is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid verzekering.

(Assurance contre le chómage.)

24 Februari (février)—29 Maart (mars) 1913.

Werkloosheid in de bij onderstaande gemeentelijke werkloozenfondsen aangesloten organisaties.

Opgaven van de fondsen. (Chómage dans les organisations, affiliées aux fonds communaux de chómage ci-dessous.) ■ Renseiqnements des fonds.

NAMEN DER VEREENIGINGEN. (Noms des syndicats.)

Aantal verzekerde leden. (Membres assurés.)

Aantal verzekerde leden, die werkloos waren.

(Chómeurs.)

Aantal werklooze leden, die uitkeering van hun vereeniging ontvingen.

[Chómeurs, indemnisés par leurs syndicats.)

Aantal werklooze leden, die gemeentelijken bijslag ontvingen.

I (Chómeurs, ayaïit regu des majorations du fonds communal.)

Aantal dagen werkloosheid (Chómage [en jours]

der in kolom 3 genoemde werk-

loozen.

des chómeurs de la col. 3.)

(der in kolom 4 genoemde werkloozen), waarover uitkeering werd verstrekt.

des chómeurs de la col. 4.)

(der in kolom 5 genoemde werkloozen), waarover bijslag werd verstrekt.

des chómeurs de la col. 5.)

Aantal dagen werkloosheid (per werklooze) (Chómage [en jours] var chómeur

(der in kol. 4 ,H . , , K der in ge°°e^de 'genoemde

k°noemdf6" Czen),

werkloozen. waarover

>- werd bijslag werdi meurs °de la verstrekt. verstrekt. colonne 3.) des ch6. des chómeurs de la mcZnnee5)a colonne i.) colonne ö->

Zondagen niet medegeteld. (Non compris les dimanches.)

Bedrag der gedane uitkeering uit de kas der vereeniging, in guldens.

{Montant des indemnités, en florins.)

Bedrag der gedane uitkeering per werklooze, in guldens.

{Montant des indemnités par chómeur, en florins.)

Bedrag van den gemeentelijken bijslag, in guldens.

(Montant des majorations, en florins.)

Bedrag van den gemeentelijken bijslag per werklooze, in guldens.

(.Montant des majorations par chómeur, en florins.)

Gemiddelde der vijf weken, loopende van 24 Febr.—29 Maart 1913. (.Moyenne des cinq semaines, du 24 fe'vr.—29 mars 1913.)

1 ' 2 I 3 | 4 I 5 |. 6 | 7 | 8 j 9. I 10 11 j 12 13 14 15

Amsterdam.

Algem. Ned. Typografenbond (afd.

Amsterdam). 1388 9,— 6,60 6,60 50,— 36,80 36,80 5,5 : 5,5 5,5 23,74 3,60 18,20 2,76

Centr. Bond v. Bouwvakarbeiders (afd.

Amsterdam) . . _ 210 9,60; 7,40 7,40 49,80 34,— 34,— 5,2 4,6 4,6 17,— 2,30 17,— 2,30

Metselaars- en Opperliedenvereeniging

„St. Marinus" 178 9,40; 9,— 8,60 31,40 28,— 27,40 3,3 | 3,1 3,2 21,— 2,33 13,70 1,59

Timmerliedenvereen. ,,St. Joseph". . 262 3,—[ 1,80 1,80 15,— 6,20 6,20 5,-' j 3,4 3,4 3,72 2,07 3,10 1,72

Timmerlieden ver. „Bewust Streven" . 180 1,80 1,80 1,80 10,80 10,80 10,80 6,- ; 6,- 6,- 5,40 3,- 5,40 3,— Timmerliedenvereeniging „Coneordia

Inter Nos" 1163 45,80: 15,801 15,80 210,— 73,— 73,— 4,6 4,6 4,6 43,08 2,73 35,90 2,27

Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering"...... 226 23,80. 10,60, 10,60 105,60: 63,60 63,60 4,4 , 6,- 6,- 31,80 3,— I 31,80 3,—

Prot. Chr. Timmerliedenvereeniging . 212 4,80 3,60 3,— 19,80 17,40 14,20 4,1 4,8 4,7 13,92 3,87 7,10 2,37 Prot. Chr. Metaalbewerkersvereeniging

„Rehoboth" 105 1,— 0 0 5,80 00 5,8 0 0 000 0

Amsterdamsehe Voegers vereeniging . 86 9,40 9,40 9,40| 23,40 23,40 23,40 2,5 2,5 2,5 17,55 1,87 11,70 1,24

Amsterd. Lood- en Zinkwerkersver. . 161 11,— 7,80 7,40! 54,60; 46,80 44,40 5,- 6,- 6,- 23,40 3, 22,20 3^—

Prot. Chr. Sehildersgezellenvereen. . 68 2,60 0 0 15,40 00 6,- 0' 0 0000 Schildersgezellenvereeniging „ Vooruitgang zij ons doel" 600 42,40 0 0 252,40 00 5,9 0 0 0000

Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en

Handelsbedienden (afd. Amsterd.) . 172 1,— 0 0 6,— 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

