 leden), de afd. Deventer van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (89 leden) én de afd. Deventer van den Alg. Ned. Typografenbond (49 leden);

Maastricht: het Metaalbewerkersgilde „Door rechtvaardigheid tot bloei" (44 leden) en de II.-K. bouwvakvereeniging „Tevredenheid door rechtvaardigheid (29 leden);

Vlaardingen: de Timmerliedenvereeniging „Arbeid Adelt" (56 leden), de R.-K. Kuipersgezellenvereeniging „St. Joseph" (19 leden), de afd. Vlaardingen van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (12 leden), de Seheepsbouwersvereen. „Door Eendracht Sterk" (38 leden), de afd. Vlaardingen van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (25 leden), de Vereeniging van Bouwvakarbeiders „Onderlinge steun" (16 leden), de vereeniging „St. k.utoo.Ytta urn SaAW' ie „"Vrede evi "Welvaart

■' >r.lX .-w >\v- < V.\ V-A''XX -

Geen werkloosheid £wam voor -

') de Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (15 leden), de afd. Amersfoort van den Ned. Schildersgezellenbond (23 leden) en de afd. Amersfoort van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (24 leden). Geen inlichtingen werden ontvangen van de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging (de afd. Amersfoort van den Chr. Nat. Werkmansbond);

3) de Typografenvereeniging „Voorzorg en Genoegen" (67 leden), de afd. Amsterdam van den Bond van werklieden in de drankindustrie (405 leden) en de Chr. Diamantbewerkersvereeniging (73 leden);

4) de afd. Arnhem van den Nat. Bond van Handels-en Kantoorbedienden „Mercurius" (56 leden), de Schildersvereeniging „de Vrijheid" (51 leden) en de afd. Arnhem van den Ned. Lito-phograflschen bond (28 leden). Onvolledige inlichtingen werden verstrekt door de afd. Arnhem van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders, het Kalk- en Steenbewerkersgilde „De Heilige vier Gekroonden" en het R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph";

5) de Schildersgezellen vereen. „St. Lucas" (16 leden) en de Kalk- en Steenbewerkersvereeniging „St. Marinus" (24 leden);

6) de afd. Delft van den Alg. Ned. Typografenbond (25 leden), de afd. Delft van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (76 leden), het werklozenfonds van de afd. Delft van het Ned. "Werkliedenverbond „Patrimonium" (14 leden), de afd. Delft van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (87 leden), de afd. Delft van den Nat. Bond van Handels-en Kantoorbedienden (32 leden), de afd. Delft van de Ned. Vereeniging van Glas- en Aardewerkers (104 leden) en de afd. Delft van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (18 leden);

7) de afd. Dordrecht van den Ned. Lito-photografisehen Bond (22 leden), de afd. Dordrecht v/d Ned. Steenhouwersbond (37 leden), de Metaalbewerkersvereen. „Vooruit" (24 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. Sigarenmakers-en Tabakbewerkersbond (39 leden), de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (75 leden), de Machinisten- en Stokersvereen. „Sta Pal" (379 leden), de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (316 leden), de Prot. Chr. Timmerliedenvereeniging (34 leden), de afd. Dordrecht van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (75 leden), de afd. Dordrecht van den Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (68 leden) en de Dordrechtsche Scheeps- en Bootwerkersvereeniging (64 leden).

8) Geen inlichtingen of onvolledige gegevens werden verstrekt door: de Haagsche Stukadoorswerkloozenkas, de afd. 's-Gravenhage van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, het Metaalbewerkersgilde „St. Eloy", de Typografenvereeniging „Leo XIII", de Kalk- en Steenbewerkersvereenigingen „St. Jan" en „St. Marinus", de Werkloozenkas van de vakafd. van „Onze Hulp is in den naam des Heeren" en de Prot. Chr. Kalk- en Steenbewerkersvereeniging ;

9) de R.-K. Vereen, voor Bouwbedrijven (26 leden), de afd. Groningen van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (147 leden), de Chr. Vereen, voor Bouwbedrijven (100 leden), de Groninger Stucadoorsgezellenvereen. „Eensgezindheid" (56 leden), de afd. Groningen van den Ned. Schildersgezellenbond (110 leden), de Chr. Straatmakersvereen. „Toenadering" (26 leden) en de Chr. Opperliedenen grondwerkersvereeniging „Helpt Elkander" (25 leden);

