is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten overtrof de vraag en er heerschte eenige werkloosheid (een gezellenvereeniging maakte gewag van 4 pCt. werkloozen, doch vermoedelijk heeft dit cijfer alleen betrekking op hare eigen leden).

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het stukadoorsbedrijf viel vermeerdering van werkzaamheden te constateeren. Er werden geen nieuwe gezellen aangenomen en de arbeidsduur was normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Werkloosheid heerschte er niet.

Utrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Juni en Juli. De toestand in het stukadoorsbedrijf bleef stationnair: er was geregeld werk, zonder werkloosheid.

VIissingen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand in het stukadoorsbedrijf onderging geen verandering: van slapte was geen sprake. Uitbreiding van personeel vond niet meer plaats en evenmin kwam overwerk voor. Het aanbod van werkkrachten was gelijk aan de vraag en werkloosheid heerschte er niet.

Lood- en zinkwerkers, enz.

Alfen (K. v. A.). — Zonder dat de oorzaak daarvan bekend is, ondervonden loodgieters bij voortduring slapte. De vaste werklieden worden echter aan den gang gehouden. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op en werkloosheid kwam niet voor.

Amersfoort (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Loodgieters ondervonden noch slapte, noch meerdere drukte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Bij loodgieters en bij gas- en waterleidingfitters bleef de toestand normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Breda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Zonder dat van bepaalde slapte gesproken kon worden, was de toestand in het loodgietersbedrijf toch niet gunstig te noemen. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bleef vrijwel evenwicht bestaan. Geen werkloosheid.

Delf' (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Loodgieters en gasfitters hadden geregeld werk, doch ondervonden geen buitengewone drukte. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). De toestand in het loodgietersbedrijf onderging sedert de vorige maand, toen er verlevendiging viel waar te nemen, geen verandering. Aanleggers van gas- en waterleidingen bleven slapte ondervinden zonder bepaalde gevolgen.

Er was vraag noch aanbod van werkkrachten en er heerschte geen werkloosheid.

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aanleggers van gas- en waterleidingen. Noch slapte, noch bijzondere drukte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Asphaltdekkers. Slapte, zonder dat verlevendiging intrad. Er was meer aanbod dan vraag naar werkkrachten, doch werkloosheid heerschte er niet.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Lood- en zinkwerkers, gasfitters, aanleggers van gas- en waterleidingen, leidekkers. Geen slapte; de toestand bleef stationnair. Het aanbod van werkkrachten was iets grooter dan de vraag en er waren enkele werkloozen. Tot voorkoming van werkloosheid of tot leniging van de nadeelige gevolgen daarvan wordt niets gedaan. De arbeidsbeurs tracht&door hare bemiddeling zooveel mogelijk werkloozen aan werk te helpen.

Den Helder (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). - De toestand in het lood- en zinkwerkersbedrijf bleef onveranderd. Slapte en werkloosheid vielen niet te constateeren. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

s-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand in het loodgietersbedrijf was normaal. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Lood- en zinkwerkers en aanleggers van gas- en waterleidingen. De toestand bleef stationnair: er was geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

3