Hotel-, Café- e,n Restaurantpersoaeel 1 \ \ \ n 1 1 \\ \ \ \

; _ SLÖÖV V4.—V AA,— ' TV.«Ö\ «J..4Q CVÏ>,—\ 4A VS» V 4A v \ 'i.Sbft ÏAS

Ned. Chr. Bouwarbeidersboud (afd. II 1 1/ / j j II j / /

Amsterdam) / 51 2,—: 0,60 0,601 6,40 1,60 1,60! 3,2 / 2,7 2,7 // 1,— / 1,67 / 0,SO / 1,33

Metanlbewerkersver. „St. FAov" . . / 223 3,20 3,— 2,— 16,40 10,60' 10,60 5,1 5,3 5,3 9,35 4,67s 5,30 j 2,65 Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Amsterdam) 930 7,80 1,80 1,80 45,20 9,20 9,20 5,8 5,1 j 5,1 6,44 3,58 4,60 2,55 5

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewer-

kersbond (afd. Amsterdam) . . . 1210 38,—j 19,20 19,20 213,— 103,60 103,60 5,6 5,4 5,4 51,80 2,70 51,80 2,70 Idem (afd. sorteerders en plakkers) . 126 5,—; 4,80 4,80 29,40 27,— 27,— 5,9 5,6 5,6 13,50 2,81 13,50 2,81 Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden (afd. Amsterdam). . 715 21,—I 5,— 4,— 126,— 28,— 21,20 6,- 5,6 5,3 19,43 3,89 10,50 2,625 Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mereurius" (afd. A'dam). 216 4,80' 1,20 1,20 28,80 7,20 7,20 6,- 6,- 6,- 12,30 10,25 3,20 2,67 Bouwvaksjouwers- en opperliedenver.

„Ontwaakt door nieuw leven" . . 160 20,20; 10,— 10,— 121,20 60,- 59,20 6,- 6,- 5,9 30,— 3,- 29,60 2,96 Alg. Ned. Lito-photografen- en Chemi-

grafenbond (afd. Amsterdam). . . 425 3,80 2,20 2,— 22,80 13,20 12,— 6,- 6,- 6,- 5,42 2,46 4,07 2,035 Arnhem.

Alg. Ned. Typografenb. (afd. Arnhem). 167 3,—! 3,— 3,— 15,80 15,80 15,80 5,3 5,3 5,3 10,535 3,51 7,90 2,63 Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Arnhem) 147 15,—; 14,60 14,60 55,—: 53,20 53,20 3,7 3,6 3,6 26,60 1,82 26,60 1,82

Timmerliedenvereeniging „St. Joseph". 54 1,60; 1,60 1,60 7,80 7,80 7,80 4,9 4,9 4,9 3,90 2,44 3,90 2,44 Vereeniging van Bouwvakarbeiders

„Nieuw Leven" 53 10,— 10,— 10,— 28,60 28,60 28,60 2,9 2,9 2,9 14,30 1,43 14,30 1,43

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Arnhem) 103 6— 6,— 6,— 19,—! 19,— 17,60 3,2 3,2 2,9 9,50 1,58 8,90 1,48

Vereeniging van Handlangers en i .

Opperlieden „Steunt Elkander". . 57 13,—j 9,60 9,60, 52,60 36,60j 36,60 4,- 3,8 3,8 18,30 ; 1,91 18,30 1,91

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd. ; !

Arnhem). 42 0,40 0,20 0,20 2,40 1,20| 1,— 6,- 6,- 5,- 0,66 3,30 0,50 2,50

Kalk- en Steenbewerkersvereeniging

„De Heilige Vier Gekroonden". . 97 8,80 8,80 8,80 19,80 19,S0: 19,80 2,2 2,2 2,2 8,85 j 1,— 8,85 ■ 1,—

Sehildersvereeniging „Arnhem". . . 104 0,60 0,60 0,60 2,60; 2,60| 2,60 4,3 4,3 4,3 0,91 1,51 0,91 j 1,51 Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewer-

kersbond (afd. Arnhem) .... 79 0,20 0,20j 0,20 1,20; 1,20 1,20 6,- 6,- 6,- j 0,84 4,20 0,60 j 3,— Dordrecht.

Dordreehtsehe Steenhouwersvereen. . 38 0,80 0,80 0,40 2,80 2,80! 0,40 3,5 3,5 1,- , 1,40 1,75 0,20 0,50 Alg. Ned. Typografenbond (afd.

Dordrecht) 51 0,20 0 0 1,20: 0:0 6,- 0 0 0 0 0 ; 0

Dordreehtsehe Seheeps- en Bootwer-

kersvereeniging ....... 31 3,60 1,601 1,60 19,40; 9,40; 9,40 5,4 5,9 5,9 3,29 2,56 3,29 1 2,56

Machinisten- en Stokersvereen. „Sta

Pal" 461 0,80 0,40 0,40 4,80; 2,40 2,40 6,- 6,- 6,- : 0,96 j 2,40 0,96 j 2,40

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd..

Dordrecht) . 252 0,20 0,20 0 1,20 1,20 0 6,- 6,- 0 0,67 3,36 0 0

Dordreehtsehe Sehildersgezellenvereeniging 38 1,— 0,20 0,20 4,80; 0,40; 0,40 4,8 j 2,- 2,- 0,14 0,70 0,14 0,70

Ned. B..-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Dordrecht) 70 1,— 0,60 0,60 6,— ! 2,80! 2,80 6,- i 4,7 ; 4,7 | 2,66 4,43 1,40 j 2,33

I ! II ! I il I 'I