is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 45, 30-05-1925 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssfflt'~"JKissrs^j!iaa5s35!!S 'ï.KL^ïrs'ïïïSi.'ur1' t~ ~ T" "um *"*»•»•*« «° •=»

"—'■«P»", welk. blik g.™, „p den ,eo„omisch.„ uJSS ^TSZE.t" "™"" " " """ M"

Bevolking.

Aantal levend aangegevenen op 1000 inwoners . .

n levenloos „ » » geborenen. .

" huwelijken n inwoners . .

„ overledenen

—n overl. ben. 1 j. op l QQQ levend aangeg.. .

Arbeidsmarkt.

Bedrag der gehouden aanbestedingen X f 1000 .

waaronder voor fabrieksbouw X f 1000 . . Aant. arb. b. d. Staats- en part. mijnen ) (op den lste'n » n » m bruinkoolvelden i). . J der maand).

Aantal arbeidsweken der vaste arbeiders ........

HavBn A'dam. Ge.m- ^tal taken der - 'bij t i (■ ; ('ü „Havenarbeids-Reserve" DearDt- ingeschreven — losse arb. per week

R'dam \ Idem ■ i

„ . t Gem. aantal arb. p. weeks). .

Zgevisscherij; aant. vaart., welke de — uitoefenden.

Werkloosheid.

Indexcijfer der werkloosheid

Arbeidsbemiddeling. e)

Aanbiedingen v. f Ingeschreven ged. de maand . werkzoekenden. ( Overgebl. op het einde v. demnd. Aanvragen van f Ingeschreven ged, de maand .

werkgevers. ( Overgebl. op het einde v.demnd. Plaatsingen

Werkstakingen en uitsluitingen.

Aantal begonnen stakingen en uitsluitingen. . . „ stakers en uitgeslotenen 7)

Vakbeweging. §

Nat. Arbeids-Secretariaat . . . Aantal leden Ned. Verbond v. Vakvereen. . (incl. adsp.-leden) Chr. Nat. Vakverbond . . . . derCentr.organ. ij.-K. Werkliedenverbond. . . v.Vakbonden op ^e<|- Vakverbond ....

d. lendermnd. Nederl. Synd. Vakverbond . .

verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders ....

Arbeidsvoorwaarden.

Loonen.

Ondergrondsche arbeiders. . . ( bij' de mimen Bovengrondsche „ . . .{ floD«n per d&).

Vaste havenarbeiders . 1 Amsterdam ) week-

, „ . , I Rotterdam ƒ inkomen. Bouwbedrijven \ Metselaar uurinkomen . . . Amsterdam. / Timmerman „ ... ( Opperman „

Metaalindustrie il) . . | uurinkomen .

/ t.7- „ t ' t weekinkomen. Artillerie- ( rv ^Pehfabriek te Hembrug. . ) . inrich- / Fabrieken van munitie en ont- ( tingen. ") ) „ Plofb. stoffen te Hembrug . ( o g

( Constructiewerkpl. te Delft. . ) a Gasfabrieken ") ) over" S norm.uurloon.

f heids- | „ weekloon. Electriciteitsfabr.il). . I . Se" S « uurloon.

I drijven. 1 „ weekloon.

Arbeidersverzekering.

Aantal ongevalsaangiften gem. p. werkdag. . Opbrengst verkoop rentezegels X f 1000 .

Volkshuisvesting.

Aantal woningen op nieuw terrein voltooid in de

tien grootste gemeenten

Vermeerdering aantal woningen in het Rijk! ' Stijging (-4-) of daling ( Amsterdam 15) . . _

( ) v. het bestaande te- 1 Rotterdam. . . . * _ kort aan woningen j 's-Gravenhage 15) . ' ' _ sedert de vorige maand ( Utrecht ' ' _i

leend1xtri0«jIi6)BykSW6ge aan KemeenteIi verBedrag der door Woningbouw vereen i^ingcn 'eshouden aanbestedingen X f 1000 . . 7

Perceelen üit>

Bedrag der bouwsommen voor regelde*V bTwo-

meuw uitgereikte bouwver- ning bestemd gunningen in de tien grootste Perceelen njet gemeenten X f 1000.17) uitsluitend "oor geregelde b0wo. ning bestemd

Toortbrengiiig en verbruik.

