is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldboekjes (resp. 6042 en 126 in Augustus 1912). Op het einde der maand waren in omloop 1 636101 spaarbank- en 23035 staatsschuldboekjes (resp. 1 591 649 en 21 058 op uit. Augustus 1912). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 109,95 ({ 108,565 in Augustus 1912).

Het aantal op het einde der maand Juli 1913 in omloop zijnde staangeldboekjes bedroeg 5 869 (5 868 einde Juni 1913). Het grootste aantal bevond zich in Noord-Holland, n.1. 3 714, daarop volgt Zuid-Holland met 1 369, Gelderland met 165, Overijssel met 155, Limburg met 149, Utrecht met 114, NoordBrabant met 113, Drenthe met 55, Zeeland met 13, Groningen met 12 en Friesland met 10.

Het aantal in den loop der maand nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 167 (142 in Juni 1913). Hiervan stonden 138 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (91 in Noord-Holland, 32 in Zuid-Holland, 8 in Gelderland, 5 in Utrecht en 2 in Drenthe) en 29 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (allen in Noord-Holland).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — Augustus 1913. Ingeklaard werden 983 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 1216189 Reg. tonnen, tegen 966 schepen, metende 1 176 224 Reg. tonnen in Augustus 1912. In Augustus 1913 derhalve 17 schepen en 39965 Reg. tonnen meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 1008 schepen, metende 1 253 563 Reg. tonnen, tegen 1 006 schepen met 1 232 248 Reg. tonnen inhoud in Augustus 1912. In Augustus 1913 derhalve 2 schepen en 21 315 Reg. tonnen meer dan in Augustus 1912.

Zeeschepen te Amsterdam. ■) — Augustus 1913. Ingeklaard werden 212 zeeschepen, metende 222 393 Reg. tonnen en uitgeklaard 216 schepen, metende 219 857 Reg. tonnen.

Spoorwegen. Op blz 583 zijn opgenomen de opgaven betreffende de ontvangsten van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorwegmaatschappij over de maand Augustus 1913.

De collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland.

(Les contrats collectifs de travail dans les Pays-Bas.)

In December 1910 werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek aan alle Kamers van arbeid en Kamers van koophandel en fabrieken, aan alle vakorganisaties van patroons en van werklieden een circulaire gezonden met het verzoek een opgave te willen verstrekken van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die op 1 Januari 1911 van kracht waren, en tevens van die, welke vroeger bestaan hadden. Hoewel erkend mag worden, dat velen aan het verzoek voldeden, was het aantal van hen, die na herhaalde aanschrijving niet of onvolledig antwoordden, te groot dan dat erop vertrouwd mocht worden, dat werkelijk alle collectieve arbeidsovereenkomsten langs dezen weg aan het Bureau bekend waren geworden. Daarom werd in verschillende periodieken en andere publicaties op sociaal-economisch gebied, waaronder ook publicaties van het Bureau zelf, nagegaan of zij wellicht mededeelingen betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten bevatten. In de eerste plaats kwamen daarvoor het Tijdschrift en het Maandschrift van het Bureau in aanmerking. Verder werden alle jaargangen van de Statistiek der werkstakingen en uitsluitingen, van het „Sociaal Weekblad", van het „Katholiek Sociaal Weekblad", van „De Kamer van Arbeid" en van „De Vakbeweging" nagezien, bovendien alle jaarverslagen der Kamers van arbeid en van de Inspecteurs van den Arbeid en een aantal jaarverslagen van vakbonden. Ook de sinds 1906 regelmatig bijgehouden verzameling krantenuitknipsels betreffende arbeidscontracten bewees goede diensten.

i) Vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar is niet mogelijk, aangezien thans de nettoinhoud in plaats van den bruto-inhoud der schepen is opgenomen.

\