is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verlangd werd, dat de groote werkgevers, die weigerden de verhoogde tariefloonen te betalen en hunne goederen door andere sleeperspatroons lieten vervoeren, zouden terugkeeren naar hunne vorige sleepers, en voorts, dat alle sleeperspatroons de collectieve arbeidsovereenkomst zouden onderteekenen.

Door deze staking liet zich de toestand in de Rotterdamsche haven ernstig aanzien en dreigden de belangen van den handel te zullen worden geschaad. Vandaar dat de sleeperspatroons al het mogelijke in het werk stelden om een beteren toestand te verkrijgen. Hunne pogingen om de werkgevers, die van sleeperspatroon veranderd waren, te bewegen bij hun ouden sleeper terug te keeren, mislukten.

De sleeperspatroons pleegden daarna overleg met het bestuur der gezellenorganisatie. De patroons zegden den gezellen hunne medewerking toe in hun pogen om de patroons, die beneden het geldende tarief de goederen vervoerden, te bewegen, eveneens de collectieve arbeidsovereenkomst te teekenen, onder voorwaarde, dat dan de algemeene staking zou Worden opgeheven.

De werkliedenorganisatie besloot daarop den 8en Januari de staking op te heffen, maar den strijd tegen de patroons, die de tarieven niet verhoogd hadden, onverzwakt voort te zetten. Zij overwoog daarbij, dat de staking niet was gericht tegen de sleeperspatroons, die de collectieve arbeidsovereenkomst hadden onderteekend, maar begonnen was om het eenmaal verkregen hoogere loon te handhaven; dat op de groote werkgevers, die van sleeper veranderd waren, de verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen rustte en dat door voortzetting der staking de geheele handel schade zou lijden.

De strijd der organisatie zou verder alleen worden gevoerd tegen de patroons, die weigerden de verhoogde sleeploontarieven in te voeren en tegen de werkgevers, die aan deze patroons het vervoer hunner goederen zouden opdragen.

Op 8 Januari hervatten alle sleepers den arbeid.

Broodprijzen.

(Prix du pain.)

De thans gepubliceerde statistiek der broodprijzen over het 2e halfjaar van 1911 is een voortzetting van die, welke voorkomt op blz. 526 en vlg. van de 8e aflevering van den vorigen jaargang.

Uit den staat op blz. 130, welke een overzicht geeft van den loop der broodprijzen sedert 1 Juli 1903, blijkt dat de gemiddelde prijs van 1 K.G. van drie der in het hoofd van den staat genoemde broodsoorten gedurende het 2e halfjaar van 1911 resp. 0,02, 0,10 en 0,02 cents goedkooper en van één soort 0,09 cents duurder was dan in het voorgaande halfjaar.

Van de 197 bakkers die over de beide halfjaren opgaven betreffende het gebuild tarwebrood (melkbrood) inzonden, hielden 144 deze broodsoort op den prijs welke er in het laatst van het le halfjaar voor betaald werd. Door 46 bakkers werd het brood duurder verkocht; van dezen noemden 28 als oorzaak „stijging der graan- en meelprijzen", 15 „stijging van meel- en melkprijzen", terwijl 2 bakkers geen reden opgaven. Door 1 bakker werd het brood duurder verkocht wegens het leveren van betere kwaliteit. 7 bakkers verkochten het brood goedkooper ; 4 van dezen gaven als reden op „concurrentie", 1 schreef de daling toe aan „lager meelprijzen', 1 aan „minder soort melk"; door 1 bakker werd de oorzaak niet medegedeeld.

Het gebuild tarwebrood (waterbrood) werd door 127 bakkers op denzelfden prijs gehouden. 31 verkochten het brood duurder; 30 van hen gaven als reden °P «stijging der meel- en graanprijzen", 1 verkocht het brood duurder „om iets meer te kunnen verdienen". Slechts door 3 bakkers werd het brood goedkooper verkocht: concurrentie was in 2 gevallen, de lagere meelprijs in 1 geval de oorzaak.

Het ongebuild tarwebrood werd door 122 bakkers op denzelfden prijs gehouden; 29 verkochten het brood duurder als gevolg van de stijging van de prijzen der grondstoffen, door 2 werd de reden van de prijsstijging niet medegedeeld. 4 bakkers verkochten het brood goedkooper; als reden hiervoor werd

5