•ïïtK ne^o-aanvoer in Ned. havens 18) X1000"RT< fc- a>J waaronder haring x 1000 KG ©•g) opbrengst X f 1000 . . . *

' waaronder haring x f 1000 . . ' '

Visschery (netto-aanv.) (rivier- fv 1*00(3ïr'n' o/d rivieren.) opbrengst /trekvischJlVtX f 10M Productie der kolenmijnen X 1000 ton ®) ' „

n „ bruinkooivelden X 1000 ton ' ' I

Voor verbruik beschikbaar gekomen hoeveélh'«,M' §

steenkolen X 1000 ton. . . . . _uuve6|üeid

Afzet v. zout door de ontginning X i 000 K.G ' ®

Prv?£,Ut(^12 rXan vrUTe c°nsumptiesuiker 21) ;n beetw.s.fabr. berekend als witsuiker x 1000 Tr r? Totale productie van consumptiesuiter in h«£' wOTtelsuikerfabneken en raffinaderijen X 1 OM

ln consumptie geisrachte suiker 22)'v' 1 boó r>' ' Aan de consumptie onttrokken suiker 23) x 1 omVr' Schepen in aanbouw op den laatste va? taal, inhoud in bruto Registerton 241 _ av-

cijfer

1924.

- ApnL Mei. Juni. Juli. | Aug. Sept. Oct. ~Noy. Peii7

i ll te If k li li ?i fc gg ««Ag Jg ji jgjg

1Sm 12 $1 Ut?5 10^ 8376 6 612 17931

29346 29 888 29 5| 29 774 29 6Ó6 29 623 ,g

92 448

1 1-5-1 a 5 «IB S

M S,-_^ 6,1 6.8 7.1 7 9 «a

s li S i ilïiïls

1699^^5016) isl^l tsif iggg 16 7Sfi!

38 ^ l| 17 1 | § §

4 096(36) 2 700 (23) 1353(13) 433 (14) 411 (10) 777 (21) 539 (13) 138 (6) 1127 (9;

13 764 13 678 13 768 13 977 140a,

52 889 ^ 188 319 188 879 188 227 187®* 186961 186 626 186 696

100 256 ggSii SI®

sa | il| I || •s -a 's :s: a is lasl'sg

■mMm 'mMim ib ilill

12) f 0,57 f ZZ " "—'

'2) „ 27,31 £f0

13) f 0,70

■3) „ 0,63 >3) „ 0,77

827 318 344 352 348 363 368 379 364 2566 2 780 3512| 2 734 2 424 [ 2 779 2 904 2 699

: 1 ± '1 J =1 Jïlilï

■ 254 - 12 - 54 4- 102 - 93 ~ IS ± o f2 ~ i2

■ 56 + 123 + 105 ± lol + ?f = 1 + 6? + |2 + 209

' 2 855 273 185 - - 1393 1 350 - 1233 91

2544 3 987 2 573 1 386 2 456 408 923 652 !000

6197 7 513 5 901 5814 10889 2 730 4 330 3 047 2 761

2001 427t 32« 2 302 4 592 1 904 2 030 2 521 1200

o1TO r 5 648 8 994 11046 13630 23 690 • 17198 S<i9S

1053 i%°6 l%i f™ MM 20§ ^

17 90Q 3561 5504 3 823 1 QSfi

63.9 H 5? 2«7[ 4333 2798 . 'II

Ï7'? , S . ^ 75j8 SM °0f g'g6 :

16 I 13 | | 51 | 4Ï? | ^1 6'38I lf, f •s « ,g',g'S',g I ,g. s». ,« . m i

- - 100 - 116 105 964 182179 60 314

14 816 15283 1^306 18 797 72969 90 982 61 372

1199 1014 19?I 16 S?? **17859 14 857 21720 15 91227)

1214 1 011 714 1 300 1184 781 1199

=4====-Lg6453j I 88 6431 124 766

1925.

Jan. | Febr. | Maart. | April. Mei

0 24,26 f5,66 Is,47 ffi,54 6 36,32 35,75 37,48 3613

0 6,66 4,31 8,98

1 10'46 H.07 10,56

8 53,22 52.73 61,92 56.46

1 7197 8 210 8 454 10909

8 396 437 488 488

b 30 143 30 293 30 315 30 248 29 9'

3 136 140 157 163 IJ

3 2)

t 20126 17109 18070 15118

) 44 343 43 189 41 400

> 10 305 9 965 9 922

L § 385 § 451 I § 492

. 52 768 43113 47 694 39 748!

