is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bouw= en Woningtoezicht.

0Inspection des constructions et des habitations.)

April (avril) 1913.

Opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht. Renseiflnements de l'insp. des constructions et des habitations.

Gemeenten. ') (Communes.)

ONDERSCHEIDING NAAR DEN AARD VAN HET WERK.

(Nature des ouvrages.)

Amster- Arnhem. '8-Graven- Haarlem. Leiden. Utrecht, aam. hage.

Perceelen. (lmmeubles.)

Woningen. {Habitations.)

Perceelen. (lmmeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (lmmeubles.)

W oningen. (Habitations.)

Perceelen. (lmmeubles.)

Woningen. (Habitations:

Perceelen. (lmmeubles.)

Woningen. (Habitations.

Perceelen. (lmmeubles.)

Woningen (Habitations.

Vergund.

(Permis pendant le nwis.)

Oprichten op nieuw terrein {Construction.) 4S 162 3 1 87 149 13 23 8 9 42 58 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 73 — 8 8 4S 38 34 26 18 17 28 25 (Reconstruction et reconstruction partielle.)

In uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 785 2 837 82 112 289 522 32 41 8 9 460 445 Veranderen, uitbreiden .of vernieuwen . 359 — 20 14 71 53 73 69 18 17 271 239 Loopende bouwvergunningen op het einde der maand.

(Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 836 3 033 122 152. 50S 967 65 90 102 90 495 499 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 468 — 22 16 133 99 102 89 61 33 299 254

Gesloopt (Démolitions.) 12 18 1 — 36 46 17 15 15 20 4 3

Onbewoonbaar verklaard — — 1 ' — 3 — — —

(Déclarés inhabitables.)

•) Voor llotterdam zie bladz. 270 van deze aflevering.

Overzicht van het door de Arbeidsinspectie gehouden toezicht.

(Tableau statistique des visites faiies et des procès-verbaux dressés par l'Inspection da Travail.)

April (avril) 1913.

Opgaven van den Directeur-Generaal van deu Arbeid. Renscignements du Directeur-Général du Travail.

AMBTENAREN.

Aantal volledige

inspecties in fabrieken en Andere bezoeken aan

werkplaatsen, waarop fabrieken en werkplaatsen,

van toepassing was de waarop van toepassing was de

(Nombre d'inspections (Autres visites de fabriques

complètes de soumises a fabriques soumises d

Veiligheidswet.

la loi sur la se'curité des

ouvriers.)

Veiligheidsweten Arbeidswet. la loi sur la se'curité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Totaal.

(Total.)

Veiligheidswet.

la loi sur la se'curité des

ouvriers.) _ 1 Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la se'curité des

ouvriers et la loi sur le travail.) Arbeidswet. la loi sur le travail.)

Steenhou werswet. la loi sur le travail des tailleurs

de pierres.)

geen der wetten. aucune de ces lois.)

Totaal.

(Total.)

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.)

Aantal gogeven (Nombre des

voorschriften. préceptes.)

waarschu win gen. avertissements.)

Aantal opgemaakte processenverbaal wegens overtreding

der Nombre des procèsverbaux ï cause de la

v eingneiaswet. loi sur la se'curité des ouvriers.)

Arbeidswet. loi sur le travail.)

FONCTIONN AIRES.

9 Distnctshoof- ^ ^ ^ 50 3g 54 8 2 2 95 151 \ 29 - — Chefs dc district. 2 Inspecteurs der Inspecteurs 2.ne

2e kl en 5 adi I / classe et iusp-

inspecteurs. 79 104 18 201 78 152 59 3 32 324 525 ^ _ 167 1 3 adjoints.

5 Inspcctrices en ) 552

2 adj. inspec- ln ^P^riees f

trices . . . 2 96 494 592 1 85 119 - 60 265 857 \ 270 - 10 insj). adjomtcs.

14 Opzichters . 326 351 249 926 231 2G9 210 114 133 957 1 883 637 4 11 Surveil ants.

10 Controleurs . 241 87 594) 705 17 148j4U 30 313 922 1 627 I 387 2 23 Controleurs.

Totaal . . 441 j 678|l36lj 2 4S0 356 70sjsi0| 149 ]54o'(2 563 5 043 552 1 490 7 47 Total.

. Amster- Arnhem. 's-Graven- Haarlem. Leiden. Utrecht.

ONDERSCHEIDING NAAR DEN AARD dam. hage.

VAN HET WERK. . £ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ 5 I ^

(Nature des ouvrages.) c | §1 d ! § -I «I 3-2 dl §.§ dj § •! d~ i I

ë-s S)~ s-5 Si~ M-g o ■§ ® -s

■3 $ ae-sg c « ï S H S "3 8 g 5

SS 'SS g S 'SS g £ 'SS ga 'cS g £ g £ c-g

"s os £ 8 os i os Sa os t.s os ug

£ ë. £ S £ ë £ S. (2 s. £ S (Sè £ S £ S £3, SS ^ S

Vergund.

(Permis pendant le mois.)

Oprichten op nieuw terrein (Conslruction.) 451 162 3 1 87 149 13 23 8 9 42 58 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 73 — 8 8 48 38 34 26 18 17 28 25 (Heconstruction et reconstruction partielle.)

In uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 785 2 837 82 112 289 522 32 41 8 9 460 445 Veranderen, uitbreiden .of vernieuwen . 359 — 20 14 71 53 73 69 18 17 271 239

Loopende bouwvergunningen op het einde der maand.

(Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 836 3 033 122 152 508 9671 65 90 102 90 495 499 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 468 — 22 16 133 99 102 89 61 33 299 254

Gesloopt (Démolitions.) 12 18 1 — 36 46 17 15 15 20 4 3

Onbewoonbaar verklaard — — 1 ' — 3j — — —

(Déclarés inhabitables.)