is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 45, 30-05-1925 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1924

I April. J Mei. | Juni. | Juli. 1 Aug. 1 Sept. [ Oct. | Nov. | Dec. | Jan. [ Febr. | Maart. [ April. | Mei. | 1924. | 1925. | ^ez'

Prijzen, kosten van levensonderhoud.

Indexcijfers der groothandelsprijzen in Ne- ( 1 . .

derland (1913 = 100) 1) \ 2 . .

Indexcijfers dor kleinhandelsprijzen te Amsterdam

(1913 = 100)

^ [ Arbeidersgezinnen A'dam (Mrt. '20 = 100). p I Stijging (+) of daling (—) sedert de vorige

93J3 f periode (in pCt.)

> g j Arbeidersgez. te 's-Gravenliago (1921 = 100) S'g { Stijging (+) of daling (—) sedert de vorige

S o | periode (in pCt.)

^5 d I Ambtenaarsgez. 's-Gravenhage (1921 = 100) ® I Stijging (+) of daling (—) sedert de vorige

® ( periode (in pCt.)

Indexcijfers prijzenlandb.- en veeteeltart.) 2\ basis Indexcijfers productiekosten v. d. landb.j -iQll/'lg

Handel en Verkeer.

Handelsbeweging zonder gouden en ( Invoer . . zilveren munt en muntmateriaal < Uitvoer. . .

X f 1000 ( Saldo inv. .

Ontvangsten dor Spoorwegmaatsch. X f 1 000 • • io.0. aan goederen, levende diertn, rijt. enz. Xfl 000. Ontvangsten per dagkilometer sedert 1 Januari

(in gld.)

Scheepvaartverkeer.

Totaal ingeklaard

Geladen w.o. voor N. Rott. Waterweg . .

zeeschepen r „ IJmuiden

(Netto inh. Totaal uitgeklaard

in M3.). w.o. van N. Rott. "Waterweg . .

„ „ IJmuiden

Geladen rivier- ^ Totaal ingeklaard

schepen (laad- \ w.o. voor Lobith

i verin, in tonn. v. ) Totaal uitgeklaard ....

1000 K.G.) ( w.o. yan Lobith

' Opgelegde zeeschepen o/d. len der maand ; aantal 3)

Idem; bruto inhoud in registertonnen

Havenverkeer (lossing en lading van in-, uit- en doorgevoerde goederen).

Totaal ( ter zee

haven- < langs rivieren en kanalen ...

verkeer. ^ totaal gr-

. . f ter zee

< langs rivieren en kanalen . . . >§g

öam* (totaal 40 o

( ter zee .g .

KPr' < langs rivieren en kanalen ...

öam* (totaal

Indexcijfers van vrachtprijzen Atl. kust Ver. S.

naar Nederland (Jan. 1920 = 100)

Gemiddelde vrachtprijzen.

Graan: S. Lorenzo naar Nederland . .1 -1 01*) Kolen: Westkust van Engeland naarNed. > ^Vri Oostkust „ „ „ |

Financiewezen.

Opbrengst Rijksmiddelen X f 1000

„ „Leeningfonds 1914" . . . „ „ Bedrag der vlottende schuld 4) . . . „ „ loaarv. gebruikt t. beh. v. voorschot ajd. Koloniën „ Opbrengst posterijen, telegrafie en telefonie „

Postchèaue ( Afschrijvingen wegens

en ) overschry vingon . . „ „

girodienst > Afschr. weg. chèciues. „ „ girodienst. ( Bijgeschr. stortingen . „ „

Totale Giro-omzet bij de Ned. Bank. . „ „ Bedrag inlagen Rijkspostspaarbank. . „ „ tenigbet. Rijkspostspaarbank . „ „ „ inlagen (41) spaarbanken . . „ „ „ terugbet. (41) spaarbanken . . „ „ „ verschuldigd op de beleende panden bij 127) banken van leening op het einde der maand

X f 1000

Gemiddelde rentestand.

M , Wisseldisconto pCt.

c i Promessendisconto

p-J ; Beleening van binnenl. effecten ... „ ró j „ „ buitenl. „ . . . . „

£ ( „ „ goederen

** v Voorschotten in rek.-courant

Particulier disconto „

Prolongatierente (Amsterd. beurs) . . . „

België 100 Fr

Denemarken (Kopenhagen) 100 Kr. . . .

