is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid en werkloosheidsverzekering.

(Chómage et assurance contre le chómage.)

Deze statistiek omvat in de eerste plaats gegevens nopens de werkloosheid onder de leden van al of niet gesubtldiëlrde werklóozenkassen (zie koCfVan de tabel op blz. 412). Voorts zijn, voor zoover daaromtrent inlichtingen konden worden verkregen, ook opgenomen gegevens nopens de werkloosheid onder hen, die geen lid van een werkioozenkas zijn (zie kol 3 van de tabel). De laatste categorie omvat leden van organisaties zonder werkioozenkas, wien al oï niet uitkeering int de vereemgingstas wordt verstrekt, benevens leden van organisaties met werkioozenkas, die krachtens hun leeftijd met tot de kas worden toegelaten.

Indexcijfers Tan de werkloosheid1); Januari—Oetober 1924 1923.

(Sombres indices du chómage; janvier—octobre 1921—1928.)

Jan~ " Feta. Maart. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sopt. Oct. Nov. Dec- Ja^-

Beroepsgroepen. 3) — ^ ^ lg34|1923 1924!i92S 1924 1923 1924jl92S 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924|l92S 1921 1923 1924 1^'

tass&r::

3. Drukkersbedr. . , 10,9 14,7 10,7j 11,6 10,6 11,4 10,21 11,2 10,7 11,- 10,- 11,- 10,-, 11,fa 11- 12,3 10,8 13,2 10,6,13,5

ï SS»-.: : 2o;l têl $ $ M :i Z : ; f : | : |}1J :«|l ?

I Leder'en/6112 ' ' fé ^ g % V-\ 1$ % u'.l t-j j$ 4 | k\ J f

""aVew 2, ! 19$ $ 1$ $ lS? ifi Z ^ «8 u!- lg 11? irij f 19,9 10,2 1^7

*11 s f 1111111111111111

ier:iiiiii'i « «iis i I p i! |

21' Verkeersw 3 ' : lk- 13 4 6 - 7 9 3 - 4 2 21 3 2 2 2 2 7 2 6 2,4 & 6,2 5,2 6,- 4,- 5,6 3,8 4,4

li % £ £

Het Rijk . . . 19,7 17,1 13,4j 15,8 9,5 11,9 6,3 9,- 5,4j 8,5 5,- 8,2 6,1 9,4 6,8 9,7 7,1 10,- 7,2 9,6

1) Zie noot 2 onder de tabel op blz. 412. Men zie ook de grafische voorstelling op blz. 411.

2) Hieronder zijn ook begrepen de loodgieters.

3) Onvolledige 'opgaven.

4) Zie noot 7 onder de tabel op blz. 412.

Werkloosheid onder de leden van de gesabsidiëerde werkloozenkassen; Maart 1925.')

(Chómage parmi les membres des caisses-chómage d'cissociations subsidiées; mcirs 1925.)

9-14 Maart (mars) 1925. 23-28 Maart (mars) 1925.

Aantal werkioozon. Aantal workloozen.

BEROEPSGROEPEN. (Chómeurs.) (Chomeurs.)

(Sroupes profess.) Leuen. Minder In pr0. Loden- | Minder In pr0.

(Membres.) 6 dagen. 6 f®" centen. (Membres) 6 dagen. ! 6 dagen^ centen.

<6 Jours.) ^ jours. ^ ^oinside pourc^

ïSSSSSCS.:: i?S >2 <§ ;ï S j| | |«

4. Bouwbedrijven ... 42116 5 979 <75 16,- j 39922 4 67o 367 l^,b

■w.o. schilders. . . 7655 955 191 15,- 7593 431 147 <

6' \0ewèrang: 6n Str.°°: 10 853 1121 113 11,4 11157 1 002 95 9,8

7. Kleed, en reiniging. . 1737 163 145 17,7 1 737 145 i31 15,9

9. Leder, wasdoek enz. . 3462 91 67 4,6 „fiff 0Jë -,?n r'k

11,12,13. Metaalbew. enz. 36 004 3 242 132 9,4 Wl iïa §

15. Textielnijverheid. . . 21 623 417 695 5,1 21 612 355 /SG 5,-

17' ^middelen ^ g0nOt. 23 598 2 298 1116 14,5 23 626 2 230 1189 14,5

W'0rmtndustrieSl9.a. 12606 1837 981 22,i 12646 2 7S5 1060 22.5

18. Landbouwbedrijf. . . 19176 1 333 1 462 14,6 18944 577 649 b,5

91 j Transportbedrijf. . 27490 3 068 2 013 18,5 27454 2 461 1690 15,1

21' ] Hotel- enz. bedrijf. 820 111 3 13,9 807 94 3 12,-

24'^dienden" kant°.°r" 22137 1136 16 5,2 22163 1140 12 5,2

- Fabrieksarbeiders . . 36 643 1 919 294 6,- 36 561 1250 230 4,-

Totaal (Totat). . . 269357 22 402 7 449 J 11,1 267 233 | 18364 5 876 | 9,1

i) Yoorloopige cijfers. (Chiffres provisoires.) De gegevens zijn verstrekt door den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.

Goedgekeurd is het reglement van de werkioozenkas van de Nieuwendijksche werkliedenorganisatie „Onderling Belang" te Nieuwendijk (gem. De Werken en Sleeuwijk); subsidie zal worden verleend vanaf 80 Maart 1925.