88 851 83 684 76 271 66 591

19614 17968 23 23-5 21555

4 171 4 205 5 080 5 498

__ 15 362 14 807 | 18 218 16 736

§ § § § 23 28 35 35

.9) 1076 (21) 1038 (19) 5205 (29) 2974 (22)

14 050

186 673 186 966

50 687 ka 701

94138 9)

2360510)

7 539

_ 16 655 16 736 1 6 771 16 846 16 817

f 5,50 f 5,49 f 5,48 f 5,28 , .. ifii „ 4,06 „ 4,02 „ 3,89

„ 0,90 „ 0,91 „ 0,92 „ 0,91 " " O'01 » 0.91 » °.92

„ 0,82 „ 0,82 „ 0,84 „ 0,87

«)f 0,66

»)„ 0,57 lK 0,73 ,4>„ 0,74 ")„ 34,99 ")„ 0,78

")»36,88

349 370 376 371 2 766 2 493 2 846 2 652

1231 1435 2178 2 637 2 920 4 226 + 206 — 267 — 474

- 59 — 277 — 557

— 15 — 103 — 29

2 774 535 — 2 647 1156 611 752 1 606

3 674 4 485 5 548

2 464 2 071 2570

? 2 726 § 3 023 § 3 949

§ 952 § 13 § 57

§ 723 § 1272 § 1107

§ 174 % 3 % 3

§ 1,2 § 14,8 § 53,6

§ 5,9 § 47,7 § 152,9

§ 539 § 480 § 558 § 526

§ 19 § 18 § 20 § 18

§ „921 § 816 § ' 839 § 687 2 850 2 39-5 2 560 2 259

<3 258 270 50

40 912 86 373 24 741 41 826 17 067 12 899 16 821 13933 704 1 243 996 887

119908

Jan./April 2

1924. ~ 1925. d<:

Li

45 850 34 771 1 2 205 1 699 \

t4 >4

"TIï

§ § 107 121 )

18061 (97) 10293 (91) ï

!

I

_ 10 255 10 757

— 6 848 5 956 10803 4124

S 1893 § 2102 § 58 § 74

3252 3 263 8177 10224

21107725) 29919626)

279 07625) 887 970») 57 788 60 721 7 305 3 781

TllfZn'Tezfweek wel^med^dr^ staWn™ Ce^ra^e^an'E'ï^™1™™'^^^!^^ ^^AfeJhSiding vaifde todf rlchtstreikf u^beetwort^len ''verkregL°0rS?ri^i^e

*) Weekgemidd. van de aantallen'loSS6ZhS Hh.et.^middelde 24455! 12) ie^halSr^oneel. Hl) Loonen van volwassen arbeiders. factor van ruwe suiker tot witsuiker is voor het mrSfe

(overdag, 'snachts ol Zondags) hAhv? arb''^ietei mmst©ée'ntaak 15! t?ö 5522S „«« v. r 5 P, Jul1- u) L°on op 1 Januari. 1925 aangenomen 92,9 pCt. 22) dW7 ondor o -

het gemiddeld aantal vaste arhS verricht, vermeerderd met v9j.gens de in de gemeente Halle a.S. in het vrije verkeer gebracht Aanffennlpn lalfi ! accyns

weekbij de„Havenarbeids-ReservA»^rs' dat op het eind van elke riArwfwfri^ ? 2 cflf©rs zijn ontleend aan de nummers deze suiker, zoo al niet in dezelfde maand L Eh v n'i !

waarin een staking viel, buiten besrh&Sin£esclireven. 5) d6 week mLnd ?/m ÏÏÏi? T?n ï 15den der in de koloin vermelde de consumenten bereikt. 23) d w z waarvoor restihit^A

week mede, dan wartn de gemidS0uwinggelaten-Telt men deze f ,den iöden der daaropvolgende maand. 17) Wat is verleend wegens uitvoer in dén vom f/n tnl ?; accyns

vattende de werkzaamheid van %8?-53222 en 10414- 6) Om- wnn?™f^ alleen de met overheidssteun te bouwen goederen. 24) Cyfers van Llovds ontleend alS 2? ?

3 andere arbeidsbeurzen en voor * distri<fsarbeidsbeurzen, van S sJJISn'o- J^«u2?W® >?00r NederL als buitenlandsche schepen. de la Société des Nations. 25) Totaal sedert lSonfiw

Y00r Z(>over bekend, van de corres Tall^en ^begrepen voor zoover de vangst betreft sedert 1 Sept. 1924. ë) w 4M Y 1S0 KS ^Totaal

ue corres- op den Geld. IJssel en het Zwarte Water. 20) Kolenslik niet inbe- frauduleus in consumptie gebfacht Ct* t/m' Dec'

581

582

588

594

594