Duitscliland (Berlijn) 100 R.M

^ Engeland (Londen) £

§ Finland 100 Markka

§2 Frankrijk (Parijs) 100 Fr

E£ . Italië 100 L

oSS Noorwegen (Oslo) 100 Kr

^ Oostenrijk (Weenen) 100 Kr

g Polen (Warschau) Zloty

■2'g""' Spanje (Madrid) 100 Pesetas

es Tsjecho-Slowakije (Praag) 100 Kr

5 Zweden (Stockholm) 100 Kr

S Zwitserland 100 Fr

"Ver. Staten (New-York) Dollar cable. . .

Argentinië 100 Pesos

Java f 100

I. Ned. Staatsleeningen (Obl.) .... II. Prov. en gemeent. leeningen (Obl.) . lil. Hyp.banken werkz. in Ned. (Pbr.). .

02 S 11 IV. Spoorwegleeningen (Obl.)

<d o „ Fondsen I tlm. IV

Nijverheid (Aand.)

S-S*"1 ^1- Bank- en credietinst. (Aand.) . . .

® g ^ VII. Scheepvaart (Aand.)

VIII. Andere ondernemingen

Fondsen V tlm. VIII

§cg IX. Indische fondsen (Aand.)

>th X. Petroleum (Aand.) .

Fondsen V tlm. X

Goud (munt en muntmateriaal).

Zilver (gemunt)

Binnenlandsche wissels. . . .

w.o.: Ned. Schatkistpapier . . © *r -ï 1 Papier op het buitenland ... 8

Bank 4) Beleeningen

^ ' Bankbilj. en -ass. in omloop. .

Diverse rekeningen X

Reken.-cour. saldi van het Rijk „ „ „ „ anderen.

Beschikbaar metaalsaldo .

Zilverbons in omloop 4)

Werkelijk betaald bedr. der nieuwe uitgiften (geen

buitenl.) X f 1000 li)

waarvan Aandeelen X. f 1 000

Faillissementen.

Aantal uitgesproken faillissementen

164 153 151 151 151 158 161 161 160

151 150 149 149 151 161 166 166 164

144,0 142,8 140,0 142,3 145,9 154,5 154,1 154,3 154,0

81,1 82,5 84,6

— 3,2 + 1,7 + 2,5 84,0 83,5 84,1

— 0,9 — 0,6 + 0,7 83,6 83,6 84,1

— 0,9 — + 0,6 151 153 152 154 159 166 167 168 164 167 160 158 160| 164 169 172 170 171

189 680 218 738 188 747 198 162 174 017 189 646 218 062 217 689 219516

136 431 135 518 110 784 134 417 137 773 162 791 173 487 159 327 136 235

53 249 82 221 77 963 63 745 36 244 26 895 44 536 58 362 83 281

13 847 13 105 13 712 15 820 16 608 14 633 14 637 12 924 12 039

6691 6346 5938 6858 6708 6981 7884 6847\ 5564

121,05 115,63 120,78 123,62 126,63 127,49 127,73 126,91 125,22

4181123 4 969 040 4 522 212 4 392 053 4 357 260 4 392 512 3 846 910 5 028 336 4 894 611

3 230 790 3 896 291 3 433 535 8 244 826 3 212 661 3 305 051 2 631008 3 866 495 3 805 921 799 597 907 068 880 759 941997 953 625 898092 1039 723 972 936 932 999

4 145 823 3 508 199 2 «67 646 3 547 089 3 755 987 3 677 266 4 128 035 3 750117 4 041 406

3 348150 2 678009 2 235 707 2 769 762 2 966602 2 914 9913 280 792 2 926 478 3 340559 641248 686824 558 422 624 657 624 354 610 635 682327 681101 568347

2 527 727 1684 356 2 243 383 2 824 007 2 784 280 2 849 562 2 920050 2125 670 2 636372

