is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 2 en 3.)

Onderneming

KAMER VAN ARBEID voor te~

(Ingevuld voorbeeld.)

Opgaven omtrent het loon en clen arbeidsduur van werklieden gedurende het tijdvak 1 tot en met 14 September 1913.

(voorbeelden)

1. Jansen, P. G. 1. Bussum 1. Aannemersbedrijf

2. Petersen, L te 2. Leiden Aard van het bedrijf 2. Kleermakersbedrjjf (Heerenbovenkleeding)..

3. N.V. De Toekomst 3. Arnhem 3. Sigarenfabriek

Beroep of vak

der werklieden.

Aantal der in kolom a bedoelde werklieden, op wie de in de volgende

kolommen vermelde inlichtingeni betrekking hebben.

M. V.

21 jaar en

ouder, beneden

21 jaar. I 21 jaar en

ouder, beneden 21 jaar.

Loonregeling.

In deze kolom te vermelden naar

welken maat- Rj1sl„„„n in staf (per uur, «'fin dag, week, wlkp

—boven'het in

het loon bere kolom f 0pg6" kend wordt en Seveu eeIlhei^ daarbjjïevens 'oon genoten op te geven hoeveel het • loon per eenheid bedraagt.

Verdiend loon.

Loon door den in een deikolommen b—e vermelden werkman gedurende het aangegeven tijdvak verdiend

in totaal (dus met inbegrip van bijslagen in geld en het loon voor extra arbeid), overwerk en nachtarbeid, deze laat- ® ste voor zoover K §f hij uitzondering p c en geen regel is.

Zondagsarbeid, g. &

voor zoover deze * g

uitzondering en P;® geen regel is.

Arbeidsduurregeling.

Uren van aanvang en ' einde van ,

den dagelijkschen arbeidstijd (schaft- en rusttijden inbegrepen).

de verschillende dagelijksche schaft- en rusttijden.

Gewerkte uren.

kant. uren, gedurende welke loor den in een der kol. b—e vermelden werkman in het langegeven tijdv. is gewerkt:

loiciai aaniai uren tuus met inbegrip van extra arbeid), na aftrek van de schaft - en rusttijden, overwerk en nachtarbeid, deze laat- ® ste voor zoover hij uitzondering p g en geen regel is. p g &

Zondagsarbeid, 2. £ voor zoover deze «P* g uitzondering en' &0 geen regel is.

Regeling voor de

betaling van extra arbeid (d.i. overwerk,

Zondagsarbeid, de Opmerkingen, beide laatste voor zoover zij uitzondering 3n geen regel zijn).

a. | &. j c. | d. e. f. g. i h. j i. j. k. j l. j m. j n. | o. p.

— _

Voorbeeld no. 1. |

Timmerman . 2 — - — 20 ct. per uur. - f 23,90 f2,- — Maandag t/m Vrijdag. 117% 8 — 6—12's nachts 25 —

7v.m.-6n.m.l 8l/2-9,12-1, pet.; 12 'snachts

4—41/4. ; —6 v.m. 50 pet.

Zaterdag. en Zondagsarbeid (Zat. 12 's nachts—

7 v.m.-5n.m.| 8V2-9, 12-1. i Zondag 12'snachts) 100 pet.

3 _ _ _ 25 „ „ „ — 27,375 — — Idem. 109»/2 — — Idem. I —

1 — — — 23 „ „ „ — 25,185 — — Idem. 109V2 — — Idem. i —

1 — — — f15 per week. Vrij wonen. 30,— — — Idem. 109^2 — — Dezelfde pereenten j Is meesterknecht.

boven het van \

het weekloon afgeleide uurloon.

— 2 — — „ 1 „ „ — 2,— — — Idem. 1091/" — — Geen regeling om- I —

dat extra arbeid |

Voorbeeld no. 2. ! ! nimmer behoeft verricht te worden.

Kleermaker. . 2 — —• — Volgens bij- — 34,— Hier kan niet van Geen regeling. 135 Hier kan niet van Steeds dezelfde Van het loon in ko-

gaand — of gesproken worden; (Werken thuis.) gesproken worden; stukloonen. lom h moet f5,—

op de achterzijde vermeld — er is geen regeling. I er is geen regeling. af voor één hulp

! tarief. i I | die f2,50 per week verdient.

1 — — i — Idem. — 27,— Idem. Idem. 99 Idem. Idem. ^ Werkt zonder hulp.

Pompier ... 4 — — I — 30 ct. per uur. — 39,60 — I f 3,60 Maandag t/m Zaterdag. 126 — | 6 8—10 n.m. 25 pet.; —

8v.m.-8n.m.l 12—2. 10 n.m.—6 v.m. 75

pet.; Zondagsarb. (Zat. 12 'snachtsZond". 12 's nachts) 100 pet. extra.

Coupeur ... 1 — — — f2000 per jaar. — 76,92 j Kan niet van ge- Maandag t/m Zaterdag. 114 6 i — Voor het vaste j —

j 1 sproken worden. 9v.m.-8n.m.! 12—2. I ! jaarl. moet al het |

Voorbeeld no. 3. | ! I | j voorhanden werk worden afgemaakt.

Sigarenmaker. 3 — 1 — ! — I f 4,50 per 1000 5 sigaren per 27,50 — — Maandag t/m Vrijdag. I 117 — I — Geen vaste rege- I Van het loon in ko-

sigaren. dag. 7v.m.-7n.m.| 12—2. ling. De verhoo- lom h moet f B,—

Zondag. S i ging wordt gere- af voor een wik-

7 v.m.-5n.m.i 12—11/2- I geld naar omstan- keimaker, die f 1,50

I digheden. | per week verdient.

1 — I — : - f 4,- per 1000 Idem. 20,— — ! - Idem. ; 117 — I — -Idem. ! Geen wikkelmaker,

sigaren. j | ] | j

Stripster. . . — — ! — ! 3 3 et. p. i/2K.G. — 6,50 - ! — Idem. 117 — — Extra arbeid komt —

enz. II lil 1 I I I I nimmer voor. 1

N.B. Op dezen staat zijn de gegevens van 3 verschillende ondernemingen vermeld om de daarop betrekking hebbende wyze van invulling te geven, in werKenjKneiu mogeu eouwji, up één staat, zooals uit de voorschriften blijkt, slechts gegevens omtrent één onderneming voorkomen. CfQ