is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Canada. Mei 1913.>) Aantal geschillen: 40 (23 nieuwe), tegen 34 in de vorige maand en 29 in Mei 1912. Aantal betrokken ondernemingen: + 230, direct betrokken werklieden: + 10 580, verloren arbeidsdagen: + 187 782, tegen 112880 in April 1913 en 60 000 in Mei 1912. Verdeeling der nieuwe geschillen naar de bedrijven of beroepen: bouwbedrijven 5, metaalindustrie 10, houtbewerking 2, textielnijverheid 1, bereiding van voedingsmiddelen 1, transportbedrijf 2, werklieden zonder vakkennis 1, overige bedrijven 1. Oorzaken of eischen: loonsverhooging 15, loonsverhooging en andere veranderingen 2, uitbetaling van het loon 2 verkorting van den arbeidsduur 2, andere oorzaken 2. Aantal definitief geëindigde geschillen: 20; afloop: geheel of gedeeltelijk ten gunste der werklieden 14, te hunnen nadeele 5; in 1 geval gingen de arbeiders tijdens de scheidsrechterlijke behandeling van het geschil weer aan het werk.

Frankrijk. (F ra nee.) Mei 1913.2) Nieuwe geschillen: 101 stakingen en 1 uitsluiting; aantal betrokken werklieden (bij 90 geschillen): 10 479. In Mei 1912: 110 stakingen; gemiddeld in Mei van de laatste 5 jaren: 148. Oorzaken of eischen: loonsverhooging 69, loonsverlaging 3, andere looneischen 10, verkorting van den arbeidsduur 6, regeling van het werk 6, afschaffing of niet-invoering van stukarbeid 1, fabrieksreglement 4, wederindienstneming van werklieden of meesterknechts 8, ontslag van werklieden of meesterknechts 5, andere oorzaken 3. Verdeeling naar de bedrijven: textielnijverheid 25, bouwbedrijven 22, metaalbewerking 13, landbouw 9, transportbedrijf 8, mijnbouw 6, bereiding van voedingsmiddelen 5, aardeen steenbewerking 4, chemische nijverheid 3, rijtuigfabricage 2, leder- en huidenbewerking 2, drukkersbedrijf 2, steengroeven 1. In Mei eindigden 106 geschillen, waarvan 65 in dezelfde maand begonnen waren. Afloop: gunstig 24, schikking of gedeeltelijk gunstig 31, ongunstig 51.

Groot-Britannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) Juni 1913.3) Aantal begonnen geschillen: 150, tegen 136 in Mei 1913 en 61 in Juni 1912. Aantal betrokken werklieden: 38 434 direct en 12 150 indirect. Verdeeling naar de bedrijven: bouwvakken 26, kolenmijnbouw 17, andere mijnen en steengroeven 5, machineindustrie 14, scheepsbouw 15, overige takken der metaalindustrie 3, textielnijverheid 19, kleedingindustrie 8, transportbedrijf 10, overige bedrijven 33. Oorzaken of eischen: loonsverhooging 94, andere loonkwesties 14, personeel 20, organisatie 8, arbeidsduur 7, regeling van het werk 7. Aantal geëindigde geschillen: 93 nieuwe en 34 oude (resp. 21 746 en 12 078 direct betrokken werklieden). Afloop: ten gunste der werklieden 37, ten gunste der patroons 25, schikking 65. Aantal verloren arbeidsdagen bij de geschillen die in Juni liepen: 1 718 200, tegen 1 088800 in de voorgaande maand en 1 505 700 in Juni 1912.

(-) Stakingen van landarbeiders. 4) (Grèves d'ouvriers agricoles.) In ZuidWest Lancashire tusschen Ormskirk en Liverpool brak den 21en Juni een staking van landarbeiders uit, waarbij enkele dagen later 1 500 werklieden waren betrokken. De werkgevers wenschten n.1. hun vakbond niet te erkennen en werden daarin door landeigenaars uit andere deelen van het land gesteund. Begin Juli zijn 300 andere werklieden in dienst genomen, terwijl ook hier en daar de stakers, ontevreden over het bedrag dat hun tijdens het geschil wordt uitgekeerd, den arbeid hervatten. Een afgevaardigde van den Board of Trade heeft middelerwijl onderhandelingen met de betrokken partijen aangeknoopt om haar tot overeenstemming te brengen.

Een korte staking te Essex had ten gevolge, dat de loonen aldaar werden verhoogd; het tekort aan arbeidskrachten noopte de werkgevers toe te geven.

(—) Stakingen van dokwerkers 5) (Grèves de dockers.) Den 26en Juni legden de 3 000 arbeiders in de dokken te Leith plotseling het werk neer en eischten, dat het uurloon van 7 tot 8 d. zou worden verhoogd; 130 kolentremmers sloten zich bij de staking — die groote verwarring in de haven veroorzaakte — aan.

Denzelfden dag brak in de haven van Fishguard een staking van ruim 100 werklieden uit, waarbij het eveneens om loonsverhooging gaat. Het verkeer met Ierland lijdt echter niet buitengewoon door dit geschil.

2) BuHet hl u 6 Jvfi nis tè re^du^ \ ra va ü' 'et 'd'^la Prévoyance Sociale (voortzetting van het Bulletin de 1'Office du Travail) van Juni 1913.

3) Labour Gazette van Juli 1913. . . ,

4) Mededeelingen van den Consul-Generaal te Londen d.d. 26, 28 Juni en 3 Juli 1J13- . , . 7 t

5) Naar mededeelingen van den Consul-Generaal te Londen aan het Ministerie van Buitenlandsclie Zaken