is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 6, 30-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabellen.

(TABLEAUX.)

Lijst van de beroepsgroepen volgens de uitkomsten der beroepstelling

van 31 Dec. 1899.

(Liste des groupes professionnels, selon les résultats du dénombrement des professions au 31 déc. 1899.)

Nummer der beroepsgroep.

(.Numéro BEROEPSGROEPEN.

du groupe (Groupes professionnels.)

professionnels.)

1 ï abricage van aardewerk, glas, kalk en steenen. (Faïence, verre, chaux, pierrest)

2 Bewerking van diamant en andere edelsteenen en fijne gesteenten. (Diamant

et autres pierres précieuses.)

3 Boek- en steendrukkerij, drukken van hout-, koper- en staalgravuren, photo-

graphie, enz. (Imprimerie, etc.)

4 Bouwbedrijven (inel. reiniging van gebouwen, onderhouden en reinigen van

wegen en straten). (Construction, voirie.)

& Chemische nijverheid, fabricage van kaarsen, olie, vernis, vet, zeep, ontplofbare

stoffen, verfstoffen. (Industrie chimique.)

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, snij- en draaiwerk van verschillende stoffen.

(Industrie de bois, liège, paille.)

7 Kleeding en reiniging. (Habillement.)

8 Kunstnijverheid. (.Industrie artistique.)

9 .Leder, wasdoek, caoutchouc. (Industrie de cuïi', toile cirée, caoutchouc.)

10 Oer, steenkolen, turf. (Minéraux, houille et tourbe.)

11 Bewerking van metalen. (Métallurgie.)

^ ervaardiging van stoom- en andere werktuigen, instrumenten, oorlogsmaterieel. (Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

13 Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen. (Construction de navires et de voitures.)

14 Papier. (Papier.)

15 Textielnijverheid. (Industrie textile.)

16 Fabricage van gas en electriciteit. (Fabrication de gaz et d'électricité.)

17 Bereiding van voedings- en genotmiddelen. (Fabrication d'aliments.ï

18 Landbouwbedrijven. (Agriculture, etc.)

1!) Visscherij (inel. vischkweekerij en jacht). (Pêche et chasse.)

20 Warenhandel. (Commerce, etc.)

21 Verkeerswezen. (Transport)

22 Crediet- en bankwezen. (Crédit et banque.)

23 Verzekeringswezen. (Assurances.)

24 Vrije beroepen. (Professions libérales.)

25 Onderwijs (excl. openbaar en godsdienstonderwijs). (Enseignement [excl. l'en-

seignement public et religieux].)

Verpleging of verzorging van armen, ouden, kraamvrouwen, zieken, enz. (Soin des pauvres, vieillards, accouchées, malades, etc.)

27 Huiselijke diensten (huis- en stalbedienden e. d.). (Domestiques et personnel de

l'écurie.)

Losse werklieden en andere niet in een bepaald beroep arbeidenden. (Personnes ne travailiant pas dans une profession spéciale.)

29 In dienst van den Staat (excl. posterij, telegraphie, telephonie, landsdrukkerij

e. a. nijverheidsbedrijven). (Fonctionnaires de l'État.)

30 In dienst van eene provincie. (Fonctionnaires d'une province.)

31 In dienst van eene gemeente (excl. gasfabrieken, dienst der openbare werken

en andere nijverheidsbedrijven). (Fonctionnaires d'une commune [a l'excl. des travaux publics et des autres industries].)

32 In dienst van een waterschap. (Fonctionnaires d'un polder.)

33 In dienst van een kerkgenootschap of kerkelijke gezindte. (Cultes.)