is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Delft ')• Een poging door de werklieden van de lijm- en gelatinefabriek te Vrijenban aangewend om loonsverhooging te verkrijgen, is mislukt.

Aan de Ned. gist- en spiritusfabriek te Hof van Delft is het loon van het machinepersoneel (afd. smeden) verhoogd met 2, 3 en 4 ets. per uur.

Het loon der sigarenmakers werd door één niet-georganiseerden fabrikant binnen een tijdsverloop van twee weken tweemaal verhoogd en wel de eerste maal met 25 a 50 ets. en de tweede maal met 50 ets. voor enkele merken.

— Delfzijl. Door den Raad dezer gemeente werden in zijne vergadering van 27 Februari 1913 bepalingen omtrent uitkeering van loon aan de arbeiders bij den reinigingsdienst ingeval van ongesteldheid vastgesteld. Hieraan is het volgende ontleend. In geval van ziekte, waarvan de werklieden ten spoedigste kennis moeten geven aan den directeur, wordt het loon gedurende drie maanden geheel doorbetaald en gedurende de daaropvolgende drie maanden voor de helft. Indien tusschen twee verhinderingen wegens ongesteldheid de betrekking niet ten minste drie maanden onafgebroken door den betrokken arbeider is waargenomen, worden die twee verhinderingen — tenzij uit een schriftelijke verklaring van een geneesheer blijkt, dat de laatste door eene andere ongesteldheid dan de eerste ontstond — als eene doorloopende aangemerkt.

Aan deze bepaling werd tot 1 Januari 1913 terugwerkende kracht toegekend.

— Dordrecht 2). Door de timmerlieden en stukadoors wordt een actie gevoerd om het loon der eersten van 22 op 25 ets. en dat der laatsten van 23 op 25 ets. per uur te brengen; tevens wordt geijverd voor invoering van den vrijen Zaterdagmiddag. Het loon der steenhouders werd tengevolge van het in werking treden der Steenhouwerswet, bij onderling overleg op 1 April met 1 et. per uur verhoogd; met ingang van 1 Juli en in het najaar zal nogmaals 1 ct. loonsverhooging worden toegekend.

')• Aan de Kamer is door de bakkersgezellen verzocht, de pogingen

die deze aanwenden bij de patroons ter verkrijging van sluiting der broodbakkerijen op den tweeden Pinksterdag, althans in zooverre dat op dien dag geen brood gebakken noch bezorgd wordt, te willen steunen.

Door de werklieden aan de guanofabriek te Zwijndrecht is aan de directie om loonsverhooging verzocht. De directie deelde mede, dat te zijner tijd een beslissing zal worden genomen. Aan de zwavelzuurfabriek te Zwijndrecht is het drieploegenstelsel voor de werklieden ingevoerd.

Groningen 2). Het uurloon der gewone steenhouwers en dat van de steenhouwers, werkende in zandsteen werd in verband met het in werking treden der Steenhouwerswet met resp. 2 en 1 ets. verhoogd en gebracht op resp. 27 en 29 ets.

Door een landelijk comité, samengesteld uit vertegenwoordigers der verschillende meubelmakersgezellenvereenigingen, wordt een actie gevoerd om loonsverhooging. De pogingen, in Groningen daartoe aangewend, leidden nog niet tot een resultaat.

Als gevolg van een actie der houtwerkers werd het uurloon dezer werklieden bij enkele patroons met 1 ct. verhoogd, doch voor de schafttijden wordt nu het loon niet doorbetaald, waardoor hiervan een bedrag van 48 ets. wordt afgetrokken.

Door een der grootste scheepsbouwersfirma's werd het loon harer werklieden (ruim 40) met gemiddeld 6 pCt. verhoogd.

— Haarlem 2). Met ingang van 17 Maart j.1. werd het standaardloon der behangers met 1 ct. verhoogd en gebracht op 25 ets. per uur. Door een tweetal schildersgezellenorganisaties is een loonsverhooging gevraagd tot 27 of 28 ets. en een vaste arbeidsduur van niet minder dan 48 uur in den winter. Op dit verzoek is door de patroonsvereeniging afwijzend beschikt. Door de vereeniging van steenzetters, walwerkers en vervoerders van bouwmaterialen „Vooruit" is een nieuwe loonregeling gevraagd, welke haar beslag heeft gekregen.

— 's-Hertogenbosch 2). De pogingen door de werklieden in het steenhouwersbedrijf aangewend ter verkrijging van hooger loon, leidden nog niet tot een resultaat.

') Kamer van Arbeid voor de Voedings- en genotmiddelen. 2) „ „ „ „ „ Bouwbedrijven.