is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 11, 30-11-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer bijeenroepen of een nieuwe instellen; de door deze commissie gedane voorstellen worden op dezelfde wijze behandeld als de oorspronkelijke.

De Minimum Wage Commission mag te allen tijde in bedrijven, waarin hoofdzakelijk jeugdige arbeiders werken, een enquête houden naar de loonen dier werklieden en minimumloonen voor hen aangeven; vervolgens wordt gehandeld alsof deze door een looncommissie waren vastgesteld. Zij is bevoegd getuigen te dagvaarden, den eed op te leggen en inzage te eischen van alle bescheiden der werkgevers, welke op de aan vrouwen en jeugdige arbeiders betaalde loonen betrekking hebben.

Nieuwsbladen, die weigeren of nalaten de gegevens, besluiten of kennisgevingen van de Commission tegen den gewonen prijs te publiceeren, zijn strafbaar met een boete van minstens £ 20 voor elke overtreding.

De wet opent de mogelijkheid voor den werkgever, om voor het hooggerechtshof onder eede de verklaring af te leggen, dat betaling van het vastgestelde minimumloon zijn onderneming ernstig in gevaar zou brengen; in dat geval zal de naam van dien werkgever niet gepubliceerd worden.