,2031762 1155842 1 690684 2246 564 2 207205 2251826 2 250736 1560116 2 098739

1845 880 2030 372 1898737 1812 738 1891167 1961387 2 311189 1975 053 2 048 215

1127874 1 492 910 1 325 2731133 8781183 950 1 212 787 1 614 603 1 467 819 1 436 978

5 6 5 19 31 26 10 6 3

34 000 33 000 30000 128 000 187000 136000 49000 38 000 19000

2 365 820 3 64 4 876 3 055 207 2 881929 2 686 400 2 753 699 4144 939 3 062 397 2 969 409

2030 541 3 037 885 2 675 900 2 569107 1 964 313 2 415 538 3 863 685 2 831505 2 702 683

4 396 361 6 682 761 5 731107 5 451036 4 650713 5169237 8 008 624 5 893 902 5 672 092 330494 373381 353 704 393 999 347 446 349092 460 651 400 339 392 633 193 664 150101 158 646 186935 114 483 152953 238965 222 722 163308 524158 523 482 512 350 580934 461929 502 045 699 616 623061 555 941

1717 975 2 886 232 2 341 479 2 127 900 1 942829 1 968 766 3 217 731 2 217 853 2 212 519

1194 475 2 099 510 1 714 713 1 512 002 1 324 795 1 393588 2 602 228 1 666 274 1 685 407

2 912 450 4 985 742 4 056192 3 639902 3267 624 3 362354 5 819959 3884127 3 897926

24,5 25,4 21,4 20,3 20,8 26,5 28,1 27,5 25,3

28/10 29/- 24/7 24/- 23/1 22/7 25/-l/j 22/8 24/10

6/- 5/61/2 5/5 5/1 4/10 5/- 5/4 5/3 5/3

4/11 4/511, 4/2 4/31/z 4/-1/2 4/-l/a 4/llfe 3/lH/g 4/2

33 352 39 995 34 539 37 363 41 286 36 339 40 189 41 283 31 803

10 443 10180 7 419 8 019 6 571 7 293 9 877 11508 9 522

733192 582277 551957 520475 519 776 548031 498219 471451 350207

126021 120427 121633 109616 97366 109635 48037 43901 11569

5) 5 909 5 068 6) 4 771 6) 8 871 6) 5 134 «) 5 251 6) 6 294 6) 5 013 6) 6096

161184 229 506 22 938 83 711 50 730 58 978

2 641518 2 301 534 2 194 593 2 137 404 2 081 587 2 277 165 2 501018 2 281 320 2 525 930

8 409 10 096 9 766 12099 11212 10 526 9 762 9 083 9 493

13 098 11617 9 675 10 887 9 982 10 237 11446 10 121 9 901

5 787 7 544 6 879 8 516 6 725 7 698 6 327 6 563 8 186

8 747 8 351 6339 7 282 6 087 6 655 7 195 6 392 6 383

3 580 3 475 3 448 3 519 3 481 3 553 3 684 3 709 3 717

5,- 5,- 5,- 5,- 5,— 5,- 5,- 5,- 4,69 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,19 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,19

6,— 6,— 6,- 6,— 6,— 6,— 6,— 6,— 5,69 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,19 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,19 4,82 3,92 3,27 2,91 2,15 2,90 4,60 4,75 3,80 4,76 3,77 2,95 2,68 2,39 3,11 4,42 4,34 3,61

