is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand in deze bedrijven wordt naast het slechte zomerweder ook genoemd het seizoen

Daarentegen heerschte in zaken in damesconfectie en aanverwante artikelen de gewone — zij het ook matige — seizoendrukte, terwijl door le klasse zaken in koloniale waren, comestibles, enz., in vergelijking met andere jaren, juist levendigheid werd waargenomen als gevolg van het minder gunstige weder. Vele meergegoeden toch, die bij beter zomerweder de stad verlaten zouden hebben, bleven nu thuis en dit is uitteraard voor zaken in koloniale waren enz. voordeel. Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat Rotterdam meer en meer door vreemdelingen bezocht wordt, die velerlei kleinhandelsartikelen verbruiken en

In geen der boven genoemde bedrijven ondervond het personeel van den bedriifstoestand — hetzij er drukte of slapte heerschte — bepaald gunstige of nadeelige gevolgen. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten was dezelfde als in vorige maanden en van noemenswaardige werkloosheid werd geen melding gemaakt.

XXI. Verkeerswezen.

(Communication.)

Spoor- en tramwegen, scheepvaart, enz.

Riprik ^ Werkliedenvereniging). — De toestand in de centrale werkplaats der S. S. bleef gewoon. Werkloosheid heerschte er niet. Het aanbod van werkkrachten overtreft steeds de vraag.

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). - De toestand in de spoorwegwerkplaatsen was gewoon.

's-Hertoqenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Expeditie en scheepvaart. Er viel nog al levendigheid waar te nemen. Vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. v. h. Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen). - Scheepvaart Ook gedurende de maand Juli was de scheepvaart iets drukker dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Vooral granen en ertsen werden 1 vrij groote hoeveelheden aangevoerd, zoodat de bootwerkers geen

k'3^C)1 e''nteuvve°Elevat ormaat sc happij, waarvan in het vorige rapport (op blz. 815)

SSs ïf leSSS?'kuïS «s SE dan SXW wL

8 Ook bï de Ri nvaart was in Juli iets meer werk dan in de vorige maanden De hoogere waterstand in de bovenrivieren oefende nog geen invloed op de vrachtprijzen: zij bleven op dezelfde hoogte als in Juni.

Utrecht (K v A. v. d. Bouwbedr.). - Juni en Juli. Vervaardiging van tramwagens. Zie hiervoor groep XIII „Vervaardiging van rijtuigen en wagens.

Vlissinaen (K. v. A. v. d. Metaalbewerking). — Laden en lossen van schepen en SDOorwegwagons. Voor de vaste dokwerkers bleef de toestand stationnair. Voor de losse dokwerkers was het, evenals in Juni, zeer slap, zoodat hunne verdiensten uiterst gering waren. Als hoofdoorzaak van deze slapte wordt opgegeven geringe binnenvaart, in verband met de mindere drukte in cie bouwvakken, waardoor^de aanvoer van bouwmaterialen niet noemenswaard is. Bovendien kwam geen enkel zeeschip de haven binnen, dat voor deze categorie van arbeiders

eenige ^^bracht. ^ bovenstaande zag voortdurend een groot aantal losse

dokwerkers tevergeefs naar werk uit en overtrof het aanbod van werkkrachten steeds ver de vraag. Werkloosheid heerschte er wel, doch bijna uitsluitend onder de losse dokwerkers, zoodat middelen tot voorkom.ng of tot leniging, van de gevolgen er van niet werden aangewend.

XXII. Crediet- en bankwezen (inel. geld- en effectenhandel).

(Crédit et banque.)

Rotterdam (K. v. A. v. h. Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen) - De omzet od de effectenniarkt was niet groot te noemen, waarvan de zeer lage geldkoers? (somüjds i^et meer dan VU pCt.) voorzeker als bewijs kan dienen.