is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwijderd. 19 64'. 6

&d. ^ 12. VOORWOORD.

\ \ ■ S9f/

De zeer betrekkelijke waarde der loon- en arbeidsduurgegevens, welke de Kamers van Arbeid jaarlijks ingevolge het Kon. besluit van 19 Februari 1906 Stbl. no. 36 op de staten model J verzamelen en de hooge kosten aan de tot dusver gevolgde wijze van publicatie dezer gegevens verbonden, hebben geleid tot de overweging in hoeverre op de drukkosten der gegevens over 1911 ware te bezuinigen. Dientengevolge is er van afgezien wederom alle bedrijven, waarover gegevens verkregen werden, op te nemen. De minder belangrijke bedrijven en de bedrijven, waaromtrent slechts weinig gegevens ontvangen werden, zijn ditmaal buiten beschouwing gelaten.

Ten aanzien van de inlichtingen omtrent de overige bedrijven is in de eerste plaats onderzocht, welke gegevens geheel of op enkele ondergeschikte punten na, gelijk waren aan die, welke ten vorigen jare werden gepubliceerd. Deze zijn niet meer opgenomen; alleen zijn in een tabel de bladzijden aangegeven, waarop men de gegevens over 1910 in het Bijvoegsel van Aflevering 12, 1911, kan terugvinden. (A).

In een overzicht (B) zijn de voornaamste verschillen opgenomen betreffende die bedrijven en plaatsen, waarin de toestand sedert het vorige jaar wijziging onderging of waaromtrent ditmaal, ter vervanging van de gegevens over het vorige jaar — omdat deze bij nader onderzoek minder juist of minder volledig bleken —, andere gegevens werden ontvangen dan voor 1910. Kleine verschillen, b.v. in de schatting van de kosten van gereedschappen, zijn verwaarloosd, evenals de veelal toch onvolledige mededeelingen omtrent het bestaan van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid, deze beide laatste voor zoover zij slechts uitzondering en geen regel zijn. Ook zijn buiten beschouwing gelaten de mededeelingen omtrent tijdelijke toeslagen in verband met de duurte der levensmiddelen, indien reeds in den loop van het jaar in een der afleveringen van het Maandschrift van deze toeslagen melding is gemaakt.

Ten slotte zijn in een ander overzicht (C) opgenomen de voornaamste mededeelingen omtrent bedrijven en plaatsen, waarover over 1910 geen, over 1911 daarentegen wel inlichtingen werden verkregen.

De Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek,

H. W. METHORST.

's-Gravenhage, 21 December 1912.