is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| 2 | 3 | 4 5 j 6 i 7 I 8' II 9 j 10 ! 11 li 10 1 13 14 15

Prot. Chr. Kalk- en Steenbewerkers- ] ! ' I

vereemging •••••••• 51 ?>25 6,25 6,25 30,75 20,25 20,- 4,2 ! 3,2 3,2 1 30,125 1,62 . 10,— i 1,60

Nat. Bond v. Handels- en Kantoorbed. ■ • i

„Mercurius" (afd. 's-Gravenhage) . 185 0,25 0,25 0 ! 1,75 1,— 0 7 - 4 - 0 I 0 50 2 — 0 0

„Door Patrimonium Sterk" . ... 57 0,75' 0,75 0,75 4,50 4,50 4,50 6,- 6,- 6,- 2^25 £ - 2 25 3 -

AaiJv- en oteenbewerkersvereeniging | I ' . '

„St. Marinus" . . ..... 101 6,25 5,50 5,50 29,25 21,75! 21,75 4,7 3,9 3,9 10,875 1,98 10 875 1,98 „Onze Hulp is in den Naam des

Heeren" 141 !>— 1 ~ 1.— 4,50 2,251 2,25 4,5 2,2 2,2 1,12» 1,12» 1,12» 1,12'

Haarlem en Schoten.

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Haar-

, ,lem) • 256 °>25 °>25 0 1.50 1,50 0 6,- 6,- 0 i_4_o 0

Alg. iNed. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem) 230 5,50 1,50 0,50 j 33,— 9— 3 6- 6- 6 fi 30 4.90 n ïs i m

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd. jl b' b' b,dU 4)20 °'7° 1'50

Haarlem) ........ 158 2,— 0,25 0 6,— 0,75 0 3,- 3 - 0 ' 0 376 1 50 0 0

Chr. Vereemgmg tot bestrijding der || | '

werkloosheid 101 0,50 0,50 0,50,1 3,— 3,— 3,— 6 - 6 - 6 - 1 25 50 1 95 sm

Ned. JEL-K. Metaalbewerkersbond (afd. [ ' ' b' ' ")5U 1,20 2'J°

-Haarlöm) 102 0,50 0,25 0,251 2,50 1,25 1,25) 5,- 5 - 5 - ■ 1 06 4 25 0 31 195

Nat. Bond v. Handels- en Kantoorbed. | ' ' ' ' ' U'di

„Mercurius" (afd. Haarlem) . . . j 107 1,— 0 0 6,— 00 6,- 0 0 0000

Nijmegen.

R.-K. Timmerliedenvereeniging „St.

Jozepl1" 13é °.75 0,75 0,75 3,25 3,25 3,25' 4,3 4,3 4,3 1,62» 2,17 162» 217

I 1 ! '

Rotterdam.

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

861 3-,s w H !2'50 •- *■- ">■*« *» w»

,w.ig 111 w •" °'60l ■*» 3-" H w : M M» *- ».»' W»

.Rotterdam) . ., . . . 142 1,— 0 0 j 6,— 00 6,- 0 0 0000 JNat. Bond van Handels- en Kantoor-

bed. „Mercurius" (afd. Rotterdam), 570 1 — 1,— 0 6—6—0 6 r, n 1 q n n

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Rot- I ' ' 6'~ ° 330 0

terdam) -260 0,25 0 0 1 1,50 0 0 6 - 0 0 ! ft ft ft ft

Ned. II.-K. T\ \ \ \ \\ ' . ' \ 0 10

■ ■ \ ^ "V.,- ^ ^ 0,50

Alg. JVed. Timmerliedenbond (afd. / ƒ / / H / H / / II l I

/«/ «»ƒ w O.» «Y u u t t w S/_/ 4_

R.-K. Textielarbeidersvereeniging : ; j I | ' I

Ne^K-K6 Metaalbewerkersbond (afd! '63 °'2° °'25 °'25 1,5° 1,50 1,501 6,_ j 6'~ 6<" j °>84 3>36 °-66 2,64

TlIbMg) 67 °'35 °'25 °>25 i'50 >>50 1,60 6,- 1 6,- 6,- j 1,125 4,50 , 0,56 2,25

Utrecht.

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Ütreeht) 182 1 1 — i ! k r a „

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph". 72 l'— l'_ l'_| 2'50 2'^ft 9'5fi o'~ o'~ n'ë 3'I7 3,~ 3'— S'"-

Vaksectie Kalk- eu Steenbewerkers ' ' ' ' ,50 2,5 2,5 2,5 1,31 1,31 1,31 1,31

van de afd. Utrecht van den Ned.

i^sraissss-tiw * °'85 o,2s °'25 ^ v v w o,™ 2,—

Nat'aiïd ,. Huideis.'enKaMoi.bed.' ''' °'°° °'M °'50 2,25 2,25 2,85 IJ' 4-5 Mi 1.18' 2,25

„Mercurius" (afd. Utrecht) ... 551— 1— 1_7_7 a ry

Vaksectie Timmerl. v/d afd. Utrecht ' ' - ' ' 7,— 7— 3,— 3,—

" °'50 W *» '-50 W. » V 3,- 3.. 0,69 1,8» 0,69 1.3,

Alg'rS? Metaalbewertersbond (,(A "" ^ 24,_ 10'5° 10'S° 6'" 6'" '.2S «« »■- 2,86

m"M) '« W» *» M» *- 8,- 3,- 6,- ! 6,- 2,50 5,— 1,50 3,-

1 I ■

II