13,98 13,01 12,22 12,02 12,98 12,86 12,30 12,08 12,29

44,75 45,23 44,86 42,24 41,73 44,09 44,39 43,83 43,63

0,60 8) 0,63 8) 0,64 8) 0,63 8) 0,61 8) 0,62 8) 0,618) 0,59 8) 58,92

11,69 11,66 11,54 11,51 11,59 11,60 11,48 11,50 11,61

6,71 6,68 6,68 6,61 6,47 6,52 6,44 6,30 6,23

16,46 15,48 14,04 13,50 14,11 13,79 13,39 13,19 13,37

11,97 11,89 11,58 11,36 11,47 11,41 11,14 10.84 10,66

37,01 37,07 36,09 35,39 35,68 35,95 36,49 36j71 37,28

0,0038 0,0038 0,0038 0,0037 0,0036 0,0037 0,0036 0,0035 0,0035

0,000029) 0,00003 9) 0,52 0,51 0,51 0,51 0,49 0,47 0,48

36,60 36,85 35,93 35,03 34,54 34,38 34,28 33,92 34,45

7,96 7,86 7,84 7,79 7,68 7,79 7,61 7,48 7,48

70,92 70,79 70,92 70,13 68,60 69,17 68,10 67,— 66,70

47,32 47,37 47,17 47,90 48,50 49,10 49,08 48,18 47,94

2,69 2,67 2,67 2,64 2,58 2,60 2,56 2,50 2,47

8S,52 87,78 i 86,91 86,05 86,92 91,63 94,16 93,96 96,10

96,55 96,42 ! 96,02 96,57 96,94 97,20 96,74 97,15 98,15

70 66 64 63 70 75 78 76 72

75 73 72 70 71 72 72 70 68 67 63 58 58 65 72 74 70 68

76 73 69 68 72 73 77 75 75

71 £7 65 64 69 73 75 74 71 98 92 81 82 89 94 94 94 95 96 96 83 85 85 85 81 86 91 78 74 70 69 75 78 80 79 78

543992 531407 - 531408 531511 531511 531511 497 678 481445 504 632

9 575 9 713 9 966 10 548 11499 11810 10570 11868 12 736 255 845 212 094 156019 142182 132 449 173414 150381 146880 134 386

