is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARRPTnQRPTTPö i x*- a- * Aanvragen Plaatsingen

AKühiUbübUKb Aanbiedingen Aanvragen op 100 Plaatsingen op 100

van door aanbiedingen van aanbiedingen

TE • werknemers, werkgevers. van werknemers. van

werknemers. werknemers.

Amsterdam (gem.) 38 590 28 758 74,52 17 650 45 74

Arnhem (gem.) 4 084 2 342 57,35 1 660 40,65

Delft (gem.) 686 413 60,20 309 45,04

Dordrecht (gem.) 2 385 1071 44,91 493 20,67

Ènschede (gem.) 1894 1 499 79,14 872 46 04

Gouda (gem.) 587 339 • 57,75 283 48 21

s-Gravenhage (gem.) . . . . 21 442 14 854 69,28 9 046 42 19

Groningen (gem.) 5 596 2 893 51,70 2 568 45,89

Haarlem (gem.) 3 061 1 598 52,21 1 220 I 39,86

Den Helder 5 _ _ , 2 i 40 —

's-Hertogenbosch (gem.)... 587 258 43,95 97 16 52

Leeuwarden (gem.) 2 116 882 41,68 576 27,22

Leiden (gem) | 1183 ! 291 24,60 i 201 16,99

Maastricht 492 230 46,75 168 3415

Nijmegen (gem.) 1 371 1094 79,80 510 I 37 20

Rotterdam (gem.) 10 896 5 499 I 50,47 3 781 34 70

Schiedam (gem.) 998 555 55,61 389 38,98

Utrecht 482 272 56,43 193 40,04

Ven o (gem.) 287 334 116,38 135 47,04

Zwolle (gem.) 1 557 1 000 , 64,23 582 37,38

Op 100 aanbiedingen kwamen in 1911 bij geen enkele beurs 50 of meer plaatsingen tot stand. Het gunstigst was deze verhouding bij de beurs te Gouda, plaatsingen op 100 aanbiedingen; hierop volgen de beurzen te Venlo (47 04), Enschede (46,04), Groningen (45,89), Amsterdam (45,74), Delft (45,04), s-Gravenhage (42,19), Arnhem (40,65) en Utrecht (40,04). Bij de overige beurzen kwamen op 100 aanbiedingen 40 of minder plaatsingen tot stand.

Werkloosheid verzekering.

(Assurance contre le chómage.)

Januari (janvier) 1912.

In de wijze van publicatie van de gegevens der werkloosheidverzekering is eene aanmerkelijke vereenvoudiging aangebracht. Sedert Januari 1911 werden in net Maandschrift uitgebreide overzichten opgenomen, bevattende: 1°. de werkloosheid in de bij de gemeentelijke werkloozenfondsen aangesloten organisaties, en 2(. de werkloosheid in alle organisaties, welke uitkeering verstrekken in geval van werkloosheid. De voornaamste cijfers van deze overzichten zijn ongetwijfeld vervat in de opgaven van de verhouding tusschen het aantal tegen werkloosheid verzekerde leden en het aantal werkloozen onder hen, en in de opgaven van het aantal dagen werkloosheid per werkloiaze. Deze meest belangrijke gegevens zullen in het vervolg in de plaats van de vroeger opgenomen uitgebreide overzichten worden gepubliceerd, doch alleen voor de beroepsgroepen, waarin het aantal verzekerde leden van voldoende grootte is om aan de verhoudingscijfers waarde te kunnen toekennen, en voor de steden met 50 000 of meer inwoners.

Ter vergelijking worden daarnevens opgenomen de overeenkomstige cijfers van de vorige maand en van dezelfde maand in het vorige jaar. De opgaven zijn ook nu gebaseerd op eene berekening van wekelijksche gemiddelden. In het overzicht zijn mede vermeld, voor de voornaamste beroepsgroepen en de groote gemeenten, het gemiddeld aantal verzekerde leden in de maand, waarover het onderzoek loopt.

Behalve deze maandelijksche gegevens, zal eens per jaar een statistiek worden gepubliceerd, bevattende meer uitvoerige opgaven, o. a. eene opgave voor elk gemeentelijk werkloozenfonds afzonderlijk, van het aantal aangesloten organisaties, het aantal verzekerde leden en het bedrag van de uitkeering en van den bijslag.