is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk. (France.) Juli 1913. ') Bij den wijnbouw in het zuiden werd met de bestrijding van wijnstokziekten voortgegaan, doch de aanhoudende droogte en de hitte bemoeilijkten in enkele streken ten zeerste het grondwerk; de werkloosheid was eenigszins grooter dan' de vorige maand, doch veel geringer dan in Juli 1911 en 1912. Voor de houthakkers bleef het in verband met den oogst druk. De abnormale temperatuur werkte belemmerend op de werkzaamheden in den tuinbouw om Parijs. In de textielnijvérheid trad verslapping in en was de werkloosheid sedert 1908 in Juli niet zoo groot als thans. Daarentegen bleef de verbetering in de metaalindustrie aanhouden en was de werkloosheid geringer dan in geruimen tijd het geval was. Al werd het in het drukkersbedrijf iets slapper, toch gaf de toestand, den tijd van het jaar in aanmerking genomen, reden tot tevredenheid; te Parijs was de werkloosheid iets grooter dan in de provincie. In het bouwbedrijf — waar de drukte nog toenam — heerschte buitengewoon weinig werkloosheid. Ook bij de leder- en huidenbewerking hield de verlevendiging aan. Daarentegen was het percentage werkloozen onder de handelsbedienden groot tengevolge van het zeer aanzienlijke aantal buiten betrekking zijnde reizigers en handelsagenten te Parijs.

902 vakorganisaties met 267157 leden hebben voor Juli de vragenlijsten omtrent den stand der arbeidsmarkt en de werkloosheid beantwoord. Van deze organisaties gaven 692, met 216 198 leden, het aantal harer werkloozen op, n.1. 8 270 of gemiddeld 4,82) pCt. — de mijnwerkers in het departement Pas-deCalais medegerekend — en 5,3 pCt. wanneer dezen niet medegeteld worden. Dit laatste percentage bedroeg de voorgaande maand 4,3 en in Juli 1912 4,9. Door 22 pCt. der werkliedenorganisaties, met 27 pCt. der leden, werd geoordeeld dat er in Juli, vergeleken met de vorige maand, meer werk was, door 57 pCt. der organisaties, met 48 pCt. der leden, dat er evenveel, en door 21 pCt., met 25 pCt. der leden, dat er minder werk was. De vraag: „Acht gij den stand der arbeidsmarkt voor den tijd van het jaar bevredigend?" beantwoordden 566 vakorganisaties met 154 718 leden bevestigend, 174 met 65 032 leden daarentegen ontkennend.

Groot-Britannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) Augustus 1913.3) De stand der arbeidsmarkt bleef deze maand over het geheel zeer goed Jn de blikindustrie, de bouwbedrijven, de steenfabricage en de meubelindustrie viel verlevendiging waar te nemen. Daarentegen verminderde de bedrijvigheid iets in de ijzer-, staal-, textiel-, schoen-, aardewerk- en glasindustrie, terwijl in het drukkersbedrijf seizoenverslapping voorkwam. In de machinenindustrie, den scheepsbouw en den kolenmijnbouw hield de groote drukte aan. Bij de eerste twee der laatstgenoemde bedrijven en in sommige districten ook in de bouwvakken heerschte nog steeds vraag naar arbeidskrachten; die naar vrouwelijke overtrof het aanbod in de katoen-, linnen- en kledingindustrie zoomede in de wasscherijen. De toestand was over het geheel ongeveer dezelfde als in Augustus 1912. In de ijzer-, staalen blikindustrie ging echter minder, in den scheepsbouw, de bouwvakken, de steenfabricage en het drukkersbedrijf meer om dan een jaar te voren. De stijging der loonen hield aan. Bij de loonsveranderingen, die in Augustus plaats hadden, waren 257 646 werklieden betrokken: van 254 146 werd het loon verhoogd en van de overigen verlaagd; het gevolg van alle veranderingen was een stijging der loonen met in totaal £ 10 555 per week. De trade unions, die opgaven verstrekten, telden einde Augustus op een ledental van 938 318 personen 18 664 werkloozen d. i. 2,0 pCt., tegen 1,9 pCt. einde Juli 1913 en 2,2 pCt. einde Augustus 1912. Einde Augustus 1913 was evenals op het laatst der vorige maand 3,1 pCt. der tegen werkloosheid verzekerde arbeiders werkloos. Ten slotte vallen uit de volgende cijfers, welke op inlichtingen van patroons berusten, gevolgtrekkingen te maken nopens het af- of toenemen der bedrijvigheid in eenige takken van nijverheid.

') Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale van Augustus 1913-

2) De vorige maand is als het aantal werkloozen ook 8270 vermeld; 4,8 pCt. van 216198 = ± 10377.

3) Labour Gazette van September 1913.