91000 47000 — - — 46000 12000 6000 7000

21 398 33 371 93 062 92 379 . 69 072 47 608 45 257 50 269 90 046

146 741 140 629 140240 199023 180 707 157 339 159 551 171132 163 535

1001598 988 409 961597 964 587 953 923 969 467 963105 953982 937404

77 021 184 249 111747 85 058 110 610 96 292 140 941 134 040 126115

— 33 876 — 12 040 11113 — — —

28 026 47 863 49950 68 492 43 543 30 751 22 142 18 889 72 486

347123 326594 338569 332437 340696 342 678 310665 298237 314899

31 511 31 519 29 948 29 556 29 823 28 719 26 401 24 762 22 838

60 819 2 828 97 808 18660 76 639 16 213 3 707 4 509 26 608

1400 93594 1350 — 5725 2645 1825 9439

353 363 360 348 340 399 424 353 352

160 158 155 151

161 159 154 149

155,8 159,9 156,4 83,9

- 0,8 83,0

- 1,3 82,9

- M

157 151 152 144

173 172 167 167

210 617 196853 203 822 193 677

140 000 136 323 146 277 144 320

70 617 60 530 57 545 49 357

12 779 § 11410 § 12 324 § 12 818 6087 % 5848 § 6 374 § 5811

113,42 § 114,14 § 112,50 § 113,10

4 603 420 3 973 410 4 822 176 4 835 789

3 506 609 3 150 672 3 756 470 3 762 468 934 964 691 074 898382 915 201

4 081 175 3 645 176 3 924 598 3 990 848

3 195 798 2 903 105 3 143 859 3 163 770 733658 604 328 632 613 680 477

2 517 111 2 254 885 2 592 980 2 624 227

1981220 1 683 915 1 962 852 1 974888

1923 467 1 835 837 2113 652 2 287 132

1278 633 1 255 307 1 442 980 1 623 961

20 19 17 17 15

108 000 98 000 89 000 80 000 73 000

3011034 2 778 262 2 886 342

2 968313 2 892 162 2 999 420

5979 347 5 670 424 5 885 762

398 386 332311 3U5 648

227 863 221 862 206 207

626 249 554 173 511855

2 204 212 2 102 212 2 241 032

1803 562 1 736 563 1 790 772

4 007 774 3 838 775 4 031 804

25,6 25,1 24,8 26,7

24/2 20/5 15/10 15/7

5/U/2 51- 4/81/2 5/-

4/1 4/41/2 4/111/? 3/9

40 855 33 310 35 860 35 931

7527 6 552 8 342 10357

344 089 306 405 347 327 364 791 381 099

11519 9437 14180 18582 25390

6) 9542 6) 5188 6) 5602 6) 6118

297 791 247 591 261107 271 489

31584 33 544 37 837 37 906

67002 58 547 63 603 65 209

2 709 367 2 239 410 2 519 247 2 664 511

11549 11225 9 592 8 249

10996 9 905 10 752 11544

11043 7 914 7 689

7 986 6 474 7 356

§ 3730 § 3 809

i OQ 4 1 4

4^73 4)50 450 4)50

4,73 4,50 4,50 4,50

5,33 5,— 5,— 5,—

4,73 4,50 4,50 4,50

5,73 5,50 5,50 5,50

2,63 2.14 2,34 3,23

2,59 2,08 2,11 2,84

12,53 12,64 12,70 12,66

44,09 44,37 45,27 46,19

58.91 59,28 59,62 59,58 11,83 11,83 11,97 12,01

6,22 6,25 6,30 6,30

13,37 13,16 12,99 12,99

10,31 10,25 10,20 10,28

37,77 38,- 38.69 40,45

0,0035 0,0035 35;32W) 35,2810)

0,48 0,48 0,48 0,49

35,05 35,30 35,61 35,76

7,43 7,37 7,44 7,43

66,72 67,11 67,52 67,46

47,88 47,95 48,27 48,41

2,47 2.49 2,50 2,50

98.92 98,85 98,97 95,87 99,26 98,92 99,45 99,60

73 74 76 74 78

72 74 74 72 75

72 71 67 64 66

71 74 75 72 70

72 73 74 72 74 98 100 102 103 106 98 104 100 95 96 79 81 82 80 82

504 599 504 511 504 488 491 982 479 470

13 558 19285 20 661 20659 21209 116998 104 392 98451 96159 89977

— — 2000 4 000 —

124 431 123 471 127111 125633 165 310

157 068 152 049 154 592 152 919 159 518

915374 894 422 897 514 894150 894 523

94 497 85 869 72 408 85 021 52 016

3296 — — — —

56 280 62 829 49 309 48 789 29 741

322719 331 949 335 416 323693 315 475

22 409 20 792 20 072 19 333 18 482

13438 4 058 11802 3 263

747 — 2267 2 574

371 370 354 338

738 955 804 969

510325 566 919

228 630 238 050

14 707 368 18 234 795

10881526 14176219

3184 567 3 439 621

13 549 805 15 641 797

10 484 457 12406532

2 467 276 2 651 076 9010121 9 989 203 6 825 528 7 602 875 6 157 907 8 160 088

3 047 328 5 600 881

134 429 145 955

33 353 32 779

26 579 6) 26199

9 672 250 10 132 535

41658 40 616

45 739 43 197

107 048 32 560

2249 5588

1479 1 433

} 619 621

| 623 | 624

| 626 627

657 | 629

} 629 | 632

658 } 631

§ Voorloopige cijfers. het 2e kwartaal in de opbrengst van de maand April werden | ?) Apr. t/m Oct. 1924 13.

1) 1 = Alg. Indexcijfers. 2 = Indexcijfers van voedings- opgenomen. 8) Per billioen R.M. middelen e.d. 6) Bij eene gelijkmatige verdeeling over de maanden van 9) Per 100 PM.

2) Mededeelingen van de Directie van den Landbouw. het jaar van ongelijk vloeiende inkomsten wordende cyfers over i») Per 100 schillings (1 schilling = 10000 Kr.).

3) Zeeschepen te Amsterdam en te Rotterdam. Juni, Juli, Augustus, September, October, November, Decem- 11) Waaronder in April 1924 Staatsleening van f 58,2 millioen, <) Volgens opgave van den 3en Maandag der maand. ber 1924, Januari, Februari, Maart, April en de eerste vier in Juni 1924 f 80,4 millioen Aandeelen Kon. Ned. Mij. totExpl. S) "Bij da Y>eooï4ee\mg van dit cijfer is ex rekening medo maanden van 1925 resp. f 5 613 206, f 6215345, f 5941901, van Petr.bronnen in Ned.-Indiê en in Augustus 1924 f73,3

L tawwn, 'V.vX <\c. < ^ V ^ v. vii-, ^ \ S >vV,\T.-ü, ï V 1 V(-ev\UWr.

1925.

Jan./April

Zie blz. dezer afl.