is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Amsterdam (overwerk, meer los personeel), Leeuwarden (veel overwerk en nachtarbeid), Leiden, Rotterdam (overwerk), Tilburg en Utrecht (zeer druk; meer personeel). Voorts was de toestand normaal in de korenmalerijen te Nijmegen en de meelfabrieken te Deventer, Groningen, 's-Hertogenbosch en Middelburg.

Als oorzaken van den gunstigen toestand werden vooral genoemd de duurte van andere levensmiddelen en, wat de fabricage van veevoeder betreft, het gebrek aan gras.

Te Asten en Tilburg overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Daarentegen was het aanbod grooter te Amsterdam (losse werkkrachten), Rotterdam (als voren), Deventer, 's-Gravenhage, Utrecht en Vlaardingen. Overigens waren beide gelijk. Werkloosheid werd nog gerapporteerd door Deventer en 's-Gravenhage.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Asten (P), Deventer (P), 's-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (V"), Middelburg (Bb), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Tilburg (As en P), Utrecht (Vg), Vlaardingen (P).

Rijstpellerijen. Te Rotterdam was de toestand normaal, met meer aanbod (van losse werkkrachten) dan vraag. Dordrecht rapporteerde groote drukte (als gevolg van de stijging der rijstprijzen veel export); vraag en aanbod kwamen daar niet voor. G. w.

Dordrecht (Vg), Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. Minder gunstig was de toestand alleen in het broodbakkersbedrijf te Dordrecht en Leiden. Overal elders was de drukte bevredigend, terwijl sommige rapporten nog verlevendiging constateerden sinds de vorige maand.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Schiedam en Utrecht, waar het aanbod grooter was. Van werkloosheid maakten melding Amsterdam (eenige), Schiedam (1 gezel) en Rotterdam, waar drie vakvereenigingen, resp. met 62, 96 en 190 leden, resp. één, twee en 3 werkloozen hadden.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg),'s-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. Slechts Alfen rapporteerde slapte alsgevolg van de duurte der grondstoffen, terwijl te Leiden de bedrijfstoestand eenigszins gedrukt bleef, ondanks de ingetreden verlevendiging. Overal elders en in alle branches was er geregeld of druk werk, voornamelijk in verband met het aanstaande St. Nicolaasfeest, zoodat vrij algemeen verlenging van den arbeidsdag of overwerk plaats vond.

Tusschen vraag en aanbcxj van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Dordrecht voor de biscuitfabriek, te Rotterdam voor de banketbakkerijen en te Utrecht voor de suikerbakkerijen, waar het aanbod de vraag overtrof en voor de banketbakkerijen te Utrecht, waar de verhouding omgekeerd was. Geringe werkloosheid kwam alleen voor in het banketbakkersbedrijf te Rotterdam.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Beetwortelsuikerfabrieken. Men ondervond de gewone drukte van den campagnetijd. Te Arnhem overtrof het aanbod van losse werkkrachten de vraag. G. w.

Arnhem (Vg), Bergen op Zoom (KF).

Suikerraffinaderijen. Er bleef druk werk; te Amsterdam werd overwerk verricht. Geen werklooze vaklieden, maar wel overtrof te Amsterdam het aanbod van losse werkkrachten de vraag.

Amsterdam (Vg), Groningen (Vg).

Stijfselfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Stroopfabricage. Te Groningen was het zeer druk, maar te Dordrecht was de drukte niet meer dan middelmatig. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (Vg), Groningen (Vg).

Cacao- en chocoladefabrieken. Haarlem noemde den toestand normaal, terwijl de overige verslagen drukte rapporteerden in verband met de nadering van het St. Nicolaasfeest. Overwerk werd verricht te Amsterdam (veel), Dordrecht (eenige uren per dag) en Rotterdam (veel). Te Rotterdam werden bovendien eenige werklieden zonder vakkennis aangenomen.