,0) de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (135 leden). Geen inlichtingen werden verstrekt door: de Neutrale Vereeniging tot bestrijding van gedwongen werkloosheid, de Alg. Haarlemsche Vereeniging tot bestrijding van werkloosheid, de vereeniging: „Bestrijding der geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid en de afd. Schoten van den Alg. Ned. Typografenbond. (De Chr. Vereeniging tot bestrijding der werkloosheid is niet opgenomen in staat II.);

u) de afd. Hilversum van den Ned. Schildersgezellenbond (52 leden), de R.-K. Schildersgezellenvereen. „St. Lucas" (27 leden), de afd. Hilversum van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (88 leden), de afd. Hilversum van den Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenooten (30 leden) en de Chr. Weversvereeniging (37 leden);

n) de afd. Leeuwarden van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (45 leden), de Timmerlieden vereen. „Ons Belang" (99 leden), de Chr. Grondwerkers- en Opperliedenvereen. „Helpt Elkander" (16 leden), de R.-K. Timmerliedenvereeniging „St. Joseph" (17 leden) en de Chr. Timmerlieden- en Metselaarsvereeniging (20 leden);

13) de afd. Leiden van den Nederl. Schildersgezellenbond (14 leden), de Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging (64 leden), de vereeniging tot verzekering bij werkloosheid (83 leden), de afd. Leiden van den Centr. Bond van Yiovravakarbeiders (62 leden), de Leidiscbe vereeniging ter bestrijding der werk-

g-.xv \\axfe -ia.xv. Ac.v\

.Bond van Handels- en A~nntoorbecfienden ,,31crcurius" (06 leden);

'*) de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Typografenbond (12 leden), de I afd. Middelburg van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (50 leden), de afd. Middelburg van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (62 leden) en de Prot. Chr. Vakvereeniging voor Timmerlieden (19 leden);

15) de afd. Nijmegen van den R.-K. Typografenbond (86 leden), de R.-K. Schildersgezellenvereeniging „St. Lucas" (28 leden), de afd. Nijmegen van den Ned. Schildersgezellenbond (41 leden), de R.-K. Meubelmakers-, behangersen stoffeerdersvereen. „St. Canisius" (33 leden), de afd. Nijmegen van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" (65 leden), de afd. Nijmegen van den Ned. Sigarenmakers-en Tabakbewerkersbond (69 leden), de afd. Nijmegen van den Alg. Ned. Stukadoorsbond (28 leden) en de Nijmeegsehe Chr. Timmerliedenvereeniging (61 leden). Onvolledige inlichtingen werden verstrekt door de R.-K. Kalk- en Steenbewerkersvereen. „St. Petrus" en de afd. Nijmegen van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders;

le) de Chr. Meubelmakersvereeniging „Helpt elkander" (60 leden), de afd. Rotterdam van den Bond van Machinisten en Stokers in Nederland (39 leden) en de Chr. Schildersgezellenvereeniging „Streven naar Recht" (45 leden). Geene inlichtingen werden verstrekt door de afd. Rotterdam van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius";

l7) het St. Antoniusgilde (52 leden) en het R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph" (104 leden);

1S) het R.-K. Typografengilde „St. Lebuinus" (30 leden), de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Bond van goud- en zilversmeden en aanverwante vakken (21 leden), de afd. Utrecht van de Ned. vereeniging van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden (41 leden), de afd. Utrecht van den R.-K. Metaalbewerkersbond (57 leden), het R.-K. Tabakbewerkersgilde „St. Willebrord" (75 leden), de Typografenvereeniging „Nut en Genoegen" (293 leden), de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (63 leden) de vaksectie Timmerlieden van de afd. Utrecht van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (37 léden), de afd. Utrecht van den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (145 leden) en de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Typografenbond (75 leden).

Geen inlichtingen werden verstrekt door de afd. Utrecht van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders, de afd. Utrecht van den Ned. Centr. Bond van Geëmployeerden in het Logement- en Koffiehuishoudersbedrijf en de afd. Utrecht van den Alg. Ned. Stueadoorsbond;

19) de afd. Zaandam van den Alg. Ned. Typografenbond (14 leden), de Timmerliedenvereen. „Concordia Inter Nos" (82 leden), de Chr. Timmerliedenvereeniging „Door Eendracht Sterk" (17 leden) en'de Losse Werkliedenvereen. „Door Eendracht Sterk" (39 leden);

20) de afd. Zeist van den Ned. Schildersgezellenbond (19 leden), de afd. Zeist van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (13 leden), de vereeniging „Onderlinge Hulp" (17 leden) en de afd. Zeist van den Alg. Ned. Timmerliedenbond (33 leden).

*) De leden van deze organisatie ontvangen ook over den Zondag uitkeering en bijslag.

**) Deze organisatie keert ook over den Zondag uit.