is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de conducteurs 2e klasse, aan klerken, klerken-telegrafist en teekenaars wier bezoldiging lager is dan f 650,— per jaar, aan schrijvers wier loon lager is dan { 1 60 per dag, en aan instrumentmakers van den dienst van Weg en Werken. Al deze personen moeten echter op 31 October 1911 (voor de uitkeeringen over 1911), resp. op 31 December 1911 (voor de uitkeering over 1912), in vasten dienst of —'doch uitsluitend wanneer betrokkene ouder dan 35 jaar is — in hulpdienst zijn en ten minste één jaar onafgebroken in vasten en (of) hulpdienst hebben doorgebracht. Mits aan deze zooeven genoemde bepalingen voldoende, zal ook eene uitkeering worden gegeven aan het tegen uurloon arbeidende personeel der Centrale en Kleine Werkplaatsen van den dienst van Tractie en Materieel, en aan dat van de Werkplaatsen en Magazijnen van den dienst van Weg en Werken. Deze uitkeering is gesteld op een bedrag, verdiend in zes dagen volgens den grondslag der door den betrokkene op 1 November 1911 (resp. 1 Januari 1912) genoten bezoldiging. Voor hem, die geregeld overgeld bij stukwerk geniet, zal deze uitkeering met even zoovele procenten worden verhoogd als waarmede zijn loon uit dien hoofde ten hoogste kan toenemen. De uitkeering zal echter ten

minste f 10,— bedragen.

Aan wachteressen die een blijvende plaats innemen en op 31 October ïyil (voor de uitkeering over 1911), resp. op 31 December 1911 (voor de uitkeering over 1912), ten minste één jaar onafgebroken in vasten of hulpdienst hebben doorgebracht, zal eveneens eene uitkeering worden gegeven. Deze is gesteld op een bedrag, verdiend in zeven dagen volgens den grondslag der op 1 November 1911, resp. 1 Januari 1912, door haar genoten bezoldiging, doch op ten minste 12,50.

Ook deze uitkeeringen worden niet verleend o. m. indien bekwaamheid, geschiktheid of dienstijver te wenschen overlaten.

— Vlissingen (B). Voor een 7-tal werklieden bij de Gemeentewerf werden de loonen met 1 cent per uur verhoogd.

Geschillen. Blerick (V) en Tilburg (V). Volgens Tilburg heerschte in de spoorwegwerkplaats aldaar nog steeds eenige ontevredenheid, doch te blerick was de verstandhouding normaal. ')

Andere onderwerpen. Amsterdam (Vg). Aan de stations der Staatsspoorwegen werden in den loop der maand November de volgende aantallen arbeiderskaarten afgegeven.

Week van

VAKKEN. 34Nov_ 6-11 Nov. 13-18 Nov. 20-25 NoV.

Lompensorteerders 3 4 4 4 4

Schilders 8 8 4 6 7

Sigarenmakers 26 25 25

Overige beroepen (aantallen in elk

beroep minder dan 4) 24 21 23

Totaal ... 61 | 58 j 56 , 54 57

— Hilversum (B). Door den Gemeenteraad werd besloten aan de Vereeniging „De Ambachtsschool" onder nader vast te stellen voorwaarden een voorschot toe te kennen in de bouwkosten van de ambachtsschool.

— Schiedam. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 14 November 1911 ingevolge art. 37 der Pandhuiswet 1910 vastgesteld eene „verordening op de particuliere banken van leening".

i) De rapporteur te Blerick deelde ter verbetering van zijne inlichtingen over de raaand Augtistus (Afl 9—1911 blz. 597) mede, dat zijn bericht aangaande een tekort in loon in verband met een nieuwe stuk loonregeling op een misverstand berust. Bij de gewone maandelijksche afrekening van het stukwerkgeld aan het einde ?an Augustus werd een zeker ieel niet verrekend, doch ^

September plaats. Op 31 Augustus, den datum, waarop de rapporteur zijn bericht inzond, bestond een tekort, dat echter enkele dagen later vereffend werd.

Zie naar aanleiding van deze rectificatie ook Afl. 10—1911, blz. 653, noot 1.