is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakbeweging. De jaarvergadering van den Bond van Machinisten en Stokers in Nederland, gehouden op 23 Maart 1913 te Vlaardingen, besloot o.a. den naam der organisatie te veranderen in Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel. Voorts werd bepaald, dat het orgaan in het vervolg in plaats van éénmaal per maand om de veertien dagen zal verschijnen.

— Op de jaarvergadering van de Nederl. Vereeniging van Glas- en Aardewerkers, gehouden op 30 Maart j.1. te Schiedam, werd de contributie verhoogd en bepaald op resp. 14, 22, 34 en 40 ets. per week, naar gelang het loon resp. minder dan f 12, van f 12—f 16, van f 16—f 20 of meer dan f 20 per week bedraagt.

— Op de algemeene vergadering van den Centralen Bond van Transport- en Havenarbeiders, gehouden te Zaandam op 20 April, werd besloten tot het stichten van een afzonderlijk strijdfonds, te vormen uit vrijwillige bijdragen van de leden. Voorts werden de statuten zoodanig gewijzigd, dat voortaan het dekpersoneel der sleepbooten niet meer in den Bond wordt opgenomen. Dit personeel zal georganiseerd worden door den Bond van Machinisten en Stokers.

•— Op de algemeene vergadering van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, gehouden op 20 en 21 April te Amsterdam, werd een motie aangenomen, waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat voortaan wanneer er een werkstaking uitbreekt onder de leden van een der afdeelingen, elk lid der Federatie één uur loon per week stort zoolang de staking duurt. Voorts werd besloten het orgaan voortaan wekelijks in plaats van tweemaal per maand te doen verschijnen.