is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroepsziekten, welke zich tijdens het verrichten der werkzaamheden openbaren en arbeidsongeschiktheid of den dood ten gevolge hebben, worden met ongevallen gelijkgesteld. Geen schadevergoeding is verschuldigd, indien het ongeval aan ernstig wangedrag van den werkman is te wijten en evenmin wanneer de dood of arbeidsongeschiktheid een gevolg is van de weigering om zich aan een medische behandeling te onderwerpen.

Industrial Disputes Act, 1908 (Nieuw-Zuid- Wales). Nog werd van den consul-generaal ontvangen een exemplaar van het „Industrial Disputes Act, 1908" van Nieuw-Zuid-Wales '), zooals deze wet is gewijzigd bij wet van 18 December 1908.

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende. De commissies (boards) ter regeling der arbeidsvoorwaarden kunnen thans niet alleen voor een bepaald bedrijf of groep van bedrijven, doch ook voor een bepaalden tak van een bedrijf worden ingesteld, terwijl het maximum aantal leden eener commissie van 10 op 4 gebracht is. De verkiezing van personen, waaruit het Industrial Court aan den Gouverneur een voordracht moest doen ter benoeming tot lid van een board, is vervallen, zoodat het Industrial Court steeds geheel vrij is bij het doen van zijn voordracht.

Aangaande den voorzitter wordt thans bepaald, dat tenzij de partijen omtrent den daarvoor aan te wijzen persoon tot overeenstemming komen — in welk geval deze door het Court benoemd wordt — de Gouvernéur hetzij een rechter van het Supreme Court of van een District Court, hetzij den rechter van het Industrial Court of, op voordracht van het Industrial Court, een anderen persoon tot voorzitter benoemt.

Ingevoegd is de bepaling, dat de voorzitter van een board bevoegd is wanneer hij" dit noodig acht twee of meer personen, vertegenwoordigers van de patroons en van de werklieden, aan te wijzen, om het board omtrent technische kwesties te adviseeren; deze personen nemen geen deel aan de beraadslagingen en beslissingen der commissie. Op voorstel van het Industrial Court kan een commissie thans te allen tijde door den Gouverneur ontbonden worden.

Loonregelingen. In Victoria kwamen loonregelingen tot stand voor de vervaardiging van landbouwwerktuigen, het borstelmakersbedrijf, de hemden- en boordenfabricage, de broodbezorgers en meubelmakers.

Consul-Generaal te Melbourne.

(Overgenomen uit de „Handelsberichten" van 5 Augustus 1909, no. 125.)

Plaatsing van Nederlandsche jongelieden op handelskantoren in Australië. Uit mededeelingen van bovengenoemden consul-generaal blijkt, dat voor goed onderlegde jongelieden, die voldoende kapitaal bezitten om zich zelfstandig als koopman in Australië te kunnen vestigen, het niet ondienstig wordt geacht eerst een paar jaar in genoemd werelddeel te vertoeven, om met de handelstoestanden goed bekend te worden. De kans, dat zij op eenig handelskantoor een betrekking zullen vinden, bestaat echter niet, daar bij herhaling is gebleken, dat aan Australische jongelieden de voorkeur wordt gegeven, eenerzijds wijl deze beter Engelsch kennen dan vreemdelingen en voorts, wijl ze op de hoogte zijn van de plaatselijke toestanden. Aangezien de correspondentie steeds in het Engelsch geschiedt, zijn vreemde talen eer een beletsel dan een aanbeveling. Op kennis van vreemde talen wordt dan ook geen prijs gesteld. De salarissen, welke men b. v. te Melbourne en Sydney betaalt, zijn buitendien zóó laag, dat niet kan worden aangeraden, te trachten in Australië plaatsing op een handelskantoor te vinden, te meer nog, wijl de markt meer dan overvloedig van kantoorkrachten is voorzien.

i) Zie afl. 7, 1908, bladz. 82.