is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verraeerd. (+> of Vermeerd. (+) of Gemidd. aantal Vermeerd. (+) of

vermind. (—) van vermind. (—) van arbeidsd. per vermind. (—) ver-

Rpflriivfin het aantal arbeiders het uitbetaalde loon Bedrijven. week en per geleken met

njven. vergeleken met vergeleken met arbeider. Juli 1913. Aug. 1912.

Juli 1913. Aug. 1912. Juli 1913. Aug. 1912. Aug. 1913. Dagen.

(pCt.) (pCt.) (pCt.) (pCt.) Kolenmijnen . . . 5,54 + 0,28 + 0,08

Textielnijverheid . —0,2 —0,8 —1,0 + 1,4 Ijzermijnen . . . 5,90 + 0,25 + 0,09

Schoenindustrie . . — 0,2 — 0,3 —1,6 + 0,5 Leigroeven . . . 5,81 + 0,56 + 0,01

Hemdenfabric. enz. — 1,2 — 5,0 —1,9 — 4,4 Aantal in wer-

Aardewerkindustrie —0,2 +2,7 —2,6 + 2,0 king zijnde

Glasindustrie. . . —0,4 +0,1 —2,0 — 3,2 "fabrieken™ Aantal.

Steenfabrieage . . — 0)2 + 1,2 + 3,4 + 10,9 Ruw-ijzerindustrie . 322 + 3 + 1

Totaal ... — 0,2 — 0,6 - 1,0 + 1,4 Blikindustrie enz. . 523 + 19 — 60

Aantal werktijden IJzer- en staalin- in pCt. dustrie —1,3 —1,6

Noorwegen. (Norvège.) Juli 1913. Het Statistisch Bureau van het Departement van Arbeid, Handel, Nijverheid en Visscherij verstrekte welwillend het volgende staatje betreffende de werkloosheid onder de ledert van eenige der voornaamste vakvereenigingen.

Aantal leden. Percentage werkloozen.

(Nombre des membres.) (Chómeurs en pour-cent.)

BEROEPEN. ; PROFESSIONS.

Juli Juni Juli Juli Juni Juli

(Juillet) (Juin) (Juillet) (Juillet) (Juin) (Juillet)

1913. 1913. 1912. 1913. 1913. 1912.

Metaalbewerkers ... 8 075 8 048 7 679 0,9 0,9 1,0 Ouvr. en métaux.

Boekdrukkers . . ✓ . 1918 1949 1 906 1,9 2,3 0,2 Imprimeurs.

Houtbewerkers. ... 1 744 1 712 1482 0,2 0,6 0,1 Ouvr. en bois.

Papiermakers .... 1 Öï>2 1 059 1 188 0,3 — 0,5 Papetiers.

Metselaars (Christiania) 674 693 648 1,2 0,3 0,8 Mapons.

Schoenmakers .... 668 689 685 0,3 0,6 0,1 Cordonniers.

Boekbinders(Christiania) 585 575 472 0,3 0,3 — Relieurs.

Meubelmakers... * 572 562 527 1,6 1,4 0,6 Menuisiers.

Schilders (Christiania) . 511 493 395 — — — Peintres.

Bakkers (Christiania) . 430 425 389 1,9 1,9 2,1 Boulangers.

Totaal. . . 16 229; 16 205 15 371 0,9 0,9 0,7 Total.

Arbeidsbeurzen.

0Placement.)

België. (Belgique.) Juli 1913. Zie onder „Arbeidsmarkt".

Denemarken. (Danemark.) Augustus 1913. Blijkens welwillend door de Directie verstrekte opgave kwamen in Augustus 1913 bij de arbeidsbeurs te Kopenhagen 4257 aanbiedingen van werklieden in (2 713 van mannen en 1 544 van vrouwen), terwijl 2 568 patroons arbeidskrachten aanvroegen (1 451 bij de afdeeling voor mannen en 1 117 bij die voor vrouwen). Het aantal plaatsingen van mannen bedroeg 1 811, dat van vrouwen 1 164 (in Augustus 1912 resp. 1 643 en 1 240).

Duitschland. (Allemagne.) Augustus 1913. ') Voor zoover de cijfers van 776 arbeidsbeurzen, die over Augustus tijdig opgaven inzonden, vergeleken kunnen worden, was het aantal aanbiedingen van werklieden ongeveer 27 000 grooter, het aantal aanvragen door patroons ongeveer 40 000 en dat der plaatsingen ongeveer 27 000 kleiner dan in Augustus 1912. In Augustus 1913 stonden, wat de mannen betreft, tegenover + 404 000 aanbiedingen van werklieden + 227 000 aanvragen door patroons en + 193 000 plaatsingen; wat de vrouwen aangaat, tegenover + 90 000 aanbiedingen + 90 000 aanvragen en + 53 000 plaatsingen.

!) Reichs-Arbeitsblatt van September 1913.