is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuinbouw.

Arnhem (B). De toestand bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

't Bildt (L). De verlevendiging duurde voort. Vele werkzaamheden, welke anders omstreeks dezen tijd reeds geschied zijn, konden tengevolge van het ongunstige weder eerst thans worden verricht. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Delft (Vg). In tuinderijen en warmoezierderijen heeft de seizoenslapte thans wel haar hoogste punt bereikt. Losse werkkrachten waren er niet meer in dienst en voor de vaste werd de arbeidsdag tot het uiterste ingekort. Het aanbod van werkkrachten overtrof in sterke mate de vraag en er heerschte vrij groote werkloosheid. Middelen ter voorkoming van deze werkloosheid worden niet aangewend.

's-Hertogenbosch (B). In bloemisterijen heerschte nog al levendigheid. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als in October. Geen werkloosheid.

Boschcultuur.

Hoogeveen (Ve). Er heerschte een gewone drukte, doordat thans met verschillende werkzaamheden begonnen kon worden, als poten, hakken enz. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

XIX. Visscherij (incl. vischkweekery) en jacht.

CPêche et chasse.)

Visscherij.

Ammerstol (Vb). Zalmzegenvisscherij. De resultaten waren ook in de afgeloopen maand treurig te noemen: er werd weder geen enkele zalm ter markt gebracht. Door de groote zalmzegenvisscherij te Ammerstol werden nog geen aanstalten gemaakt om het bedrijf te hervatten, terwijl een 3-tal drijfschuiten, die af en toe vischten, niet één zalm bemachtigden. Alleen met de zegenvisscherij te Tienhoven werden 6 stuks gevangen.

Witvisscherij. Dooreengenomen leverde deze visscherij matige resultaten op. Ook met de visscherij in den polder werd slechts een matig weekgeld verdiend, hetgeen wel kan worden toegeschreven aan het te groote aantal visschers en het vangen van te kleine visch.

Gedurende de eerste helft van de maand heerschte er werkloosheid (de omvang was dezelfde als in October; zie de vorige aflevering, blz. 1241), maar half November trad er met het aanvangen van het rietsnijden en het lossen van teen een betere toestand in. Alle werkloozen vonden toen werk.

XX. Warenhandel.

(Commerce.)

Handel, winkel- en grossiersbedrijven.

Amsterdam (Kh). Dank zij de op handen zijnde feesten viel in den kleinhandel ook in de afgeloopen maand weder eenige vooruitgang waar te nemen, doch van een bepaald gunstigen toestand kon nog niet gesproken worden. Het aanbod van deugdelijke werkkrachten was niet grooter dan de vraag. Geen werkloosheid.

Arnhem (C). De toestand in lompensorteerderijen bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (Vg). Winkels in kruideniers- en grutterswaren en comestibles ondervonden weder een flinke bedrijvigheid. In het winterseizoen worden steeds vele busgroenten, meelspijzen en dergelijke artikelen gegeten. Gevolgen als verlenging van den arbeidsduur, uitbreiding van personeel enz. heeft deze drukte niet. Er wordt enkel een weinig intensiever gewerkt. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en er heerschte geen werkloosheid.

's-Gravenhage (Wg). Zaken in huishoudelijke en luxe-artikelen. De toestand was over het geheel stationnair. Wel ontstond er in de laatste week van de maand wat meer levendigheid, maar de noodige animo voor het St. Nicolaasfeest ontbrak nog, hetgeen vooral gemerkt werd in de zaken in fijnere artikelen. In de verwachting, dat er spoedig meer drukte zal intreden, werden hier en daar tijdelijke werkkrachten aangenomen. Ook werd er overwerk verricht. Hooger loon wordt hiervoor over het algemeen niet uitgekeerd; in den regel wordt den betrokkenen een surprise bereid op den St. Nicolaasavond. Het aanbod van werkkrachten